Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Поповський Володимир Iллiч

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00196865
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 65028, Одеська область, д/н, м. Одеса, Адмiрала Лазарева, б.74
5. Міжміський код, телефон та факс (048) 7380884, (048) 7380884
6. Електронна поштова адреса cvetmet@te.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.сvetmet.раt.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)