Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ ЗМIСТ 1 ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ___________________ 2 2 ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО_____________________ 3 3 УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА____________________________________ 5 4 ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА_________________________________________ 8 5 НОВI СТАНДАРТИ, РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА ПОПРАВКИ ДО ДIЮЧИХ СТАНДАРТIВ ТА РОЗ'ЯСНЕНЬ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК, А ТАКОЖ СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ___________________________ 22 6 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ_____________________________________ 28 7 ОСНОВНI ЗАСОБИ_____________________________________________ 28 8 ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ____________________ 35 9 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ___________________________ 36 10 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА_____________ 36 11 ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ______________________________ 39 12 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК______________________________________ 40 13 КАПIТАЛ______________________________________________________ 41 14 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ___ 42 15 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ______________________ 45 16 ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ__________________________________________________ 46 17 КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ________________________________________________________ 47 18 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ _____________________________ 48 19 ВИРУЧКА______________________________________________________ 48 20 ВИТРАТИ______________________________________________________ 49 21 ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2016 рiк ____________________________________ 51 22 ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ______________ 48 1. ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 1. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства за станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi, за рiк, що закiнчився цiєю датою. 2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання; - вживання об'рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв; - дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства; - пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва. 3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Товариствi; - ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Товариства; - вживання заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства; - виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань. 4. Ця фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, мiстять оцiнки i прогнози уповноважених органiв управлiння емiтента щодо майбутнiх подiй та/або дiй, i результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi планiв емiтента, ймовiрностi настання певних подiй чи вчинення певних дiй. Ймовiрнi iнвестори та користувачi не повиннi повнiстю покладатися на оцiнки i прогнози органiв управлiння емiтента, оскiльки фактичнi результати дiяльностi емiтента в майбутньому можуть суттєво вiдрiзнятися вiд прогнозованих результатiв з багатьох причин. 2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО Пiсля звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв на територiї України утворилося велике скупчення лому кольорових металiв, особливо лiтакового. У зв'язку з цим рiшенням мiськвиконкому №374 вiд 11.05.1946 р. територiя колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на нiй, була передана виробниче-заготiвельному пiдприємству "Вторцветмет" для заготiвлi i переробки кольорових металiв i виробництва алюмiнiєвих сплавiв. У цеху була побудована однокамерна плавильна пiч мiсткiстю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, пiдставою якого служила поворотна платформа з пiд знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в оборонi мiста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерiв на чушках, вибивання чушок з виливниць i укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягненi фахiвцi Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцiю було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Мiнiстерства кольорової металургiї СРСР в Одесi було створено обласне управлiння "Вторцветмет". З 1 сiчня 1966 року до його складу увiйшли виробничо-заготiвельнi цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) i Кiровоградською областей ( м. Кiровоград, м. Александрiя), а з 1 сiчня 1968 року - сiм учасникiв по заготiвлi кольорових металiв, створених в Молдавiї. В умовах ринкових стосункiв, що розвиваються, враховуючи iнтереси пiдприємства, в 1994 роцi було прийнято рiшення про приватизацiю Вторцветмета i створення закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство " Кольормет ", розташоване в м. Одесi, вул. Балтскоя дорога (загальна площа 1,7 га). За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. на виконання вимог Закона України "Про акцiонернi товариства" визначений тип товариства та змiнене найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет". Генеральний директор Поповський Володимир Iллiч. Виробничi площi пiдприємства складають 20000 м.кв. Потужнiсть виробництва складає 4000-5000 тн у рiк лому та вiдходiв чорних металiв; 300 тн. у рiк - лому та вiдходiв кольоровiх металiв. Одеський цех є основним цехом, в якому акумулюється велика частина заготовленого i переробленого металобрухту з iнших пiдроздiлiв - цехiв первинної обробки, розташованого в мiстах: Херсон, Нова Каховка. Усi цехи оснащенi переробним устаткуванням: пакет - пресами, алiгаторними ножицями, устаткуванням для сепарацiї стружки, постами для газополум'яного рiзання електродуги, а також ваговим господарством i пiдйомно-транспортним устаткуванням - кранами ГПК-5 i автонавантажувачами. У цехах є складськi критi примiщення загальною площею 1000 м.кв. Переробка лому i вiдходiв кольорових i чорних металiв здiйснюється вiдповiдно до ДСТУ 3211-95, ДСТУ 4121-2002 i технологiчними рекомендацiями ДонНIПIЦМ. Код ЄДРПОУ 00196865 Види дiяльностi за КВЕД-2010: 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв 79.90 Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть Офiцiйний сайт ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet.pat.ua. E-mail ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet@te.net.ua. Телефон: 738-08-85 Факс: 738-08-84 Мiсцезнаходження ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": 65028, м. Одеса, вул. Адмiрала Лазарева, будинок 74. Станом на 31.12.2012 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має наступнi структурнi пiдроздiли (без статусу самостiйної юридичної особи): - Одеський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Одеса, вул. Балтська дорога, 23; - Херсонський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Херсон, Миколаївське шоссе, буд. 30-А; - Ново-Каховський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Нова Каховка, вул. Iндустрiальна, буд. 23-А. Заготiвля, переробка металобрухту чорних та кольорових металiв є основним видом дiяльностi i Товариство має намiр в подальшому здiйснювати даний вид дiяльностi. Товариство має наступнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi: Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв 578685 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв 578686 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Станом на 31 грудня 2016 року долi володiння корпоративними правами ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представленi наступним чином (у вiдсотках): - Перекос Андрiй Федорович 25,0 - Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна 10,0 - Поповський Володимир Iллiч 15,6 - Бурмеха Тетяна Миколаївна 4,78 Iншi акцiонери ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представлени фiзичними особами з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв (разом 44,62%). Основним ринком збуту продукцiї товариства є металургiйнi пiдприємства Украiни. 3. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Анексiя Криму, тривале проведення антитерористичної операцiї на сходi України, стримке знецiнення нацiональної валюти, банкрутство значної кiлькостi українських фiнансових установ, значне падiння обсягiв промислового виробництва, дуже низький рiвень iнвестицiйної привабливостi України в цiлому i iншi ризики зробили свiй негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичної та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Вiдсутнiсть державного замовлення продукцiї вiтчизняних виробникiв. - Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя. - Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Перед прийняттям нового клiєнта Товариство використовує внутрiшню кредитну систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Готова продукцiя виробляється на основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних угодах з клiєнтами. Товариство погоджується на виробництво продукцiї для великих клiєнтiв на основi авансових платежiв, тому керiвництво Товариства не визначає кредитних лiмiтiв на операцiї з продажу.Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язанного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi до продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, враховується ризик пов'язаний з можливостю дефолту контрагента, при цiому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариством ретельним чином контролюється та управляється. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу надходження та витрачання грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Iнформацiя про фiнансовi зобов'язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2015-го, 2014-го та 2013-го рокiв представлена на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства, виходячи iз мiнiмальних строкiв, в якi може бути надана вимога про погашення. Ризик змiни цiн на товари. Ризик змiни цiн на товари - це ризик того, що на поточнi або майбутнi прибутки Товариства вплинуть змiни ринкових цiн на готову продукцiю Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом пiдписання короткострокових договорiв, за якими вiдбувається фiзична доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за фiксованими цiнами. Управлiння капiталом ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Товариства, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованностi та власного капiталу. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик. Структура капiталу Товариства представлена капiталом, який включає зареєстрований акцiонерний капiтал, капiтал в дооцiнках, додатковий капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається в звiтi про власний капiтал Товариства. Товариство має залежнiсть вiд сезонних змiн (взимку, внаслiдок несприятливих погодних умов, зменшується обсяг заготiвлi та реалiзацiї брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв). Це обумовлено тим, що переробка вiдходiв та брухту здiйснюється на вiдкритих виробничих дiлянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий перiод основними споживачами. 4. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 4.1 ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi (П(С)БУ). Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю (Товариством обрано модель облiку основних засобiв за переоцiненою вартiстю). Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка за справедливою вартiстю передбачає, що операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiдбувається: - на основному ринку для даного активу або зобов'язання: - або в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш вигiдному ринку для даного активу або зобов'язання. У Товариства повинен бути доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку. При пiдготовцi звiтностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосованi наступнi принципи: - впевненiсть у безперервностi дiяльностi; - принцип нарахування; - неприпустимiсть взаємозалiку статей; - як мiнiмум щорiчне складання звiтностi; - надання порiвняльної iнформацiї; - послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду. Iстотнi положення облiкової полiтики, прийнятi Товариством, застосовувалися послiдовно з положеннями попереднього перiоду, беручи до уваги новi та переглянутi стандарти, обов'язковi до застосування з 01 сiчня 2015 року. Застосування нових та переглянутих стандартiв не чинило суттєвого впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Ця фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. У цiй фiнансовiй звiтностi Товариством надана також порiвняльна iнформацiя за попереднiй звiтний перiод 2015-го року. Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 27,1909 на 31 грудня 2016 р., 24,0007 на 31 грудня 2015 р. та 15,7686 на 31 грудня 2014 року. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 28,4226 на 31 грудня 2016 р., 26,2231 на 31 грудня 2015 р., та 19,2329 на 31 грудня 2014 року. 4.2 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФIКАЦIЯ У звiтi про фiнансовий стан Товариство розкриває активи i зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi/короткостроковi i необоротнi /довгостроковi. Актив є оборотним, якщо: - його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу чи споживання в межах звичайного операцiйного циклу; - вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi; - його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - вiн представляє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Всi iншi активи класифiкуються як необоротнi. Зобов'язання є короткостроковими якщо: - його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу; - воно утримується в основному для цiлей торгiвлi; - воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; - у Товариства вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Всi iншi зобов'язання Товариство класифiкує як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. (b) ОСНОВНI ЗАСОБИ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю (за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизацiї та знецiнення). Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 року залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.uа). Витрати на замiну або проведення основного технiчного огляду капiталiзуються при виникненнi, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi зi статтею, перейдуть до Товариства, а первiсна вартiсть статтi пiддається надiйної оцiнцi. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання таких класiв активiв: Машини та обладнання: 5 рокiв (у тому разi комп'ютерна технiка - 2 роки); Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): 4 роки. Лiквiдацiйну вартiсть та строки корисного використання основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" переглядає що найменше в кiнцi кожного фiнансового року. Якщо результат перегляду вiдрiзняється вiд попереднiх припущень, змiни вiдображаються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни воблiкових оцiнках та помилки". Цi оцiнки можуть мати вплив на залишкову вартiсть основних засобiв, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан, та амортизацiйнi витрати, якi вiдображенi у звiтi про фiнансовi результати. Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про сукупний дохiд за той рiк, в якому було припинено визнання. (d) НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи Товариства, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi). Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути обмеженим, або невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного використання амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки даного знецiнення нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, укладених в активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: - Програмне забезпечення 5-8 рокiв. (f) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI НЕФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Серед факторiв, якi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає такими, що дають пiдстави для перегляду зменшення корисностi, є наступнi: значне падiння ринкових цiн; значне погiршення операцiйних результатiв у порiвняннi з минулими перiодами чи прогнозом; значнi змiни у використаннi активiв чи усiєї стратегiї бiзнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рiшення про поступове виведення з експлуатацiї чи замiну, а також активи, якi є пошкодженими чи виведеними з експлуатацiї; суттєвi негативнi галузевi чи економiчнi тенденцiї та iншi фактори. Оцiнки суми вiдшкодування активiв базуються на оцiнках керiвництва, включаючи оцiнки операцiй у майбутньому, майбутнiй прибутковостi активiв, припущеннях щодо ринкових умов у майбутнiх перiодах, розвитку технологiй, змiн у законодавствi та iнших факторiв. Цi припущення використанi у розрахунку вартостi використання активу та включають прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i вибiр вiдповiдної ставки дисконтування. Пiдприємство оцiнює цi припущення на дату балансу, тому реальнi результати можуть вiдрiзнятись вiд припущень. Змiни обставин, припущень та оцiнок керiвництва можуть спричинити збитки вiд зменшення економiчної корисностi активiв у вiдповiдних перiодах. Якщо ознаки знецiнення мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. (g) ЗАПАСИ Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї. Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частину постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО (метод заснований на припущеннi, що собiвартiсть запасiв, придбаних у першу чергу, повинна бути вiднесена до запасiв, проданих в першу чергу). Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат. (h) ФIНАНСОВI АКТИВИ Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витратами по угодi. Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за амортизованою вартiстю. Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а також в ходi процесу амортизацiї. (i) IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI КОМПАНIЇ Згiдно з методом дольової участi, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання частки чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення за своєю iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдоцтв знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вiдшкодовуваною вартiстю iнвестицiї в асоцiйовану компанiю i її балансової вартiстю, i визнає цю суму у звiтi про прибутки та збитки. (j) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках, готiвки в касi та короткострокових банкiвських депозитiв з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв право використання яких обмежене в результатi зобов'язання Товариства використати кошти на певнi заздалегiдь визначенi цiлi. Якщо очiкується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля балансової дати, грошовi кошти з обмеженою можливiстю використання класифiкуються як оборотнi активи, в iншому випадку вони класифiкуються як необоротнi. Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтi про фiнансовий стан включають кошти в банках в нацiональнiй валютi України. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням, наведеним вище. (k) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально значущих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає цей актив в групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупної основi. Активи, якi окремо оцiнюються на предмет знецiнення, за яким визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. При наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Наведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартостю продовжується, 'рунтуючись на процентнiй ставцi, яка використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи (у разi їх наявностi) вiдображаються в складi iнвестицiйних доходiв у звiтi про прибутки та збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-якi подiї, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат з фiнансування в звiтi про прибутки та збитки. В цiлях сукупної оцiнки на наявнiсть ознак знецiнення фiнансовi активи розбиваються на групи на основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Товариства, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет знецiнення на сукупної основi, визначаються на основi iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам активiв групи. Iсторична iнформацiя по збитках коригується на основi поточної iнформацiї на спостережуваному ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, на яких грунтується iсторична iнформацiя щодо збиткiв, i виключення впливу умов за iсторичний перiод, якi не iснують зараз. Оцiнки змiн в майбутнiх грошових потоках вiдображають i вiдповiдають змiнам у вiдповiдної iнформацiї на спостережуваному ринку за кожен рiк (наприклад, змiни в рiвнi безробiття, цiни на нерухомiсть, цiни на товар, платiжний статус або iнших факторах, що свiдчать про понесених Товариством збитках i про їх розмiр). Методологiя i припущення, що використовуються для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв i фактичними результатами. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi визначається за методом облiку рахункiв за термiнами сплати. У вiдповiдностi з цим методом рахунки до отримання групуються за термiнами оплати. Якщо споживач послуг пропустив строк платежу, то можливо рахунок не буде оплачений. Чим бiльше прострочення, тим вище ймовiрнiсть несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання класифiкується за групами в залежностi вiд величини прострочення. Для кожної групи визначається передбачуваний вiдсоток сумнiвних боргiв виходячи з досвiду минулих рокiв: Групи рахункiв Процент сумнiвних боргiв Термiн сплати не настав 1 Прострочення вiд 1 до 30 днiв 2 Прострочення вiд 31 до 60 днiв 10 Прострочення вiд 61 до 90 днiв 30 Прострочення понад 90 днiв 50 Рiзниця мiж передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по сумнiвним боргам" i фактичним залишком цього рахунку складає величину витрат за сумнiвними боргами за рiк. (l) ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Всi фiнансовi зобов'язання Товариства спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. (m) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. (n) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства. (о) ПОДАТКИ Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток був розрахований шляхом застосування 18% ставки до суми оподатковуваного доходу в Українi. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони 'рунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Виникнення i зменшення тимчасових рiзниць переважно пов'язано з фактором нарахування амортизацiї по основних засобiв у розмiрi, що перевищує амортизацiю, нараховану для цiлей оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання сальдуються, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань i якщо вони вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим же податковим органом з однiєї i тiєї ж органiзацiї-платника податкiв або з рiзних органiзацiй-платникiв податкiв в тих випадках, коли вони мають намiр врегулювати поточнi податковi активи та зобов'язання шляхом взаємозалiку або одночасно мають можливiсть реалiзувати податковi активи i погасити податковi зобов'язання. Податок на додану вартiсть У вiдповiдностi з податковим законодавством податок на додану вартiсть (ПДВ) по придбаним товарам i послугам пiдлягає вiдшкодуванню шляхом зарахування проти суми заборгованостi по ПДВ, що нараховується на деякi види реалiзованої продукцiї i послуг Товариства. ПДВ пiдлягає сплатi до державного бюджету пiсля реалiзацiї продукцiї i послуг i виставлення рахункiв-фактур, а також пiсля отримання передоплати вiд покупцiв та замовникiв. ПДВ по придбаним товарам i послугам вираховується iз суми заборгованостi з ПДВ, навiть якщо розрахунки по ним не були завершенi на звiтну дату. ПДВ до вiдшкодування виникає, коли сума ПДВ по придбаним товарам та послугам перевищує ПДВ, що вiдноситься до реалiцiї товарiв i послуг. Залишок ПДВ до вiдшкодування може бути реалiзований Товариством або шляхом вiдшкодування коштiв з Державного бюджету, або шляхом зарахування проти майбутнiх ПДВ зобов'язань перед Державним бюджетом. Керiвництво Товариства вважає, що непотрiбно створювати резерв пiд ПДВ до вiдшкодування, оскiльки за його оцiнками вiн буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв зi звiтної дати. Вiдповiдно, в фiнансовiй звiтностi ПДВ до вiдшкодування (при наявностi) класифiкується як поточний. Для ПДВ до вiдшкодування, який передбачається зарахувати проти майбутнiх ПДВ зобов'язань, керiвництво Товариства базувало свої оцiнки на детальних прогнозах вiдносно очiкуваного рiвня реалiзацiї продукцiї та послуг на територiї України. (р) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв. (q) ОРЕНДА Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору Товариством встановлюється, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Товариство в якостi орендодавця Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладення договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом строку оренди на тiй же основi, що дохiд вiд оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Товариство в якостi орендаря Оренда, за якої до Товариства не переходять основнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi наактив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за такою орендою визнаються витратами у звiтi про прибутки та збитки протягом строку оренди на прямолiнiйнiй основi. Активи, наданi в оренду третiм сторонам за договорами операцiйної оренди, включаються до складу основних засобiв у бухгалтерському балансi. Вони амортизуються протягом передбачуваного строку їх корисного використання. (r) УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. (s) ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є суттєвими. (t) РЕЗЕРВИ Резерви вiдображаються в тому випадку, якщо за результатами минулих подiй у Товариства виникає юридичне або обумовлене сформованою практикою зобов'язання, величина якого може бути надiйно визначена та iснує ймовiрнiсть того, що виконання даного зобов'язання спричинить вiдтiк економiчних вигод. (u) ДИВIДЕНДИ Дивiденди i вiдповiднi податки на дивiденди вiдображаються як зобов'язання в тому перiодi, в якому вони оголошенi i юридично пiдлягають виплатi. Дивiденди вiдображаються як вирахування з величини власного капiталу в перiодi, коли вони затверджуються акцiонерами. Дивiденди можуть бути виплаченi тiльки з суми розподiленого накопиченого прибутку, яка за законодавством може бути спрямована на розподiл i визначається на основi нацiональної фiнансової звiтностi Товариства. Цi суми можуть iстотно вiдрiзнятися вiд сум, розрахованих у вiдповiдностi з МСФЗ. Облiкова полiтика, що застосовується Товариством при пiдготовцi цiєї рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, що застосовувалася при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. i станом на цю дату, за винятком змiн, описаних нижче. 5. НОВI СТАНДАРТИ, РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА ПОПРАВКИ ДО ДIЮЧИХ СТАНДАРТIВ ТА РОЗ'ЯСНЕНЬ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК, А ТАКОЖ СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 5.1. НОВI СТАНДАРТИ, РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА ПОПРАВКИ ДО ДIЮЧИХ СТАНДАРТIВ ТА РОЗ'ЯСНЕНЬ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2016 РIК Товариство вперше розглянуло можливiсть застосування деяких нових стандартiв та поправкок до дiючих стандартiв, якi набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало достроково стандарти, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного/ої нового/ої стандарту/поправки описанi нижче: МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв за рахунками вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками у звiтi про фiнансовий стан, а руху по таких залишках - окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть за МСФЗ, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, цей стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво" - "Облiк придбань часток участi" Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi у спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно вiдповiдним принципам МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що частки участi у спiльнiй операцiї, якi були ранiше не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу органiзацiю), перебувають пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж сторони, яка обладає кiнцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання первiсної частки участi у спiльнiй операцiї, так i вiдносно придбання додаткових часток у тiй же спiльної операцiї i вступають в силу на перспективнiй основi. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в поточному перiодi частки участi у спiльнiй операцiї Товариством не купувалися. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на перспективнiй основi i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки воно не використовувало заснований на виручцi метод амортизацiї своїх необоротних активiв. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури" Поправки вносять змiни у вимоги до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльше не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Замiсть цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi облiку за переоцiненою вартiстю (пiсля дозрiвання). Поправки також передбачають, щоб продукцiя, що росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в межах сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Щодо державних субсидiй, що належать до плодових культур, буде застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не займається дiяльнiстю, пов'язаною з вирощуванням плодових культур. Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi" Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ та приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, повиннi застосовувати цi змiни ретроспективно. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв" Даний документ включає в себе наступнi поправки: МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" Вибуття активiв (або груп, що вибувають) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням первинного плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно. МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (i) Договори на обслуговування Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може представляти собою тривалу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди у вiдповiдностi з вказiвками щодо триваючої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування представляють собою тривалу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї не вимагається для перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. (ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiку не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя представляє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно. МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих у певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно. МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, у коментарях керiвництва або у звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань у промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне: - вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1; - окремi статтi в звiтi(ах) про прибутки або збитки та у звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; - у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан та звiтi(ах) про прибутки або збитки. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування винятка з вимоги про консолiдацiю" Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятка щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi пiдприємства за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що пiдлягає консолiдацiї тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" дозволяють iнвестору при застосуваннi методу пайової участi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Цi поправки застосовуються ретроспективно i не мають суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. 5.2. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ Нижче наведено тi стандарти, якi, ймовiрно, вплинуть на фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi Товариства та/або розкриту нею iнформацiю. МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки. Буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати; дозволяється дострокове застосування. Товариство проводить попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ (IFRS) 15, результати якої можуть бути переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу. Крiм цього, Товариство бере до уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ у квiтнi 2016 року, i буде вiдслiдковувати змiни в майбутньому. (а) Продаж товарiв Очiкується, що застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за якими передбачається, що продаж товарiв буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу на прибуток або збиток Товариства. Товариство очiкує, що визнання виручки буде вiдбуватися в той момент часу, коли контроль над активом передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, при доставцi товарiв. (б) Надання послуг В даний час Товариство визнає виручку вiд надання послуг на пiдставi ступеня виконання робiт. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 розподiл буде здiйснюватися на пiдставi вiдносної цiни вiдокремленої продажу. В результатi може змiнитися розподiл вiдшкодування i, отже, розподiл у часi сум виручки, визнаної у зв'язку з таким продажем. Згiдно з попередньою оцiнкою Товариства послуги надаються протягом часу, оскiльки покупець одночасно отримує i споживає вигоди, що надаються Товариством. Отже, Товариство буде продовжувати визнавати виручку за договорами надання послуг протягом перiоду, а не в певний момент часу. МСФЗ (IAS) 16 "Оренда" МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КРМФО (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в договорi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання i розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно до порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (т. е. оренди зi строком не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом строку оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати процентнi витрати по зобов'язанням за оренду окремо вiд витрат по амортизацiї активу у формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiни строкiв оренди, змiни майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу у формi права користування. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється порiвняно з дiючими в даний момент вимогами МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї порiвняно з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї дати. Допускається дострокове застосування, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення. У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть. 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31 грудня 2016 р. представленi на балансi Товариства у сумi 1 тис. грн. (за залишковою вартiстю). Склад нематерiальних активiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31.12.2016 року, на 31.12.2015 року на 31.12.2014 року (тис. грн.): Таблиця № 6.1 Програмне забезпечення Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Первiсна вартiсть 2 2 2 Накопичена амортизацiя 1 1 1 Переоцiнка - - - Залишкова вартiсть 1 1 1 Придбання, вибуття та переоцiнки нематерiальних активiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2016 року не здiйснювало. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Як зазначалося вище, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку основних засобiв за переоцiненою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв станом на 31.12.2012 року керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.uа). Аналiзуючи вiдмiченi у МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" ознаки можливої наявностi знецiнення, у Керiвництва Товариства немає пiдстав вважати, що вартiсть машин та обладнання, iнструменту, приладiв, iнвентарю станом на 31.12.2016 року знизилася бiльше, нiж передбачалося, виходячи з нормальних умов його експлуатацiї, тобто справедлива вартiсть основних засобiв Товариства не зазнала суттєвих змiн у порiвняннi з попереднiм роком. Розкриття МСФЗ (IFRS) 13 "Справедлива вартiсть" щодо найкращого i найбiльш ефективного використання нефiнансових активiв ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. З метою виконання вимог (IFRS) 13 "Справедлива вартiсть" щодо найкращого i найбiльш ефективного використання нефiнансових активiв станом на 31.12.2016 року, Керiвництво Товариства спiльно iз фахiвцями консалтингової фiрми ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС" (вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.uа) проаналiзувало фiзично можливе, юридично дозволене та фiнансово об'рунтоване використання основних засобiв Товариства. За результатами проведених процедур встановлено наступне: МСФЗ (IFRS) 13 "Справедлива вартiсть" в редакцiї вiд травня 2011 р. вимагає вiдносно рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати проведення аналiзу найкращого i найбiльш ефективного способу використання нефiнансових активiв. Вiдповiдно до пар. 28 МСФО (IFRS) 13 найвигiднiше та найкраще використання нефiнансових активiв враховує таке використання активiв, яке є фiзично можливим, юридично дозволеним та фiнансово об'рунтованим, а саме: " використання, яке є фiзично можливим, враховує фiзичнi характеристики актива; " використання, яке є юридично дозволеним, враховує будь-якi юридичнi обмеження на використання актива; " використання, яке є фiнансово об'рунтованим, враховує, чи генерує використання актива, яке є фiзично можливим та юридично дозволеним, адекватний дохiд або грошовi потоки (враховуючи вартiсть перетворення актива для такого використання) для отримання iнвестицiйного доходу, який учасники ринку вимагали б вiд iнвестицiї у такий актив, вкладеної для такого використання. До складу нефiнансових активiв ПАТ ПП "КОЛЬРМЕТ" належать основнi засоби в кiлькостi 28 iнвентарних одиниць, якi вiдносяться до операцiйних активiв, що облiковуються на рахунках 104 "Машини та обладнання", 106 "Iнструменти, прилади, iнвентар", 109 "Iншi основнi засоби". Суб'єкт господарювання ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" не має намiру використовувати нефiнансовi активи iнше, нiж за їх прямим функцiональним призначенням. Фiзично можливе використання нефiнансових активiв суб'єкта господарювання ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" Для врахування фiзичних характеристик нефiнансових активiв ПАТ ПП "КОЛЬРМЕТ" використано метод експертного аналiзу фiзичного стану Визначення фiзичного зносу нефiнансових активiв ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" Таблиця № 7.1 № п/п Iнвентарний № Найменування Рiк випуску К-т. сукупного зносу (експ. шкала) К-т. придатностi (за експертним методом) 1 2.001.219 Ваги пiдлоговi платф. 2008 2008 0.7 0.3 2 3.001.015 Ваги 500 кг 1991 0.8 0.2 3 3.001.025 Ємнiсть для зливу 1985 0.7 0.3 4 3.001.026 Кран ГПК-5 1992 0.7 0.3 5 3.001.200 Електромагнiт М 42 Б 1990 0.7 0.3 6 3.001.031 Лiчильник 2010 0.7 0.3 7 3.001.032.036 Короб розкривний 1980 0.8 0.2 8 3.001.300 Автопогрузчик марки-4081 г/п 5т 1988 0.7 0.3 9 3.001.201 Алiгаторнi ножицi 1983 0.8 0.2 10 3.008.012 Ємнiсть для стокiв 1985 0.8 0.2 11 3.004.010 Автопогрузчик 4081 1988 0.8 0.2 12 3.004.007 Автоваги РП - 15 2008 0.7 0.3 13 3.004.011 Ваги пiдлоговi 1991 0.8 0.2 14 4.023.008 Комп'ютер - Од. цех (монiтор-1 шт, сист. блок-1шт) 2006 0.7 0.3 15 4.023.001 Комп'ютер - гл. бухгалтер (монiтор-1 шт, сист. блок-1шт , принтер-1 шт) 2006 0.7 0.3 2006 2006 16 4.023.005 Комп'ютер - гл. iнженер (монiтор-1 шт, сист. блок-1шт, принтер - 1) 2006 0.7 0.3 2006 2006 17 2.023.013 Стабiлiзатор АРС-1250 2000 0.8 0.2 18 4.023.09 Монiтор SAMSUNG бухг. 2007 0.7 0.3 19 1 шт Дозиметр 1990 0.8 0.2 20 2 шт Вогнегасник 2012 0.7 0.3 21 1 шт Обладнання для газового рiзання (балон кисн. -1 шт, балон пропан - 1шт, рiзак Р10 П - 1шт, шланг кисн.-30 м, рукав газ. черв.- 25м, рукав кисн. синiй- 25м ) 2006 0.7 0.3 22 1 шт Дозиметр Прип'ять 1990 0.8 0.2 23 1 к-т Обладнання для газового рiзання (балон кисн. - 2шт, рiзак пропан-1 шт., шланг кисн.-25 м, шланг пропан-25м, редуктор кисн.-1 шт, редуктор пропан.-1 шт.) 2006 0.7 0.3 24 1 шт Вогнегасник 2004 0.8 0.2 25 1 шт Водомер 2003 0.8 0.2 26 1 шт Вогнегасник 2004 0.8 0.2 27 1шт Телефакс 2003 0.8 0.2 28 1 шт Сканер 2006 0.7 0.3 Данi нефiнансовi активи в даний час використовуються ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" i прогнозується їх подальше використання. Рiвень фiзичного зносу визначено за допомогою методу експертного аналiзу на пiдставi оцiночної шкали (Appraising Machinery and Equipment. Textbook Committee, the American Society of Appraisers, John Alico. 1989): Таблиця № 7.2 Стан обладнання Знецiнення, % Нове Нове, змонтоване, i невикористане обладнання в чудовому станi 0-5 Дуже гарне Як нове, однак кiлька використане i не вимагає нiяких ремонтiв або замiни деталей 10-15 Гарне Вживане, однак проходило ремонт або модернiзацiю, знаходиться в чудовому станi 20-35 Нормальне Вживане, але потребує деякого ремонту або замiни деталей 40-60 Задовiльне (придатне до використання) Вживане, знаходиться в робочому станi, однак вимагає значного ремонту 65-80 Незадовiльне Було у вжитку, що потребує значної реконструкцiї, такої, як замiна рухомих частин або основних структурних блокiв 85-90 Нелiквiдне або брухт Немає реальних перспектив бути проданим, крiм повернення вартостi конструктивних матерiалiв 97,5 100 Таким чином, коефiцiєнт фiзичного зносу нефiнансових активiв ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. коливається в межах вiд 70 до 80%. Фiзичний стан не нижче задовiльного. Юридично дозволене використання нефiнансових активiв суб'єкта господарювання ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" Нефiнансовi активи станом на 31.12.2016 р. знаходяться на балансi ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" i облiковуються на рахунках бухгалтерського облiку: 104 "Машини та обладнання", 106 "Iнструменти, прилади, iнвентар", 109 "Iншi основнi засоби". Товариство веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi (П(С)БУ). Основними видами дiяльностi ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" є: заготiвля, переробка металобрухту чорних i кольорових металiв, на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, виданих Мiнiстерством промислової полiтики i мають необмежений термiн дiї. Таким чином, з точки зору законодавчого дозволеного використання, нефiнансовi активи ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ" можуть використовуватися за прямим призначенням. Фiнансово об'рунтоване використання нефiнансових активiв суб'єкта господарювання ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" Враховуючи досить стабiльне функцiонування дiючого виробничого комплексу ПАТ "ПП "КОЛЬОРМЕТ", логiчно припустити, що досягнення таких результатiв базується на рацiональному i ефективному використаннi складових його активiв. Нефiнансовi активи вiдносяться до операцiйних активiв. Вони складають основу виробничого комплексу Товариства i використовуються за своїм прямим функцiональним призначенням. Виходячи з цього, можливим є ствердження, що нинiшнє використання нефанансових ативiв забезпечить максимальний фiнансовий ефект вiд їх використання. Таким чином, нинiшнє використання суб'єктом господарювання ПАТ ПП "КОЛЬОРМЕТ" нефiнансових активiв є найвигiднiшим та найкращим, оскiльки воно є фiзично можливим, юридично дозволеним, фiнансово об'рунтованим. Вище наведенi чинники не дають пiдстави вважати, що iнше використання даних активiв максимально збiльшило б їх вартiсть. Склад основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31.12.2016 року, на 31.12.2015 року на 31.12.2014 року (тис. грн.): Первiсна вартiсть: Таблиця № 7.3 Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2014 р. - 927 - 385 - 1312 Надходжен-ня - - - - - - Вибуття - - - - - - Дооцiнка - - - - - - На 31.12.2015 р. - 927 - 385 - 1312 Надходження - - - - - - Вибуття - - - - - - Дооцiнка - - - - - - На 31.12.2016р. - 927 - 385 - 1312 Знос та збитки вiд зменшення корисностi: Таблиця № 7.4 Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2014 р. - 738 - 362 - 1100 Вибуття - - - - - - Дооцiнка - - - - - - Нараховано за рiк - 63 - 11 - 74 На 31.12.2015 р. - 801 - 373 - 1174 Вибуття - - - - - - Дооцiнка - - - - - - Нараховано за рiк - 62 - 12 - 74 На 31.12.2016 р. - 863 - 385 - 1248 Залишкова вартiсть: Таблиця № 7.5 Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2014 р. - 189 - 23 - 212 На 31.12.2015 р. - 126 - 12 - 138 На 31.12.2016 р. - 64 - - - 64 Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не має. Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2016 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювало. 8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31.12.2016 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до статутного капiталу наступних юридичних осiб: - ДП "Метал-Сервiс ПН" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 23) - частка в статутному капiталi 100%, або 29610,31 грн. ДП "Метал-Сервiс ПН" ПАТ "ПП "Кольормет" не здiйснювало фiнансово-господарської дiяльностi на протязi 2016-го року; - ДП "Кольормет" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Миколаїв, пл. Привокзальна, 1) - частка в статутному капiталi 100%, або 24894,00 грн. ДП "Кольормет" ПАТ "ПП "Кольормет" не здiйснювало фiнансово-господарської дiяльностi на протязi 2016-го року; - ДП "Кольорсервiс" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Кировоград, вул.. Котляревського, 1) - частка в статутному капiталi 100%, або 22263,67 грн. ДП "Кольорсервiс" ПАТ "ПП "Кольормет" здiйснювало фiнансово-господарської дiяльностi на протязi 2016-го року (за пiдсумками року - прибуток). На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не отримувало дивiдендiв вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй до статутного капiталу вищенаведених юридичних осiб. Станом на 31.12.2016 року, на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" становили у сумi, тис. грн.: Таблиця № 8.1 Показник Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй 77 77 77 9. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй валютi України), тис. грн. Таблиця № 9.1 Показник Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 68 97 13 Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. не має. 10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Склад дебiторської заборгованостi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", тис. грн.: Таблиця № 10.1 Складова дебiторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2014 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2015 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2016 р., тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 157 186 304 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 11 13 - Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11 19 - Разом 179 218 304 Загальний обсяг дебiторської заборгованостi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має тенденцiю щодо зростання станом на 31.12.2016 р. графiк № 10.2 За строками виникнення дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" подiляється на заборгованiсть, яка виникла до 1 мiсяця, вiд 3 мiсяцiв до 1 року. За строками виникнення дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. переважає дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), яка виникла до1 мiсяця й складає 80% вiд усiєї дебiторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) за строками виникнення. мал. № 10.3 Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2016 року не створювався. Основнi покупцi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 роцi: мал. № 10.4 Найбiльшим покупцем товарiв (робiт, послуг) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 роцi є ПАТ "Iнтерпайп", обсяг поставок якому становить 40% у загальному обсязi. мал. № 10.5 11. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31 грудня 2016 р. представленi у сумi 111 тис. грн. та складаються з наступних складових, тис. грн.: Таблиця № 11.1 Найменування запасiв Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Виробничi запаси 156 102 111 Незавершене виробництво - - - Готова продукцiя - - - Товари - - - Разом 156 102 111 Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2014 р. - 31.12.2016 р. складаються, виключно, з виробничих запасiв. Обсяг виробничих запасiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. дещо збiльшився у порiвняннi з 2015 роком. мал. № 11.2 Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2016 року не створювався. 12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог податкового законодавства України i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiзницi мiж витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявнiстю доходiв та витрат, що не включаються до складу валових доходiв та валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку, а також наявнiстю доходiв та витрат, що включаються до складу валових доходiв та валових витрат з метою визначення податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку. Сума нарахованого податку на прибуток у 2016 роцi склала 17 тис. грн. 13. КАПIТАЛ Станом на 31.12.2016 року, на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року власний капiтал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складається з наступних складових, тис. грн.: Таблиця № 13.1 Складова власного капiталу Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Зареєстрований (пайовий) капiтал 74 74 74 Капiтал у дооцiнках 239 239 239 Додатковий капiтал 157 157 157 Резервний капiтал 19 19 19 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (293) (297) (245) Неоплачений капiтал - - - Вилучений капiтал - - - Разом 196 192 244 Фiнансовий результат ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": непокритий збиток має тенденцiю щодо зменшення. Станом на 31.12.2016 р. даний показник зменьшився бiльше, нiж на 20% у порiвняннi з 2015 р, що є позитивним фактором у дiяльностi Товариства. мал. №13.2 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" становить 73764,00 грн. та станом на 31.12.2016 року складається з 98352 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 75 копiйок кожна. Станом на 31.12.2016 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. Нерозподiлений прибуток представляє собою прибуток Товариства з дати заснування. Вiдповiдно до українського законодавства щодо акцiонерних товариств, пiдприємства направляють частину прибутку на створення резервного капiталу та на створення фондiв, передбачених статутом. Керiвництво Товариства вважає дану частину прибутку як прибуток, обмежений до використання. Дивiденди можуть бути нарахованi i виплаченi тiльки з суми розподiляємого накопиченого прибутку, яка за законодавством може бути спрямована на розподiлення i яка визначається на основi фiнансової звiтностi Товариства. Дивiденди затверджуються акцiонерами Товариства на щорiчних загальних зборах. За попереднiм намiром Керiвництва Товариства, прибуток, отриманий за результатами дiяльностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 роцi, буде запропоновано спрямувати на погашення збиткiв минулих рокiв. 14. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 року, на 31.12.2015 року та на 31.12.2014 року (тис. грн.): Таблиця № 14.1 Складова кредиторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2014 р. Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 442 408 291 з бюджетом 13 - - з оплати працi 4 4 6 зi страхування - - - Iншi поточнi зобовязання - 29 29 Усього 459 441 326 Кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. зменшенилась на 35% у порiвняннi зi станом на 31.12.2015 р., що є позитивним фактором у дiяльностi Товариства. графiк № 14.2 Кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. становить 89% вiд загальної суми кредиторської заборгованостi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". мал. № 14.3 За строками виникнення кредиторської заборгованостi за товари (роботи, послуги) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 р. переважає кредиторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), яка виникла вiд 3-х до 12-ти мiсяцiв й складає 63% вiд усiєї заборгованостi за строками виникнення. мал. №14.4 Протягом 2016 року найбiльшим постачальником ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" є ТОВ Укратлантик" (мал. 14.5), обсяг поставок якого складає 82% у загальному обсязi (мал. 14.6). мал. № 14.5 мал. № 14.6 15. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", вiдносяться: а) компанiї якi прямо або побiчно, через одного або декiлькох посередникiв, контролюють Товариство, знаходяться пiд його контролем, або разом з ним знаходяться пiд загальним контролем (до них вiдносяться холдинговi компанiї, дочiрнi компанiї i iншi дочiрнi компанiї однiєї материнської фiрми); б) асоцiйованi компанiї - на дiяльнiсть яких Товариство робить iстотний вплив, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними компанiями iнвестора; в) приватнi особи, прямо або що побiчно володiють корпоративними правами з правом голосу Товариства, якi дають їм можливiсть робити значний вплив на дiяльнiсть Товариства ; г) ключовий управлiнський персонал, тобто тi особи, якi уповноваженi i вiдповiдальнi за здiйснення планування, управлiння i контролю над дiяльнiстю Товариства, у тому числi директор i головний бухгалтер, а також найближчi родичi цих осiб; д) компанiї, значнi пакети акцiй з правом голосу яких належить прямо або побiчно будь-якiй з осiб, описаному в пунктах (в) або (г), або особи, на яку такi особи роблять значний вплив. До них вiдносяться компанiї, що належать директорам або Учасникам Товариства i компанiї, якi мають спiльного з Товариством ключового члена управлiння. 15.1 Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювались iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. 15.2 Винагорода ключового управлiнського персоналу. Управлiнський персонал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" отримує короткострокову винагороду (заробiтну плату) за участь в веденнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Згiдно з українським законодавством ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" перераховує внески з єдиного соцiального внеску до Мiнiстерства доходiв i зборiв України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал. Товариство не створювало i не нараховувало резерву на виплату пенсiй, зобов'язань у зв'язку з виходом на пенсiю та iнших аналогiчних зобов'язань щодо вищого керiвництва. Трудовi договори з вищими керiвниками не передбачають предоставленя їм пiльг пiсля припинення трудових вiдносин. Винагорода (заробiтна плата) та нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску Управлiнського персоналу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2014 - 2016 роки (тис. грн.): Таблиця № 15.2.1 Найменування елементу 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк Винагорода (заробiтна плата) 90 122 178 Нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску 33 40 36 Разом 123 162 214 Iнших фiнансово-господарських операцiй з пов'язаними сторонами, перерахованими у п. а), б), в), д) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2016 року не здiйснювало. 16. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ Витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на оплату працi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року представленi наступним чином (тис. грн.): - Нарахована заробiтна плата та iншi компенсацiї 352 - Внески на соцiальне страхування 82 Середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 роцi складала 12 осiб. 17. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 17.1 Операцiйне середовище та оподаткування. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на ведення господарської дiяльностi в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство України вiдкрите для неоднозначних тлумачень. Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд, разом зi змiнами в юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi загалом дуже нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українських законiв та нормативних вимог може призвести до накладання серйозних штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що станом на 31 грудня 2016 р. Товариство нарахувало всi податковi зобов'язання на основi свого тлумачення законодавства вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабiльним; водночас, iснує ризик, що податковi органи в Українi можуть зайняти iншi позицiї по вiдношенню до спiрних питань. Така невизначенiсть може призвести до того, що Товариству будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пеня, i їхнi суми можуть бути iстотними. Поточний режим штрафiв та пенi стосовно вiдображених у звiтностi та виявлених порушень законодавства, постанов та вiдповiдних iнструкцiй в Українi є дуже суворим. Штрафи та пеня стягуються тодi, коли виявляється заниження податкового зобов'язання. У результатi, суми штрафiв можуть бути iстотними по вiдношенню до сум, не вiдображених у звiтностi податкiв. 17.2 Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги. Фiнансових поручительств та суттєвих за розмiром позовних вимог ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2016 року не має. 18. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати та до дати затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювало. 19. ВИРУЧКА Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати товарiв (продукцiї, послуг); при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2016 рiк (рядок 2000 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнює 5189 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом вiд заготiвлi, переробки та оптової торгiвлi металобрухтом чорних та кольорових металiв. Склад доходiв (виручки) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2014 - 2016 роки (тис. грн.): Таблиця № 19.1 Складовi частини виручки 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк Виручка вiд реалiзацiї металобрухту 4739 4237 5189 Iншi операцiйнi доходи (реалiзацiя надлишкiв при вiдвантаженнi товару) - - 58 Виручка вiд надання в оренду власного рухомого (нерухомого) майна - - - Виручка вiд реалiзацiї основних засобiв - - - Iншi доходи - 38 - Разом 4739 4275 5247 Дохiд (виручка) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 роцi збiльшився бiльш, нiж на 20% у порiвняннi з 2015 роком, та бiльш, нiж на 10% у порiвняннi з 2014 роком. мал. № 19.2 ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2015 року вело свою господарську дiяльнiсть на загальнiй системi оподаткування. 20. ВИТРАТИ Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi накладнi витрати. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Елементи операцiйних витрат ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2016 рiк (у порiвняннi з 2014 та 2015 роками) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Таблиця № 20.1 Елементи операцiйних витрат 2014 рiк 2015 рiк 2016 рiк Матерiальнi витрати 3823 3321 4174 Витрати на оплату працi 221 269 352 Вiдрахування на соцiальнi заходи 114 112 82 Амортизацiя 78 74 74 Iншi операцiйнi витрати 371 369 759 Разом 4607 4145 5441 Операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2016 р. зросли бiльш, нiж на 30% у порiвняннi з 2015 р. та на 18% у порiвняннi з 2014 р., головним чином з причини зростання матерiальних витрат. мал. № 20.2 Найбiльшу частку операцiйних витрах ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складають матерiальнi витрати: у 2014 р. - 83%, у 2015 р. - 80%, у 2016 р. - 77%. мал. № 20.3 мал. № 20.4 мал. № 20.5 Адмiнiстративнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк складаються з наступних складових (тис. грн.): Таблиця № 20.6 Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 178 Вiдрахування на соцiальнi заходи з оплати працi адмiнiстративного персоналу 35 Iнтернет 4 Аудиторськi послуги 10 Послуги за зберiгання цiнних паперiв 9 Телефонний зв'язок 31 Поштовi витрати 8 Iншi адмiнiстративнi витрати 165 Разом 440 Iншi операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2016 рiк (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Таблиця № 20.7 Пiльговi пенсiї 9 Iншi операцiйнi витрати - Разом 9 Витрати на збут ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2016 рiк (рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнюють 60 тис. грн. та є транспортно-заготiвельними витратами Товариства, пов'язаними з виробничим процесом. 21. ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" ЗА 2016 Р. Згiдно МСФЗ (IAS) 7.18 iнформацiю про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi можна надавати з використанням прямого або непрямого методу. Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 22. ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дана фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" i затверджена до випуску 04 квiтня 2017 року. Генеральний директор ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповський В.I. Головний бухгалтер ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Iсайко Л.С.

д/н

д/н

д/н