Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 19.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 08.04.2015
Кворум зборів** 93.17
Опис До перелiку питань, що розглядалися на чергових загальних зборах вiдноситься 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 4. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветмет". 6. Розгляд звiту ДП "Металл-сервис ПН" за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ДП "Металл-сервис ПН". 7. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 8. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 10. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 11. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення: -Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Бурлака Тетяна Анатолiвна, Музика Сергiй Олександрович, Абразумова Наталiя Олександрiвна.Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв. -Обрати головою зборiв Чекановську Лiлiю Пантелеймонiвну.Обрати секретарем зборiв Бурмеха Тетяну Миколаївну. -Затвердити регламент роботи зборiв: 1) рiшення приймаються виключно з питань порядку денного, про якi акцiонери були повiдомленi вiдповiдно до законодавства; 2) одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, якi винесенi на голосування на загальних зборах акцiонерiв; 3) голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування; 4) пiдрахунок голосiв здiйснює лiчильна комiсiя пiсля голосування по питаннях порядку денного, включених до бюлетеней №2 ,№3,№4. 5) час для доповiдей - до 15 хвилин, для обговорень доповiдей та iнших виступiв з питань порядку денного - до 5 хвилин; вiдповiдi на питання - до 5 хвилин; 6) питання надаються у письмовiй формi; вiдповiдi на питання - пiсля прийняття рiшень по всiх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, якi не включенi до порядку денного, не розглядаються. -Затвердити звiт генерального директора за 2014 р. -Затвердити звiт директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2014 р. -Затвердити звiт ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2014 р. -Затвердити звiт ДП "Металл-сервис ПН" за 2014 р. -Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2014 р. -Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р. -Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р. -У зв'язку з нулевим результатом дiяльностi Товариства у 2014 р. розподiлу прибутку або покриття збиткiв не вiдбувається. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. -Вiдкликати членiв наглядової ради. За пiдсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в кiлькостi п'яти осiб в наступному складi: Чекановська Л.П., Бурмеха Т.М., Перекос А.Ф., Iсайко Л.С., Биковський В.А. -Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi. Доручити генеральному директору товариства Поповському В.I. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради. Пропозицiй до питань порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.