Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2016
Кворум зборів** 93.17
Опис До перелiку питань, що розглядалися на чергових загальних зборах вiдноситься 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветмет". 6. Розгляд звiту ДП "Металл-сервис ПН" за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ДП "Металл-сервис ПН". 7. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 8. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 10. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi голова та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв. Розглянутi та зарвердженi звiти за 2015 р.: генерального директора директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград,директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв, директора ДП "Металл-сервис ПН",наглядової ради Товариства, ревiзiйної комiсiї Товариства,рiчний звiт. Збитки 4,0 тис.грн. за 2015 р. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного чергових загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори в звiтному роцi не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.