Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поповський Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ "ПП "Кольормет", начальник Одеського цеху.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.06.2014, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків генерального директора належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників товариства; -призначення керівників філій, структурних підрозділів та представництв товариства, та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва, структурні підрозділи; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -укладення тв виконання колективного договору; -без довіреності представляти інтереси товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради і т.ін. Розмір виплаченої винагороди в звітному році склав """""31200 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 23 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Перекос Андрiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ ПП "Кольормет", керівник відділу техничного забезпечення
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Згідно цивільно-правового договору, укладеного з Членом наглядової ради, виплата винагороди не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 18 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний інженер. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник відділу кадрів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків голови наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Згідно цивільно-правового договору, укладеного з Головою наглядової ради, виплата винагороди (у тому числі в натуральному виразі) не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 35 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор комерційний. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурмеха Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** середня-технічна
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник відділу заготівлі та виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Згідно цивільно-правового договору, укладеного з Членом наглядової ради, виплата винагороди (у т.ч. у натуральному виразі) не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 38 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник комерційного відділу.Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член наглядової ради-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iсайко Людмила Семенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ЗАТ ПП "Кольормет", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2015, 3 роки. Як Головний бухгалтер - дата призначення 10.07.1998 р., термін - безстроково
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Компетенцiя головного бухгалтера визначається посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством. До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Згідно цивільно-правового договору, укладеного з Членом наглядової ради, виплата винагороди не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа, як Головний бухгалтер за звітній рік отримала 27600 грн., винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 36 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучер Сергій Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 177474, 23.02.1996, Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Форум", водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків голови ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін щодо даної посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальний стаж роботи складає 39 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій. Посадова особа обіймає посаду водія, ТОВ "Інфоксводоканал" (місцезнаходження: 65031, Одеська обл., м.Одеса,вул.Хімічна, б.3-а)


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пунько Валерiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ГП порт "Южний", Зам.керівника автобази
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін щодо даної посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальний стаж роботи складає 41 рік. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: зам.керівника автобази. Обіймає посаду Зам.начальника автобази на ГП порт "Южний" (місцезнаходження: 65481, Одеська обл., м.Южне)


1) посада* Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голюк Сергій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 796773, 22.09.1997, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Середня
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Руланда" водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін щодо даної посадової особи в звітному році не відбувалось. Загальний стаж роботи складає 33 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій. Особа обіймає посаду водія на підприємстві ТОВ "Руланда" (місцезнаходження: 65059, м.Одеса, вул.Героїв Прикордонників 7,оф.2.)


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Биковський Валерій Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** середня
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Руланда", водій
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.04.2015, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Згідно цивільно-правового договору укладеного з Членом наглядової ради, виплата винагороди (у т.ч. і натральній формі) не передбачена. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 39 років. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій. Посадова особа обіймає посаду водія в ТОВ "Рулада". Місцезнаходження: м. Одеса вул.Г. Прикордонників, б.7 оф.2. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорПоповський Володимир IллiчКМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi1539815.6560110615398000
Член наглядової радиПерекос Андрiй ФедоровичКЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.2461425.0264356624614000
Голова наглядової радиЧекановська Лiлiя ПантелеймонiвнаКК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.995810.124857659958000
Член наглядової радиБурмеха Тетяна МиколаївнаКК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.46974.77570364697000
Член наглядової ради-головний бухгалтерIсайко Людмила СеменiвнаКЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.18161.846429151816000
Голова ревiзiйної комiсiїКучер Сергiй ВiкторовичКЕ, 177474, 23.02.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi4000.40670246400000
Член ревiзiйної комiсiїПунько Валерiй МихайловичКЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.5280.53684724528000
Усього 57411 58.37298682 57411 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.