Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м. Одеса, 65078, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ №286597
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (0482)343306
Факс (0482) 343196
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Види послуг, що надає особа: - зберiгання та облiк прав на цiнних паперiв; - облiк i обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цiннi папери i прав за цiнними паперами та обмежень прав на цiннi папери на рахунках у цiнних паперах; - вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах; - проведення операцiй на рахунках у цiнних паперах; - зарахування цiнних паперiв до системи депозитарного облiку при емiсiї, їх облiку та зберiгання; - списання цiнних паперiв у зв'язку з їх погашенням та/або анулюванням; - внесення змiн до системи депозитарного облiку стосовно цiнних паперiв конкретного власника, стосовно всього випуску цiнних паперiв, стосовно здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв тощо; - взаємодiя депозитарної установи з Центральним депозитарiєм щодо складання реєстру емiтента; - надання реєстру емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 04071, Нижнiй Вал, б. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послуги, якi надає особа: послуги, пов_язанi iз провадженням депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю: - зберiгання та облiк цiнних паперiв; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї)цiнних паперiв вiдповiдно до мiжнародних норм; - проведення депозитарних операцiй у системi депозитарного облiку за розпорядженнями емiтентiв; - послуги вiдповiдно до Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв; - iншi послуги, надання яких передбачено Законом України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI вiд 06.07.2012 р. Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй", який набуває статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв, здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi законодавства про депозитарну систему України, в тому числi, але не обмежуючись, Цивiльним кодексом України, Законом України "Про депозитарну систему України", Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї(вiдмиванню)доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму", iншими законами України та нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також Правилами Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол №4 вiд 09.09.2013 р., Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центральним депозитарiєм цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" вiд 13.11.13 № 1/12 та Положенням про iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему обробки iнформацiї Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Лiцензiя Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" серiя АВ №581322 вiд 25.05.2011 р. на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв анульована у зв'язку iз набранням чинностi Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI вiд 06.07.2012 р. У звiтному перiодi не вiдбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м. Одеса, 65044, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Види послуг, що надає особа: професiйнi аудиторськi послуги: - аудит фiнансової звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; - оглядова перевiрка фiнансової звiтностi; - аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств. Змiн особи, яка здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi, за звiтний перiод не вiдбувалося.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 01004, Л. Толстого, б. 9А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ №294782
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.03.2008
Міжміський код та телефон 044 5376212
Факс 056 373-95-94
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Опис Види послуг, що надає особа: - послуги iз забезпечення доступу до торговельної системи; - дiї по допуску до бiржових торгiв iменних простих акцiй; - послуги щодо перебування цiнних паперiв в бiржовому списку ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"; - iнформацiйнi послуги (надання статистичної та аналiтичної iнформацiї, надання довiдкової iнформацiї на запит; - iншi послуги, передбаченi Правилами ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива" та, якi не суперечать чинному законодавству.