Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Рішенням Одеського міськвиконкому №374 від 11.05.1946 р. територія колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на ній, була передана виробниче-заготівельному підприємству "Вторцветмет" для заготівлі і переробки кольорових металів і виробництва алюмінієвих сплавів. У цеху була побудована однокамерна плавильна піч місткістю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, підставою якого служила поворотна платформа з під знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в обороні міста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерів на чушках, вибивання чушок з виливниць і укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягнені фахівці Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцію було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Міністерства кольорової металургії СРСР в Одесі було створено обласне управління "Вторцветмет". З 1 січня 1966 року до його складу увійшли виробничо-заготівельні цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) і Кіровоградською областей ( м. Кіровоград, м. Александрія), а з 1 січня 1968 року - сім учасників по заготівлі кольорових металів, створених в Молдавії. В умовах ринкових стосунків, що розвиваються, враховуючи інтереси підприємства, в 1994 році було прийнято рішення про приватизацію Вторцветмета і створення закритого акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет". 29 квітня 2011 року було прийняте рішення про визначення типа товариства - публічне акціонерне товариство, найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", затверджені зміни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 21 червня 2011 року зареєстровано нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис, розробляє положення про структурнi пiдроздiли Товариства i затверджує їх вiдповiдно до Статуту Товариства. Органiзацiйну структуру Товариства складають: - виробничi структурнi пiдроздiли основного та допомiжного виробництва; - цех первісної перероботки лома; - функцiональнi структурнi пiдроздiли апарату управлiння; - комерційний відділ. Товариство має декілька дочірніх підприємств, якi мають статус юридичної особи i дiють на пiдставi затверджених уповноваженим органом статутів: - ДП "Цветсервис" м. Кировоград , вул.Котляревського, б. 1 - ДП "Металл-сервис ПН" м. Одеса, вул.Балтська дорога, б.23 - ДП "Цветмет" м. Миколаїв, пл.Привокзальна, б.1. Органами управління та контролю Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова Рада; - виконавчий орган - генеральний директор; - ревiзiйна комiсiя. Товариство, разом зі всіма структурними підрозділами, розташовано за адресою: Україна, 65029, Одеська обл., м.Одеса, Малиновський р-н., вулиця Адмірала Лазарева, буд. 74 Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на досягнення мети товариства: отримання прибутку та задоволення потреб клієнтів через виробництво продукції високої якості. Планується полiпшення фiнансового стану товариства, розщирення ринку збуту. Найбільш перспективним напрямком діяльності товариства є виробництво лому та відходів чорних та кольорових металів. В зв"язку з відсутністю фінансування товариство немає можливості розвивати цей напрямок діяльності. В звітному році дочiрнi пiдприiмства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не проводились. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; В звітному році: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 12 осіб; позаштатні працівники на Товаристві відсутні; особи, які працюють за сумісництвом відсутні; працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу також відсутні. В звітному році фонд оплати праці складає 352.00 тис.грн. Спостерігається збільшення фонду оплати праці на 83,0 тис.грн. відносно попереднього року, що обувлено підвищенням мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент належить до об'єднання Український науково-виробничий концерн "Укркольормет". Місцезнаходження об'єднання: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 1. Об'єднання займається: - захистом економiчних та соцiальних iнтересiв суб'єктiв господарювання; - координацiєю їх дiй у сферi економiчних та соцiально-трудових вiдносин; - представництвом iнтересiв учасникiв концерну у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями; - маркетинговими дослiдженнями, консультацiями; - бере участь у розробцi державних програм розвитку кольорової металургiї. ПАТ "ПП "Кольормет" бере участь у розробцi програм розвитку кольорової металургiї, вирiшеннi питань матерiально-технiчного та iнформацiйного забезпечення, науково-технiчного розвитку з метою задоволення своїх виробничих потреб i досягнення найбiльшої ефективностi господарювання. Участь у концернi здiйснюється шляхом централiзованого вирiшення визначених учасниками концерну окремих функцiй. Товариство стало учасником відповідного об'єднання в 2000 р. (граничний термін перебування у об'єднанні не визначено). Товариство приймає участь у концернi на добровiльнiй основi. Товариство зберiгає свою юридичну самостiйнiсть. Концерн не має права втручатись у господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство може бути учасником iнших видiв об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фінансова звітність ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" підготовлена відповідно до Міжнародних стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у відповідності з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні (П(С)БУ). Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за справедливою вартістю (Товариством обрано модель обліку основних засобів за переоціненою вартістю). Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка за справедливою вартістю передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається: - на основному ринку для даного активу або зобов'язання: - або в умовах відсутності основного ринку, на найбільш вигідному ринку для даного активу або зобов'язання. У Товариства повинен бути доступ до основного або найбільш вигідного ринку. При підготовці звітності ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосовані наступні принципи: - впевненість у безперервності діяльності; - принцип нарахування; - неприпустимість взаємозаліку статей; - як мінімум щорічне складання звітності; - надання порівняльної інформації; - послідовне використання найменувань і угруповань статей від періоду до періоду. Істотні положення облікової політики, прийняті Товариством, застосовувалися послідовно з положеннями попереднього періоду, беручи до уваги нові та переглянуті стандарти, обов'язкові до застосування з 01 січня 2015 року. Застосування нових та переглянутих стандартів не чинило суттєвого впливу на річну фінансову звітність Товариства. Ця фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень. Керівництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що гривня України є більш зручною валютою подання для користувачів фінансової звітності Товариства. У цій фінансовій звітності Товариством надана також порівняльна інформація за попередній звітний період 2015-го року. Офіційний курс обміну гривні до долару США, що встановлюється Національним банком України, становив 27,1909 на 31 грудня 2016 р., 24,0007 на 31 грудня 2015 р. та 15,7686 на 31 грудня 2014 року. Офіційний курс обміну гривні до євро, що встановлюється Національним банком України, становив 28,4226 на 31 грудня 2016 р., 26,2231 на 31 грудня 2015 р., та 19,2329 на 31 грудня 2014 року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види продукції, що реалізує емітент ПАТ «ПП «Кольормет» - брухт та відходи кольорових та чорних металів, які утворюються на підприємствах України (амортизаційний брухт, залишки виробництва і обробки металів, деталі списаного обладнання та ін.). Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 р. складає 5189 тис.грн., що збільшився відносно 2015 р. на 952 тис.грн. Обсяги реалізації металобрухту, за рахунок продажу якого товариство отримало 10% і більше доходу за звітний рік складає: у натуральному виразі: лом та відходи чорних металів - 1359.9 т. у грошовому виразі: лом та відходи чорних металів - 5189 тис.грн. Середньореалізаційні ціни (грн. на 1 т.): Алюміній - 26674.33 мідь - 95849.28 латунь- 58412.96 свинець -18749.85 чорний лом - 3570.61 Протягом звітного періоду Товариство не займалося експортом продукції, тому частка експорту в загальному обсязі продаж відсутня. Найбільш перспективним видом продукції є продаж лому та відходів чорних металів. Діяльність товариства залежить від сезонних змін. У зимовий період об’єми заготівлі та переробки брухту та відходів чорних металів різко знижуються. Це обумовлено тим, що переробка відходів та брухту здійснюється на відкритих виробничих ділянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий період основними споживачами. Основним ринком збуту продукції товариства є металургійні підприємства Украіни. Брухт та відходи кольорових та чорних металів реалізуються у полному обсязі на внутрішньому ринку. Основні клиєнти: ПАТ «Втормет», ТОВ «Южмет". Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, фінансова криза, різке падіння цін на лом та відходи чорних і кольорових металів, зниження кількості джерел сировини тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) рацiональна цiнова полiтика; 3) реклама, тощо. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, зростання дебіторської заборгованості, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з дилерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Продукція товариства реалізується на підставі укладених із замовниками договорів. Оплата в безготівкому порядку. Продукція реалізується інколи із 100% предоплатою, а інколи по факту постачання, в залежності від укладених договорів. Основними каналами збуту є підприємства України, які займаються переробкою брухту та відходів чорних та кольорових металів. Методи продажу на підприємстві - це оптова торгівля лому та відходів чорних та кольорових металів. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами сировини є підприємства України на яких утворюється амортизаційний брухт, остатки виробництва і обробки металів, деталі списаного обладнання, проводиться переобладнання або модернізація виробництва, при якій необхідно проводити демонтаж застарілого устаткування і т.п. Ціни на сировину залежать від таких чинників, як попит і потреба в сировині українських металургійних комбінатів, попит і потреба в сировині зарубіжних металургійних комбінатів, квот виданих експортерам, митних зборів, а так само коливаннями цін на світових біржах металів, таких як Лондонська Біржа Металів. Протягом звітного року товариство закуповувало метали за наступними цінами (за тону в тис. грн.): Алюміній - 20572.26 Мідь - 56417.89 грн. Латунь - 56000.00 Свинець - 12587.37 Чорный лом - 2983.45 Таким чином, спостерігається збільшення цін на усі види сировини, яку використовує підприємство. Інформація про особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює емітент діяльність: перспективи галузі визначаються її становищем на ринках металопродукції. Зміни цін на метал на світовому ринку мають хвилеподібний характер. Періоди коливань цін на продукцію чорної та кольорової металургії зазвичай становлять два-три роки. До того ж падіння цін, як правило, триває вдвічі менше, ніж їх зростання. З позиції інтересів країни необхідно створювати й розвивати конкурентне середовище в цій підгалузі промисловості, наслідком чого будуть стабілізація та зниження цін на сировину й металопродукцію на внутрішньому ринку. Сьогодні держава фактично самоусунулася від регулятивних функцій у цій сфері. Однією з основних особливістю розвитку галузі є необхідність постійного нарощування об'емів закупівель, для того щоб мати можливість набувати сировину за конкурентними цінами, оскільки у зв'язку із створенням крупних брухтопереробних компаній, які відвантажують на металургійні комбінати великі обьеми продукції, і відповідно у них вигідніші умови контрактів, то вони можуть купувати сировину за вищими цінами. Так само необхідно відзначити зменшення запасів у брухтообразующих підприємств-постачальників, що безпосередньо пов'язане із спадом виробництва, а так само із зменшенням кількості підприємств важкого машинобудування, в яких традиційно утворювалися запаси відходів виробництва (стружка, шлаки, шлами, знімання і т.щ.). В зв"язку із відсутністю вільних обігових коштів товариство немає можливості впроваджувати нові технології та нові види продукції. Становище на ринку не є монопольним. Кількість підприємств, маючих ліцензії на провадження операцій з брухтом та відходами кольорових та чорних металів, лише по Одеській області більш ніж 100. Найголовнiшими конкурентами на ринку брухту та відходів кольорових та чорних металів є крупні спеціалізовані брухтозаготівельні та брухтопереробні пiдприємства України: ТОВ «Метінвест-Ресурс», ТОВ «Втормет-Південь», ТОВ «Ферко», ТОВ «Укр-Метал». ПАТ «ПП «Кольормет» у основному виробництві використовує спеціалізоване брухтопереробне обладнання, за допомогою якого виробляється оброблення, сортування, порізка, пакетування і розділення брухту і відходів кольорових і чорних металів по видах, підвидах, класах і групах. Фахівці і працівники підприємства регулярно проходять вчення і підвищують свою кваліфікацію. ПАТ «ПП «Кольормет» отримало усі необхідні ліцензії і дозвіли та має спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечуює згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту. На перспективу Товариство має намір провести модернізацію підприємства в напрямку нарощування експортного потенціалу та розширення обсягів виробництва продукції високого ступеня переробки й вищої якості. Одними з головних орієнтирів докорінних змін у функціонуванні підприємства на перспективу є екологічність його розвитку. Однак, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування модернізація обладнання на підприємстві відкладається. Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін. Постачальниками обсяг яких складає більш ніж 10% в загальному обсязі постачання є одне підприємство України (м. Одеса). Емітент здійснює свою діяльність тільки на територі ї України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За 2008 - 2012 р.р. товариством придбано основних засобів на суму 121,6 тис. грн., відчужено основних засобів на суму 1144,6 тис. грн. В 2013 році не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства. В 2014 році - також не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства. В 2015 році основні засоби не придбавались та не відчужувались. В 2016 році основні засоби не придбавались та не відчужувались. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; В звітному році правочини, укладені між емітентом або його дочірніми підприємствами з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства, знаходяться в задовiльному станi. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає 1312,0 тис. грн., знос - 1248 тис. грн. (95,12%), залишкова вартість - 64,00 тис. грн. В поточному році не відбулась зміна первісної вартості основних засобів, таким чином значні правочини емітента щодо них відсутні. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: виробничі потужності складають 10 одиниць, ступінь використання обладнання - 90%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом: активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 23. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. У звітному році підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi; - труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв; - різке падіння цін на виготовляєму продукцію; - збільшення кількості конкурентів в галузі; - фінансова криза; - в зв'язку із проведенням антитерористичної операції на сході України, зменшується чисельність металургійних підприємств, як результат звуження ринків збуту металобрухту. Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звітному році факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства відсутні.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Власний капiтал підприємства протягом 2016 року збыльшився на 52 тис. грн. Робочий капітал емітента у 2016 р. склав 428 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов'язання. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в: 1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї; 2) вiдмові вiд зайвих витрат; 3) змiні цiнової полiтики; 4) придiленні вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi; 5) пошуку резервiв зниження витрат виробництва(що призведе до зменшення собівартості продукції, і як наслідок збільшення обсягів реалізації); 6) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.; 7) бiльш рацiональне використання запасiв; 8) зменшення собiвартостi продукцiї та інш.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Не виконаних договорів на кінець звітного 2016 р. немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В 2017 р. стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "ПП "Кольормет" спрямована на збiльшення обсягу постачання, зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi виробництва. Плани пiдприємства у 2017 роцi спрямованi на збiльшення обсягiв продукцiї з нижчою собiвартiстю, удосконалення технологiчних процесiв та пiдвищення якостi продукцiї; подальша реконструкцiя та модернiзацiя обладнання. Для розширення і реконструкції виробництва, закупівлі нового обладнання підприємству необхідні додаткові кошти, яких на підприємстві немає. Необхідні знайти нові джерела фінансування та провести модернізацію підприємства, так як існуюче обладнання морально застаріле і неефективне в користуванні. Поліпщення фінансового стану планується за допомогою: 1) виходу на нові ринки; 2) управління дебіторською заборгованістю та інш. В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні істотні фактори: -зміна податкового законодавства; -зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; -девальвація національної валюти; -недоступність кредитних ресурсів; -стабілізація фінансового стану замовників; -відродження промислової галузі. -значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; -постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Грошові кошти на дослідження та розробки у звітному році не спрямовувались.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, може бути отримана в товаристві, на сайті товариства - http://www.cvetmet.pat.ua, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua Аналіз господарювання за три останніх роки 2014 рік 2015 рік 2016 рык Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 4739,0 4237,0 5189 Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 4259,0 3958,0 4669 Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) - (4) 52