Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.08.199869/15/1/11Одеське територіальне управління ДКЦПФРUA4000131486Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.759835273764100
Товариством здiйснено випуск iменних простих акцiй в бездокументарнiй формi у кiлькостi 98352 шт. загальною номiнальною вартiстю 73764,00 грн., що складає 100% статутного капiталу товариства. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 69/15/1/11 видане Одеським ТУ НКЦПФР 09.11.2011 р. (дата реєстрації 18.08.1998 р.). Номiнальна вартiсть однiєї акцiї - 0.75 грн. Цiннi папери Товариства розмiщеннi в повному обсязi станом на 31.12.2014 року. Розмiщення цiнних паперiв товариства здiйснювалося на внутрiшньому ринку в процесi приватизацiї державного майна. На момент розміщення цінних паперів діючим законодавством спосіб розміщення не визначався. В звiтному роцi обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. Цінні папери емітента включені до біржового списку фондової біржи ПАТ "Фондова біржа "Перспектива". В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.