Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 28.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 18.04.2014
Кворум зборів** 62.3
Опис До перелiку питань, що розглядалися на чергових загальних зборах вiдноситься 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветмет". 6. Розгляд звiту директора ДП "Металл-сервис ПН" за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Металл-сервис ПН". 7. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 8. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 р. 10. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень по закiнченню рiчних загальних зборiв; обранi голова зборiв, секретар зборiв, затверджено регламент роботи зборiв; розглянутi та затвердженi звiти генерального директора товариства за 2013 р., директорiв ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2013 р., ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2013 р., ДП "Металл-сервис ПН" за 2013 р.; розглянутi та затвердженi звiти наглядової ради Товариства за 2013 р., ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 р., рiчний звiт товариства за 2013 р. З приводу десятого питання порядку денного прийнято рiшення про покриття збиткiв за 2013 рiк за рахунок майбутнiх перiодiв. У зв'язку iз збитками в 2013 роцi дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Пропозицiй до питань порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.