Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1463, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет", код за ЄДРПОУ 00196865, місцезнаходження вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007, тел. 738-18-74, тел. 738-08-84, 738-08-85; електронна пошта cvetmet@te.net.ua , маються три відокремлених виробничо-заготівельні цехт: в мм. Одеса, Херсон та Нова Каховка, дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 29.07.1994 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 21.06.2011 р., кількість акціонерів - 1008, кількість працівників - 12, в звітному році малась ліцензія на -заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів, дата річних звітних зборів - 19.04. 2016 р. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р., Звіту про власний капітал за 2016 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства несе відповідальність за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності/Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі МСФЗ/МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ/МСБО в примітках до фінансової звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ/МСБО за припущенням, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, якщо таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в листопаді звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Довгострокові фінансові інвестиції у фінансовій звітності товариства відображені (рядок 1030 балансу) за фактичною вартістю, яку управлінський персонал вважає справедливою 77 тис. грн. Стосовно цих інвестицій не виявлено активного ринку або будь-якої прибутковості, що не дозволяє аудитору отримати необхідного/достатнього рівня впевненість у тому, що балансова вартість відповідає справедливій вартості. Разом з тим, балансова вартість фінансових інвестицій складає близько 54,2% необігових активів. На нашу думку, це свідчить про недостатню диверсифікованість активів та можливі ризики щодо зміни вартості таких фінансових інвестицій в залежності від змін економічного середовища, в якому функціонує товариство. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ/МСБО. Валюта балансу 870 тис. грн. та фінансові результати звітного року (чистий дохід 5189 тис. грн., чистий фінансовий результат - прибуток 52 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів на кінець та початок звітного року (відповідно - 244 тис. грн. та 192 тис. грн.) більше статутного капіталу (74 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712 із змінами, внесеними згідно рішень комісії від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної фіскальної служби. Аудитом не ідентифіковано будь- яких розбіжностей. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Вчинені товариством в звітному році значні правочини (кредитні договори) були попередньо схвалені наглядовою радою 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту; - відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням, зазначеним в п. 4.2. даного Висновку. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010) 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.10. 2020 р. 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 01. 03. 2017 р. № 17038. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 01.03. 2017 р. - 01. 04. 2017 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Кравченко Т.В. (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.) ДОДАТОК Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСФЗ/МСБО. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСФЗ/МСБО, як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, аудитору надано не було. При складанні фінансової звітності за 2016 р. мали братися до уваги положення МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" За п.3 цього стандарту необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження. Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які включають таке (але не обмежуються таким): а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті; в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким; г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін; ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 % або перевищує цей рівень. Зведений індекс інфляції за 2014-2016 рр. в Україні становив 101,17%, а тому за нормами МСБО 29 постало питання про індексацію монетарних статей звітності товариства. З огляду на короткостроковість більшості фінансових інструментів товариства згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження") управлінським персоналом прийнято рішення утриматися від індексації. Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2015 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2016 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними. Станом на дату складання фінансової звітності в товаристві малась низка кредиторів, проте з деякими з них не здійснено підтвердження заборгованостей актами узгодження розрахунків, що воно може вплинути на достовірність фінансової звітності. Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але, вбачається, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні. Інвентаризацію активів та зобов'язань виконано станом на 01.11.2016 р. згідно з відповідним наказом по товариству. Розбіжностей між фактичними та обліковими залишками не виявлено. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень. Товариство було платником податків на загальних підставах. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192 та від 05.04. 2014 р. № 401. Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано. Хоча в товаристві внаслідок наявності відокремлених підрозділів мались пов'язані особи (за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи"), викривлень в фінансовій звітності не вбачається. Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ . 2. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2016 р., а показники рентабельності - за 2016 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2016р. (за 2016 р.) Оптимальне значення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Загальної ліквідності або покриття Підсумок розділів ІІ - ІII активу К1.1= ------------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті всіма активами. 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110) К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок розділів ІІ - V пасиву визначає, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті швидколіквідними активами. 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок розділів ІІ - V пасиву характеризує можливість виконувати поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів). 1,31 0,97 0,04 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) Підсумок розділів ІІ - V пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву розраховується як співвідношення залучених та власних коштів, характеризує залежність від залучених коштів 1,34 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу характеризує незалежність фінансового стану від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел 0,43 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості (код рядку 2350/2355 ф.2) К4= -------------------------------------------- х 100% (код рядку 2050 ф. 2) показує прибутковість/збитковість собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) 1,11 5. Рентабельність реалізації (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= -----------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2) визначає прибутковість/збитковість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1,00 5. Рентабельність активів (код рядку 2350/2355 ф.2 ) К5= ------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2) дозволяє визначити ефективність використання активів, тобто показує, скільки гривень прибутку/збитку заробила кожна гривня активів 8,65 більше 0 З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був посереднім: товариство господарювало з незначною рентабельністю. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет", як суб'єкта господарювання (в контексті абзацу шостого статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1). Директор фірми Трансаудит", незалежний аудитор Кравченко Т.В. 01. 04. 2017 р. МП
д/н
д/н
д/н