Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. ЗМIСТ 1 ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ___________________ 2 2 ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО_____________________ 3 3 УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА____________________________________ 5 4 ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА_________________________________________ 8 5 НОВI ТА ПЕГЛЯНУТI МСФЗ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК_________________________________________ 19 6 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ_____________________________________ 26 7 ОСНОВНI ЗАСОБИ_____________________________________________ 27 8 ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ____________________ 29 9 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ___________________________ 30 10 ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА_____________ 30 11 ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ______________________________ 31 12 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК______________________________________ 32 13 КАПIТАЛ______________________________________________________ 32 14 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ___ 33 15 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ______________________ 34 16 ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ__________________________________________________ 36 17 КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ________________________________________________________ 36 18 ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ _____________________________ 37 19 ВИРУЧКА______________________________________________________ 37 20 ВИТРАТИ______________________________________________________ 39 21 ДИНАМIКА РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРIОД 2011-2013 РР.__________________________ 42 22 ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ______________ 49 1. ЗАЯВА КЕРIВНИЦТВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ 1. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, що достовiрно вiдображає фiнансове положення Товариства за станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв i змiни в капiталi, за рiк, що закiнчився цiєю датою. 2. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне вживання; - вживання об'рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв; - дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства; - пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коректування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва. 3. Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: - розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в Товариствi; - ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства i стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдної країни реєстрацiї Товариства; - вживання заходiв в рамках своєї компетенцiї для захисту активiв Товариства; - виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань. 4. Ця фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 2. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО Пiсля звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв на територiї України утворилося велике скупчення лому кольорових металiв, особливо лiтакового. У зв'язку з цим рiшенням мiськвиконкому №374 вiд 11.05.46 р. територiя колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на нiй, була передана виробниче-заготiвельному пiдприємству "Вторцветмет" для заготiвлi i переробки кольорових металiв i виробництва алюмiнiєвих сплавiв. У цеху була побудована однокамерна плавильна пiч мiсткiстю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, пiдставою якого служила поворотна платформа з пiд знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в оборонi мiста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерiв на чушках, вибивання чушок з виливниць i укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягненi фахiвцi Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцiю було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Мiнiстерства кольорової металургiї СРСР в Одесi було створено обласне управлiння "Вторцветмет". З 1 сiчня 1966 року до його складу увiйшли виробничо-заготiвельнi цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) i Кiровоградською областей ( м. Кiровоград, м. Александрiя), а з 1 сiчня 1968 року - сiм учасникiв по заготiвлi кольорових металiв, створених в Молдавiї. В умовах ринкових стосункiв, що розвиваються, враховуючи iнтереси пiдприємства, в 1994 роцi було прийнято рiшення про приватизацiю Вторцветмета i створення закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство " Кольормет ", розташоване в м. Одесi, вул. Балтскоя дорога (загальна площа 1,7 га). За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. на виконання вимог Закона України "Про акцiонернi товариства" визначений тип товариства та змiнене найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет". Генеральний директор Поповський Володимир Iллiч. Виробничi площi пiдприємства складають 20000 м.кв. Потужнiсть виробництва складає 4000-5000 тн у рiк лому та вiдходiв чорних металiв; 300 тн. у рiк - лому та вiдходiв кольоровiх металiв. Одеський цех є основним цехом, в якому акумулюється велика частина заготовленого i переробленого металобрухту з iнших пiдроздiлiв - цехiв первинної обробки, розташованого в мiстах: Херсон, Нова Каховка. Усi цехи оснащенi переробним устаткуванням: пакет - пресами, алiгаторними ножицями, устаткуванням для сепарацiї стружки, постами для газополум'яного рiзання електродуги, а також ваговим господарством i пiдйомно-транспортним устаткуванням - кранами ГПК-5 i автонавантажувачами. У цехах є складськi критi примiщення загальною площею 1000 м.кв. Переробка лому i вiдходiв кольорових i чорних металiв здiйснюється вiдповiдно до ДСТУ 3211-95, ДСТУ 4121-2002 i технологiчними рекомендацiями ДонНIПIЦМ. Код ЄДРПОУ 00196865 Види дiяльностi за КВЕД-2010: 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв 79.90 Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть Офiцiйний сайт ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet.pat.ua. E-mail ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet@te.net.ua. Телефон: 738-08-85 Факс: 738-08-84 Мiсцезнаходження ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": 65028, м. Одеса, вул. Адмiрала Лазарева, будинок 74. Станом на 31.12.2012 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має наступнi структурнi пiдроздiли (без статусу самостiйної юридичної особи): - Одеський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Одеса, вул.. Балтська дорога, 23; - Херсонський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Херсон, Миколаївське шоссе, буд. 30-А; - Ново-Каховський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Нова Каховка, вул. Iндустрiальна, буд. 23-А. Заготiвля, переробка металобрухту чорних та кольорових металiв є основним видом дiяльностi i Товариство має намiр в подальшому здiйснювати даний вид дiяльностi. Товариство має наступнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi: Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв 578685 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв 578686 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Станом на 31 грудня 2013 року долi володiння корпоративними правами ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представленi наступним чином (у вiдсотках): - Перекос Андрiй Федорович 25,0 - Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна 10,0 - Поповський Володимир Iллiч 15,6 - Бурмеха Тетяна Миколаївна 4,78 Iншi акцiонери ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представлени фiзичними особами з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв (разом 44,62%). Основним ринком збуту продукцiї товариства є металургiйнi пiдприємства Украiни. 3. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком. Керiвництво вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Вiдсутнiсть державного замовлення продукцiї вiтчизняних виробникiв. - Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя. - Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. - Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик. Кредитний ризик - це ризик того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв Товариства. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Перед прийняттям нового клiєнта Товариство використовує внутрiшню кредитну систему для оцiнки кредитної якостi потенцiйного клiєнта. Готова продукцiя виробляється на основi конкретних замовлень, вiдображених у пiдписаних угодах з клiєнтами. Товариство погоджується на виробництво продукцiї для великих клiєнтiв на основi авансових платежiв, тому керiвництво Товариства не визначає кредитних лiмiтiв на операцiї з продажу.Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов'язанного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi до продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, враховується ризик пов'язаний з можливостю дефолту контрагента, при цiому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту. Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариством ретельним чином контролюється та управляється. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Iнформацiя про фiнансовi зобов'язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв представлена на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства, виходячи iз мiнiмальних строкiв, в якi може бути надана вимога про погашення. Ризик змiни цiн на товари. Ризик змiни цiн на товари - це ризик того, що на поточнi або майбутнi прибутки Товариства вплинуть змiни ринкових цiн на готову продукцiю Товариства. Товариство зменшує вплив цього ризику шляхом пiдписання короткострокових договорiв, за якими вiдбувається фiзична доставка вiдомих обсягiв готової продукцiї за фiксованими цiнами. Управлiння капiталом ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Товариства, за рахунок оптимiзацiї структури зоборгованностi та власного капiталу. Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво Товариства аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих позик. Структура капiталу Товариства представлена капiталом, який включає зареєстрований акцiонерний капiтал, капiтал в дооцiнках, додатковий капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений прибуток, iнформацiя про якi розкривається в звiтi про власний капiтал Товариства. Товариство має залежнiсть вiд сезонних змiн (взимку, внаслiдок несприятливих погодних умов, зменшується обсяг заготiвлi та реалiзацiї брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв). Це обумовлено тим, що переробка вiдходiв та брухту здiйснюється на вiдкритих виробничих дiлянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий перiод основними споживачами. 4. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 4.1 ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облiк i складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi (П(С)БУ). Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю (Товариством обрано модель облiку основних засобiв за переоцiненою вартiстю). При пiдготовцi звiтностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосованi наступнi принципи: - впевненiсть у безперервностi дiяльностi; - принцип нарахування; - неприпустимiсть взаємозалiку статей; - як мiнiмум щорiчне складання звiтностi; - надання порiвняльної iнформацiї; - послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду. Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 7,9930 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 11,0415 i 10,5372 на 31 грудня 2013 р. i 31 грудня 2012 р. вiдповiдно. 4.2 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФIКАЦIЯ Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. (b) ОСНОВНI ЗАСОБИ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю (за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизацiї та знецiнення). Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 року залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.ru). Витрати на замiну або проведення основного технiчного огляду капiталiзуються при виникненнi, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi зi статтею, перейдуть до Компанiї, а первiсна вартiсть статтi пiддається надiйної оцiнцi. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання таких класiв активiв: Машини та обладнання: 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): 4 роки; Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду, та при необхiдностi в них вносяться перспективнi коригування. Перевiрки на предмет знецiнення проводяться при виникненнi ознак того, що вiдшкодування балансової вартостi може бути неможливо. Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про прибутки i збитки у складi витрат. Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або витрати, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про прибутки та збитки за той рiк, в якому було припинено визнання. (d) НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи Товариства, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи Товариства облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi). Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути обмеженим, або невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного використання амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки даного знецiнення нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання переглядаються, як мiнiмум, в кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, укладених в активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: - Програмне забезпечення 5-8 рокiв. (f) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI НЕФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. (g) ЗАПАСИ Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї. Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частину постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Вибуття запасiв оцiнюється за методом ФIФО (метод заснований на припущеннi, що собiвартiсть запасiв, придбаних у першу чергу, повинна бути вiднесена до запасiв, проданих в першу чергу). Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат. (h) ФIНАНСОВI АКТИВИ Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витратами по угодi. Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за амортизованою вартiстю. Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а також в ходi процесу амортизацiї. (i) IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI КОМПАНIЇ Згiдно з методом дольової участi, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання частки чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення за своєю iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдоцтв знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вiдшкодовуваною вартiстю iнвестицiї в асоцiйовану компанiю i її балансової вартiстю, i визнає цю суму у звiтi про прибутки та збитки. (j) ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтi про фiнансий стан включають кошти в банках i в касi в нацiональнiй валютi України. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням, навведеним вище. (k) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТI ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально значущих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає цей актив в групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупної основi. Активи, якi окремо оцiнюються на предмет знецiнення, за яким визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. При наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Наведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартостю продовжується, 'рунтуючись на процентнiй ставцi, яка використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи (у разi їх наявностi) вiдображаються в складi iнвестицiйних доходiв у звiтi про прибутки та збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-якi подiї, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат з фiнансування в звiтi про прибутки та збитки. В цiлях сукупної оцiнки на наявнiсть ознак знецiнення фiнансовi активи розбиваються на групи на основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Товариства, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет знецiнення на сукупної основi, визначаються на основi iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам активiв групи. Iсторична iнформацiя по збитках коригується на основi поточної iнформацiї на спостережуваному ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, на яких грунтується iсторична iнформацiя щодо збиткiв, i виключення впливу умов за iсторичний перiод, якi не iснують зараз. Оцiнки змiн в майбутнiх грошових потоках вiдображають i вiдповiдають змiнам у вiдповiдної iнформацiї на спостережуваному ринку за кожен рiк (наприклад, змiни в рiвнi безробiття, цiни на нерухомiсть, цiни на товар, платiжний статус або iнших факторах, що свiдчать про понесених Товариством збитках i про їх розмiр). Методологiя i припущення, що використовуються для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв i фактичними результатами. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi визначається за методом облiку рахункiв за термiнами сплати. У вiдповiдностi з цим методом рахунки до отримання групуються за термiнами оплати. Якщо споживач послуг пропустив строк платежу, то можливо рахунок не буде оплачений. Чим бiльше прострочення, тим вище ймовiрнiсть несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання класифiкується за групами в залежностi вiд величини прострочення. Для кожної групи визначається передбачуваний вiдсоток сумнiвних боргiв виходячи з досвiду минулих рокiв: Групи рахункiв Процент сумнiвних боргiв Термiн сплати не настав 1 Прострочення вiд 1 до 30 днiв 2 Прострочення вiд 31 до 60 днiв 10 Прострочення вiд 61 до 90 днiв 30 Прострочення понад 90 днiв 50 Рiзниця мiж передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по сумнiвним боргам" i фактичним залишком цього рахунку складає величину витрат за сумнiвними боргами за рiк. (l) ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Всi фiнансовi зобов'язання Товариства спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. (m) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. (n) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства. (о) ПОДАТКИ Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток був розрахований шляхом застосування 19% ставки до суми оподатковуваного доходу в Українi. Вiдстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони 'рунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Виникнення i зменшення тимчасових рiзниць переважно пов'язано з фактором нарахування амортизацiї по основних засобiв у розмiрi, що перевищує амортизацiю, нараховану для цiлей оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. Податок на додану вартiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не є платником податку на додану вартiсть та не має намiру змiнювати свiй статус платника ПДВ у обачному майбутньому. (р) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв. (q) ОРЕНДА Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору Товариством встановлюється, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Товариство в якостi орендодавця Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладення договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом строку оренди на тiй же основi, що дохiд вiд оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. (r) УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. (s) ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є суттєвими. 5. НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, ЯКI СТОСУЮТЬСЯ РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК 5.1 НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, ОБОВ'ЯЗКОВI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК Перелiк нових i переглянутих МСФЗ, обов'язкових до застосування щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2013 року, якщо не вказано iнше. o Пакет з п'яти нових та переглянутих стандартiв з облiку консолiдацiї, спiльної дiяльностi, залежних пiдприємств i розкриття iнформацiї про них, а також наступнi поправки до цих стандартiв: - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть"; - МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть"; - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших iдприємствах"; - МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (переглянутий у 2011 роцi); - МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в залежнi та спiльнi пiдприємства" (переглянутий у 2011 роцi); - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть, спiльна дiяльнiсть та розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах: посiбник з переходу"; - МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю"; - МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi); - Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 "Державнi позики"; - Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань"; - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйсний щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 липня 2012 року). - МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" МСФЗ (IFRS) 10 замiнює частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть", що стосується консолiдованої фiнансової звiтностi, а також ПКР (SIC) "Консолiдацiя пiдприємства спецiального призначення". Згiдно МСФЗ (IFRS) 10 єдиною необхiдною i достатньою умовою консолiдацiї є наявнiсть контролю. Ця змiна покликана усунути розбiжностi мiж попередньою версiєю МСФЗ (IAS) 27, в якому використовувалася концепцiя контролю i ПКР (SIC) 12, в якому акцент робився на ризики i вигоди. МСФЗ (IFRS) 10 дає бiльш детальне визначення контролю, усуває ряд недолiкiв визначення попередньої версiї МСФЗ (IAS) 27. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає такi три елементи: o владнi повноваження щодо об'єкта iнвестування; o права/ризики по змiнним результатам дiяльностi об'єкта iнвестування; o можливiсть використовувати владнi повноваження для впливу на дохiднiсть iнвестицiї для iнвестора. Нове визначення контролю i докладне керiвництво по його застосуванню в МСФЗ (IFRS) 10 можуть iстотно вплинути на фiнансову звiтнiсть: o ранiше неконсолидируемые об'єкти iнвестицiй (наприклад, залежнi пiдприємства) можуть почати консолiдуватися; o ранiше консолiдованi об'єкти iнвестицiй можуть перестати консолiдуватися. Змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльнiй дiяльностi" та ПКР (SIC) 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 розглядає питання класифiкацiї дiяльностi, спiльно контрольованої двома або бiльше сторонами. МСФЗ (IFRS) 11 передбачає два типи спiльної дiяльностi: "спiльнi операцiї" та "спiльне пiдприємство". Вони вiдрiзняються правами та зобов'язаннями сторiн за угодою про спiльну дiяльнiсть. На вiдмiну вiд МСФЗ (IAS) 31, наявнiсть окремої юридичної особи згiдно МСФЗ (IFRS) 11 не веде до визнання спiльної дiяльностi "спiльним пiдприємством". Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй. - МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах". МСФЗ (IFRS) 12 встановлює вимоги до розкриття до рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi про участь у дочiрнiх i залежних пiдприємствах, спiльної дiяльностi i неконсолiдованих структурованих пiдприємствах (в широкому сенсi цей термiн означає те ж, що "пiдприємства спецiального призначення" в контекстi ПКР (SIC) 12). МСФЗ (IFRS) 12 нацiлений на надання користувачам фiнансової звiтностi iнформацiї, необхiдної для оцiнки характеру участi пiдприємства в iнших пiдприємствах та вiдповiднихсризики, а також впливу такої участi на фiнансову звiтнiсть. Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй. - МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю". МСФЗ (IFRS) 13 встановлює порядок проведення оцiнки за справедливою вартостi i розкриття iнформацiї про визначення справедливої вартостi. МСФЗ (IFRS) 13 не змiнює вимог про вiдображення за справедливою вартiстю тих чи iнших статей звiтностi. Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 13 охоплює як фiнансовi, так i нефiнансовi iнструменти, щодо яких iншi МСФЗ вимагають або допускають оцiнку за справедливою вартiстю, а також розкриття оцiнки за справедливою вартiстю (за винятком окремо обумовлених випадкiв). МСФЗ (IFRS) 13 дає нове визначення справедливої вартостi для цiлей фiнансової звiтностi. Згiдно МСФЗ (IFRS) 13, справедлива вартiсть - це цiна продажу активу або передачi зобов'язання ("цiна виходу") мiж учасниками основного (або найбiльш вигiдного ринку у поточних нормальних ринкових умовах на дату оцiнки. При цьому цiна може бути визначена шляхом безпосереднього спостереження або з використанням iншої методики оцiнки. МСФЗ (IFRS) 13 застосовується з початку року першого застосування без ретроспективних змiн порiвняльних показникiв. Застосування МСФЗ (IFRS) 13 може призвести до змiни порядку розрахунку справедливої вартостi, наприклад: o iнвестицiйна нерухомiсть, що облiковується за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 вимагає застосування концепцiї "найкраще та найбiльш ефективне використання". В МСФЗ (IAS) 40 дана вимога була вiдсутня; o фiнансовi активи i зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю - МСФЗ (IFRS) 13 не вимагає обов'язкового використання цiн покупця/ продавця (що було потрiбно вiдповiдно МСФЗ (IAS) 39 та МСФЗ (IFRS) 9). Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 13 вимагає докладних розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю. Застосування вищенаведених змiн не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй. - МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" (переглянутий у 2011 роцi). МСФЗ (IAS) 19 (переглянутий у 2011 роцi) змiнює порядок облiку пенсiйних програм з встановленими виплатами i вихiдних допомог. Найбiльш суттєвi змiни стосуються облiку зобов'язань за пенсiйними програмами з визначеною виплатою та активiв програм. Поправки вимагають урахування змiн зобов'язань програм з встановленими виплатами, а також змiн справедливої вартостi активiв програм, в момент їх виникнення. Таким чином, введення цiєї вимоги скасовує "метод коридору", дозволений попередньою редакцiєю МСФЗ (IAS) 19, i прискорює визнання вартостi послуг минулих перiодiв. Всi актуарнi прибутки або збитки повиннi вiдображатися в iншому сукупному доходi, щоб чистий пенсiйний актив або зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан в повному обсязi вiдображали дефiцит або профiцит програм. Змiни до цього стандарту не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства в силу вiдсутностi транзакцiй, до яких вони вiдносяться. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї про взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань". МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" передбачає взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань при виконаннi певних критерiїв. Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 вимагають розкриття iнформацiї про права на взаємозалiк i супутнiх домовленостях (таких як вимоги щодо надання забезпечення) щодо фiнансових iнструментiв вiдповiдно до юридично дiючих генеральних угод про взаємозалiк або аналогiчними домовленостями. Застосування поправок до цього стандарту не мають суттєвого ефекту на фiнансову звiтнiсть Товариства i результат його операцiй. - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання статей iншого сукупного доходу" (дiйснi щодо звiтних перiодiв, що починаються не ранiше 1 липня 2012 року) Поправки до МСФЗ (IAS) 1 вводять нову термiнологiю для звiту про сукупний дохiд i звiту про прибутки i збитки. Згiдно з цими поправками англiйський термiн "statement of comprehensive income" (звiт про сукупний дохiд) змiнюється на "statement of profit or loss and other comprehensive income" (звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд), а термiн "income statement" (звiт про прибутки i збитки) - на "statement of profit or loss" (звiт про прибутки i збитки). Поправки зберiгають можливiсть подання прибуткiв або збиткiв та iншого сукупного доходу або в одному звiтi, або в двох окремих звiтах, якi повиннi слiдувати один за iншим. Також поправки до МСФЗ (IAS) 1 передбачають обов'язкове додаткове розкриття iнформацiї про iнший сукупний дохiд, вимагаючи групувати статтi iншого сукупного доходу наступним чином: o статтi, якi не пiдлягають подальшiй рекласифiкацiї прибутку або збиткiв (наприклад, дохiд вiд переоцiнки основних засобiв вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"); o статтi, якi будуть в подальшому не класифiкованi в прибутки або збитки при виконаннi певних умов (наприклад, змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, наявних для продажу, згiдно з МСФЗ (IAS) 39 або змiни справедливої вартостi iнструментiв хеджування при хеджуваннi грошових потокiв). Класифiкацiя сум податку на прибуток, пов'язаних зi статтями iншого сукупного доходу, проводиться на тiй же основi - поправки не регламентують подання статей iншого сукупного доходу до або пiсля вирахування суми податку. Поправки стосуються виключно подання iнформацiї та не мають вплива на фiнансовий стану чи результат дiяльностi Товариства. 5.2 НОВI ТА ПЕРЕГЛЯНУТI МСФЗ, НЕН ОБОВ'ЯЗКОВI ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ (АЛЕ ДОЗВОЛЕНI ДЛЯ ДОСТРОКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ) УЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково: - МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (переглянутий у 2010 роцi) (обов'язковий до застосування не ранiше 1 сiчня 2015 року) МСФЗ (IFRS) 9 - це новий стандарт з облiку фiнансових iнструментiв, який в пiдсумку повинен повнiстю замiнити МСФЗ (IAS) 39. Проект замiни включає три етапи: o Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань; o Етап 2: Облiк знецiнення; o Етап 3: Облiк хеджування. Етап 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв i зобов'язань МСФЗ (IFRS) 9 вводить новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 визнанi фiнансовi активи, на якi поширюється дiя МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", повиннi оцiнюватися пiсля первiсного визнання або за амортизованою, або за справедливою вартiстю. Борговi iнструменти, якi а) утримуються в рамках бiзнес-моделi, нацiленої на отримання передбачених договором грошових потокiв; б) грошовi потоки за якими складаються виключно з виплати основної суми та вiдсоткiв за нею, як правило, оцiнюються за амортизованою вартiстю. Всi iншi борговi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збитки. В якостi альтернативи доступна опцiя оцiнки боргових iнструментiв за справедливою вартостi (за умови вiдповiдностi визначеним критерiям). Всi дольовi фiнансовi iнструменти визнаються у звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартостi через прибутки або збитки, за винятком випадкiв, коли часткової iнструмент не призначений для продажу, та при первiсному визнаннi прийнято безвiдкличне рiшення оцiнювати його за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. У такому разi у звiтi про прибутки та збитки вiдображається, як правило, тiльки дивiдендний дохiд. Нещодавно КМСФЗ знову почав обговорення класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. У листопадi 2012 року був опублiкований проект обмежених поправок до МСФЗ (IAS) 9. У проектi пропонується нова категорiя для боргових iнструментiв - "облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд" - та критерiї для включення в цю категорiю. В МСФЗ (IFRS) 9 також є роздiли щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань i про припинення визнання фiнансових iнструментiв. Одна iстотна вiдмiна вiд МСФЗ (IAS) 39 вiдноситься до подання змiн справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, позначених як оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, що належать до змiн кредитного ризику за такими зобов'язаннями, у складi iншого сукупного доходу (якщо таке подання не створює i не збiльшує облiкову невiдповiднiсть у прибутках чи збитках). Змiни справедливої вартостi, пов'язанi з кредитним ризиком фiнансових зобов'язань, згодом не рекласифiкуються в прибутки або збитки. Згiдно МСФЗ (IAS) 39 змiни справедливої вартостi фiнансових зобов'язань, визначених як оцiнюванi за справедливою вартостi через прибутки або збитки, цiлком визнається в прибутках або збитках. Етап 2: Облiк знецiнення У березнi 2013 року КМСФЗ випустив переглянутий проект стандарту, в якому пропонується модель знецiнення, що вiдображає очiкуванi кредитнi втрати, на вiдмiну вiд моделi понесених збиткiв, передбаченої МСФЗ (IAS) 39. Етап 3: Облiк хеджування Вихiд фiнального стандарту за загальним порядком облiку хеджування (увiйде до складу МСФЗ (IFRS) 9) очiкувалося в четвертому кварталi 2013 року. В даний час Товариство оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 "Iнвестицiйнi пiдприємства" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року). Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 звiльняють iнвестицiйнi пiдприємства вiд консолiдацiї дочiрнiх пiдприємств. При цьому iнвестицiйнi пiдприємства зобов'язанi оцiнювати частку участi в дочiрнiх пiдприємствах за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. Виняток не застосовується до тих дочiрнiх пiдприємств, якi надають послуги, пов'язанi з iнвестицiйною дiяльнiстю iнвестицiйного пiдприємства. Пiдприємство вважається iнвестицiйним, якщо воно вiдповiдає ряду критерiїв: o отримує кошти вiд одного або бiльше iнвесторiв з метою надання їм професiйних послуг з управлiння iнвестицiями; o надає iнвесторам запевнення, що метою бiзнесу є виключно вкладення коштiв для приросту капiталу, отримання iнвестицiйного доходу або i того й iншого; i o оцiнює результати практично всiх iнвестицiй за справедливою вартiстю. - Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 27 передбачають додатковi розкриття, обов'язковi для iнвестицiйних пiдприємств. Поправки застосовуються ретроспективно, але з урахуванням спецiальних перехiдних вимог. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цих стандартiв на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цих стандартiв не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки до МСФЗ (IAS) 32 прояснюють питання застосування вимог до взаємозалiку. Зокрема, роз'яснено значення фраз "чинне юридично виконуєме право взаємозалiку" i "одночасна реалiзацiя активу та погашення зобов'язання". Поправки повиннi застосовуватися ретроспективно. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 36 "Зменшення корисностi активiв" (обов'язковi до застосування для рокiв, якi починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки a) узгодять вимоги до розкриття в МСФЗ (IAS) 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк обставин, при яких необхiдно розкриття вiдшкодовуваної вартостi активiв або одиниць, якi генерують грошовi кошти; б) вимагають додатковi розкриття про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо вiдшкодовується вартiсть знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття; в) встановлюють вимоги розкривати ставку дисконтування, використану при розрахунку знецiнення (або його вiдновлення), якщо вартiсть вiдшкодування знецiнених активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, визначається за методом приведеної вартостi. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Поправки до МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк хеджування. В даний час Товариство оцiнює вплив поправок до цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування поправок до цього стандарту не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. - Роз'яснення КРМСФО (IFRIC) 21 "Збори" (обов'язковi до застосування для рокiв, що починаються не ранiше 1 сiчня 2014 року) КРМСФО (IFRIC) 21 дає вказiвки щодо визнання зобов'язань зi зборiв, що встановлюються державою, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 37 "Оцiночнi зобов'язання, умовнi зобов'язання i умовнi активи", так i за зборами з чiтко визначеними термiнами i сумами. Зокрема, КРМСФО (IFRIC) 21 роз'яснює, що o зобов'язуюча подiя, що тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору - це дiя, що призвела до необхiдностi сплати збору. o якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду. o якщо зобов'язуюа подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму. В даний час Товариство оцiнює вплив цього роз'яснення на фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що можливе застосування цього роз'яснення не матиме iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31 грудня 2013 р. представленi на балансi Товариства у сумi 1 тис. грн. (за залишковою вартiстю). Склад нематерiальних активiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року на 31.12.2011 року та на 31.12.2010 року (тис. грн.): Програмне забезпечення Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Первiсна вартiсть 2 2 2 Накопичена амортизацiя 1 1 1 Переоцiнка - - - Залишкова вартiсть 1 1 1 Придбання, вибуття та переоцiнки нематерiальних активiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2013 року не здiйснювало. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Як зазначалося вище, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку основних засобiв за переоцiненою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв станом на 31.12.2012 року керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.ru). Аналiзуючи вiдмiченi у МСФЗ 36 "Зменшення корисностi активiв" ознаки можливої наявностi знецiнення, у Керiвництва Товариства немає пiдстав вважати, що вартiсть машин та обладнання, iнструменту, приладiв, iнвентарю станом на 31.12.2013 року знизилася бiльше, нiж передбачалося, виходячи з нормальних умов його експлуатацiї, тобто справедлива вартiсть основних засобiв Товариства не зазнала суттєвих змiн у порiвняннi з попереднiм роком. Склад основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року на 31.12.2011 року та на 31.12.2010 року: Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2010 р. 707 262 706 111 78 1864 Надходжен-ня - 30 - - - 30 Вибуття 707 139 662 65 31 1604 Дооцiнка - - - - - - На 31.12.2011 р. - 153 44 46 47 290 Надходжен-ня - - - - - - Вибуття - 38 21 24 45 128 Дооцiнка - 809 - 340 1 1150 На 31.12.2012 р. - 924 23 362 3 1312 Надходжен-ня - 3 - 23 - 26 Вибуття - - 23 - 3 26 Дооцiнка - - - - - - На 31.12.2013 р. - 927 385 - 1312 Знос та збитки вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2010 р. 379 235 666 59 20 1359 Вибуття 384 117 629 37 7 1174 Дооцiнка - - - - - - Нараховано за рiк 5 5 5 2 1 18 На 31.12.2011 р. - 123 42 24 14 203 Вибуття - 30 20 23 41 114 Дооцiнка - 534 - 312 - 846 Нараховано за рiк - 6 1 1 1 9 На 31.12.2012 р. - 605 23 314 2 944 Вибуття - 1 23 - 2 26 Дооцiнка - - - - Нараховано за рiк - 67 - 37 - 104 На 31.12.2013 р. - 671 - 351 - 1022 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Будинки, споруди, передаваль-нi пристрої Машини та обладнання Транспорт-нi засоби Iнстру-менти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 31.12.2010 р. 328 27 40 52 58 505 На 31.12.2011 р. - 58 2 22 5 87 На 31.12.2012 р. - 319 - 48 1 368 На 31.12.2013 р. - 256 - 34 - 290 Основних засобiв у податкової заставi та на консервацiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не має. Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2013 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювало. 8. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до статутного капiталу наступних юридичних осiб: - ДП "Метал-Сервiс ПН" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 23) - частка в статутному капiталi 100%, або 29610,31 грн.; - ДП "Кольормет" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Миколаїв, пл. Привокзальна, 1) - частка в статутному капiталi 100%, або 24894,00 грн.; - ДП "Кольорсервiс" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Кировоград, вул.. Котляревського, 1) - частка в статутному капiталi 100%, або 22263,67 грн. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не отримувало дивiдендiв вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй до статутного капiталу вищенаведених юридичних осiб. Станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" становили у сумi, тис. грн.: Показник Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Балансова вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй 91 77 77 9. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй валютi України), тис. грн. Показник Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 36 39 43 Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2013 р. не має. 10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Склад дебiторської заборгованостi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": Складова дебiторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2012 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2013 р., тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 105 302 373 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 44 10 - Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 82 - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 182 154 10 Разом 413 466 383 Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2013 року не створювався. За строками виникнення дебiторська заборгованiсть за товари, товари, послуги подiляється на заборгованiсть, яка викикла до 1 мiсяця, вiд 1 до 3 мiсяцiв, вiд 3 мiсяцiв до 1 року та бiльше 1року. Отже, за строками виникнення дебиторської заборгованостi переважає дебиторська заборгованiсть, яка виникла вiд 3 мiсяцiв до 1 року. 11. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31 грудня 2013 р. представленi у сумi 156 тис. грн. та складаються з наступних складових, тис. грн.: Найменування запасiв Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Виробничi запаси 1533 709 156 Незавершене виробництво - - - Готова продукцiя - - - Товари 549 - - Разом 2082 709 156 Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2013 року не створювався. 12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог податкового законодавства України i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Рiзницi мiж витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облiкового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявнiстю доходiв та витрат, що не включаються до складу валових доходiв та валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку, а також наявнiстю доходiв та витрат, що включаються до складу валових доходiв та валових витрат з метою визначення податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському облiку. Сума нарахованого податку на прибуток за 2013 рiк склала 9 тис. грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання у зв'язку з дооцiнкою основних засобiв станом на 31.12.2013 року дорiвнюють 51 тис. грн. (рядок 1500 балансу Товариства). 13. КАПIТАЛ Станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року власний капiтал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складається з наступних складових, тис. грн.: Складова власного капiталу Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Зареєстрований капiтал 74 74 74 Пайовий капiтал - - - Капiтал у дооцiнках - 239 239 Додатковий капiтал 1423 1248 157 Резервний капiтал 19 19 19 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (175) (1091) (293) Неоплачений капiтал - - - Вилучений капiтал - - - Разом 1341 489 196 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" становить 73764,00 грн. та станом на 31.12.2013 року складається з 98352 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 75 копiйок кожна. Станом на 31.12.2013 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. Нерозподiлений прибуток представляє собою прибуток Товариства з дати заснування. Вiдповiдно до українського законодавства щодо акцiонерних товариств, пiдприємства направляють частину прибутку на створення резервного капiталу та на створення фондiв, передбачених статутом. Керiвництво Товариства вважає дану частину прибутку як прибуток, обмежений до використання. Дивiденди можуть бути нарахованi i виплаченi тiльки з суми розподiляємого накопиченого прибутку, яка за законодавством може бути спрямована на розподiлення i яка визначається на основi фiнансової звiтностi Товариства. Дивiденди затверджуються акцiонерами Товариства на щорiчних загальних зборах. У зв'язку з отриманим Товариством за наслiдками 2013 року збитком у розмiрi 293 тис. грн. (рядок 2355 Звiту про фiнансовi результати), дивiденди за 2013 рiк Товариством не нараховуються. 14. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2013 року, на 31.12.2012 року та на 31.12.2011 року (тис. грн.): Складова кредиторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Сальдо на 31.12.2013 р. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1360 1098 697 з бюджетом - 7 - з оплати працi - 2 4 зi страхування - - 2 з учасниками 14 - - Усього 1374 1107 703 Вся кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2013 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. За строками виникнення кредиторська заборгованiсть за товари, товари, послуги подiляється на заборгованiсть, яка викикла до 1 мiсяця, вiд 1 до 3 мiсяцiв, вiд 3 мiсяцiв до 1року. Отже, за строками виникнення кредиторської заборгованостi переважає заборгованiсть, яка виникла вiд 3 мiсяцiв до 1 року. 15. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", вiдносяться: а) компанiї якi прямо або побiчно, через одного або декiлькох посередникiв, контролюють Товариство, знаходяться пiд його контролем, або разом з ним знаходяться пiд загальним контролем (до них вiдносяться холдинговi компанiї, дочiрнi компанiї i iншi дочiрнi компанiї однiєї материнської фiрми); б) асоцiйованi компанiї - на дiяльнiсть яких Товариство робить iстотний вплив, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними компанiями iнвестора; в) приватнi особи, прямо або що побiчно володiють корпоративними правами з правом голосу Товариства, якi дають їм можливiсть робити значний вплив на дiяльнiсть Товариства ; г) ключовий управлiнський персонал, тобто тi особи, якi уповноваженi i вiдповiдальнi за здiйснення планування, управлiння i контролю над дiяльнiстю Товариства, у тому числi директор i головний бухгалтер, а також найближчi родичi цих осiб; д) компанiї, значнi пакети акцiй з правом голосу яких належить прямо або побiчно будь-якiй з осiб, описаному в пунктах (в) або (г), або особи, на яку такi особи роблять значний вплив. До них вiдносяться компанiї, що належать директорам або Учасникам Товариства i компанiї, якi мають спiльного з Товариством ключового члена управлiння. 15.1 Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювались iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. 15.2 Винагорода ключового управлiнського персоналу. Управлiнський персонал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" отримує короткострокову винагороду (заробiтну плату) за участь в веденнi фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Згiдно з українським законодавством ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" перераховує внески з єдиного соцiального внеску до Мiнiстерства доходiв i зборiв України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал. Товариство не створювало i не нараховувало резерву на виплату пенсiй, зобов'язань у зв'язку з виходом на пенсiю та iнших аналогiчних зобов'язань щодо вищого керiвництва. Трудовi договори з вищими керiвниками не передбачають предоставленя їм пiльг пiсля припинення трудових вiдносин. Винагорода (заробiтна плата) та нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску Управлiнського персоналу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2011 - 2013 роки (тис. грн.): Найменування елементу 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Винагорода (заробiтна плата) 100 87 173 Нарахування внескiв з єдиного соцiального внеску 37 32 59 Разом 137 119 232 Iнших фiнансово-господарських операцiй з пов'язаними сторонами, перерахованими у п. в), г), д) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2013 року не здiйснювало. 16. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦI ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБIТНИКАМ Витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на оплату працi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року представленi наступним чином (тис. грн.): - Нарахована заробiтна плата та iншi компенсацiї 275 - Внески на соцiальне страхування 137 Середньооблiкова чисельнiсть робiтникiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2013 роцi складала 12 осiб. 17. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 17.1 Операцiйне середовище та оподаткування. На ринки країн, якi розвиваються, наприклад України, впливають економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Закони та нормативнi акти, якi впливають на ведення господарської дiяльностi в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн. Податкове, валютне та митне законодавство України вiдкрите для неоднозначних тлумачень. Майбутнiй економiчний напрям розвитку України великою мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає уряд, разом зi змiнами в юридичному, регулятивному та полiтичному середовищi. У результатi загалом дуже нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим мiсцеве та загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українських законiв та нормативних вимог може призвести до накладання серйозних штрафiв та нарахування значної пенi. У результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не вiдповiдатимуть податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня, розмiри яких можуть бути суттєвими. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що станом на 31 грудня 2013 р. Товариство нарахувало всi податковi зобов'язання на основi свого тлумачення законодавства вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабiльним; водночас, iснує ризик, що податковi органи в Українi можуть зайняти iншi позицiї по вiдношенню до спiрних питань. Така невизначенiсть може призвести до того, що Товариству будуть нарахованi додатковi податки, штрафи та пеня, i їхнi суми можуть бути iстотними. Поточний режим штрафiв та пенi стосовно вiдображених у звiтностi та виявлених порушень законодавства, постанов та вiдповiдних iнструкцiй в Українi є дуже суворим. Штрафи та пеня стягуються тодi, коли виявляється заниження податкового зобов'язання. У результатi, суми штрафiв можуть бути iстотними по вiдношенню до сум, не вiдображених у звiтностi податкiв. 17.2 Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги. Фiнансових поручительств та позовних вимог ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2013 року не має. 18. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати та до дати затвердження рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювало. 19. ВИРУЧКА Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати товарiв (продукцiї, послуг); при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2013 рiк (рядки 2000 та 2120 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнює 4380 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом вiд заготiвлi та переробки металобрухту чорних та кольорових металiв. Склад доходiв (виручки) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2011 - 2013 роки (тис. грн.): Складовi частини виручки 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Виручка вiд реалiзацiї металобрухту 6554 4485 4373,8 Виручка вiд надання в оренду власного рухомого (нерухомого) майна 128 12 6,2 Виручка вiд реалiзацiї основних засобiв 941 33,9 - Iншi доходи 51 290 - Разом 7674 4821 4380 ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2013 року вело свою господарську дiяльнiсть на загальнiй системi оподаткування. Виручка ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у 2011-2013 рр. поступово зменшувалась. У 2013 р. виручка зменшилась на 58% у порiвняннi з 2011 р. Товариство отримувало вiручку вiд наступних видiв дiяльностi у наведеному нижче спiввiдношеннi. Питома вага виручки вiд рiзних видiв дiяльностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у загальному обсязi виручки за перiоди 2011-2013 рр. Отже, протягом 2011-2013 рр. найбiльшу питому вагу у загальному обсязi виручки ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" отримувало вiд реалiзацiї металобрухту чорних та кольорових металiв. У 2011 р. данний вид дiяльностi дозволив отримати виручку на рiвнi 85% вiд загального обсягу виручки, у 2012 р.- 93% i у 2013 р. майже 100%. Стосовно спiввiдношення обсягу виручки вiд реалiзацiї металобрухту чорних та кольорових металiв, бiльше 50% усiєї виручки Товариство отримує вiд реалiзацiї металобрухту чорних металiв. Така тенденцiя зберiгається на протязi усього аналiзуємого перiоду. 20. ВИТРАТИ Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi накладнi витрати. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2013 рiк (у порiвняннi з 2011 та 2012 роками) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Елементи операцiйних витрат 2011 рiк 2012 рiк 2013 рiк Матерiальнi витрати 5171 4233 3507 Витрати на оплату працi 459 363 275 Вiдрахування на соцiальнi заходи 183 170 137 Амортизацiя 18 9 78 Iншi операцiйнi витрати 1399 1016 625 Разом 7230 5791 4622 Адмiнiстративнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (рядок 2130 Звiту про фiнансовi результати) за 2013 рiк складаються з наступних складових (тис. грн.): Оренда офiсу 35 Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 173 Вiдрахування на соцiальнi заходи з оплати працi адмiнiстративного персоналу 59 Оренда легкового автомобiля 18 Оренда землi (м. Кировоград) 5 Одесагаз (споживання газу) 7 Телефонний зв'язок 25 Поштовi витрати 8 Iншi адмiнiстративнi витрати 19 Разом 349 Iншi операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2013 рiк (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Визнанi штрафи, пенi, неустойки 53 Пiльговi пенсiї 31 Iншi операцiйнi витрати 9 Разом 93 Отже, операцiйнi витрати пiдприємтства ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складаються з матерiальних витрат, витрат на оплату працi, вiдрахувань на соцiальнi заходи, амортизацiю та iншi операцiйнi витрати та мають тенденцiю щодо зниження. Питома вага витрат у загальному обсязi операцiйних витрат у 2012-2013 рр. Найбiльша питома вага у загальному обсязi операцiйних витрат припадає на матерiальнi витрати. За аналiзуємий перiод дана величина коливалається в межах 5171 тис. грн.- 3507 тис. грн., що складає 72-76% вiд загальної величини операцiйних витрат. Таким чином, на протязi 2011-2013 рр. витрати поступово знижуються, що пов'язано, насамперед, iз зменшенням обсягiв продажу Товариства. 21. ДИНАМIКА РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРIОД 2011-2013 РР. На протязi 2011-2013 рр. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" здiйснювало господарську дiяльнiсть, результатом якої є фiнансовий результат. Фiнансовий результат (непокритий збиток) отриманий ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12. 2011 р-31.12.2013 р. мав наступну динамiку: Отже, протягом останнiх трьох рокiв, Товариство отримувало збитки з поступовою тенденцiєю до їх зменшення. Загальний обсяг закупiвлi металобрухту чорних та кольорових металiв у 2011 р. становив 5505 тис. грн., у 2012 р. - 3247,1 тис. грн., у 2013 р. - 2955,7 тис. грн. За даний перiод загальний обсяг закупiвлi металобрухту чорних та кольорових металiв зменшився бiльш, нiж на 50%. Протягом даного перiоду у загальному обсязi закупiвель металобрухту переважала закупiвля металобрухту чорного металу. Така тенденцiя зберiгається на протязi усього аналiзуємого перiоду Питома вага обсягу закупiвель чорного та кольорового металу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у загальному обсязi закупiвлi за перiоди 2011-2013 рр Отже, Товариство у спiввiдношеннi 70% до 30% закуповує металобрухт чорного металу. Цiна закупiвлi та цiна реалiзацiї металобрухту чорних та кольорових металiв змiнювалась та мала свої тенденцiї протягом 2011-2013 рр. Середня цiна закупiвлi 1 т металобрухту чорного металу у 2011 р. становила 2,22 тис. грн./т, кольорового металу - 13,33 тис. грн./т., у 2013 р. - 1.67 тис. грн./т - чорного металу; 12,14 тис. грн./т - кольорового металу. Отже, наявна тенденцiя до поступового зменшення цiни закупiвлi металобрухту чорного металу: на 25% протягом трьох рокiв. Стосовно цiни закупiвлi металобрухту кольорового металу, у 2013 р. зафiксовано стрiмке зниження цiни закупiвлi у порiвняннi з 2012 р.: на 50%. Найвища цiна закупiвлi металобрухту кольорового металу зафiксована у 2012 р. на рiвнi 24,55 тис. грн./т. Цiна реалiзацiї 1 т металобрухту кольорового металу у порiвняннi з середньою цiною металобрухту чорного металу на один порядок вища. Середня цiна реалiзацiї 1 т металобрухту чорного металу має тенденцiю до зменшення на 20%: з 2,58 тис. грн./т у 2011 р. до 2,06 тис. грн./1т у 2013 р. Найвища цiна реалiзацiїї металобрухту кольорового металу зафiксована у 2012 р. Далi, у 2013 р., вiдбулося значне зменшення цiни: на 20% та 36% у порiвняннi з 2011 р. та 2012 р. вiдповiдно. Спiввiдношення цiн закупiвлi та реалiзацiї металобрухту чорних та кольорових металiв iлюструють наступнi графiки. Графiки свiдчать, що цiна реалiзацiї металобрухту чорних та кольорових металiв змiнювалась пропорцiйно закупiвельним цiнам. Питома вага постачальникiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у загальному обсязi поставок металобрухту чорних та кольорових металiв за перiоди 2011-2013 рр. Основними постачальниками металобрухту чорних та кольорових металiв у 2011-2013 рр. залишаються ТОВ "Укратлантик": 23,66%-38,84%, ЗАТ "Завод великих електричних машин": 4,03% - 4,55%, КП "Теплопостачання мiста Одеси": 2,44%-9,77% та iн. Питома вага покупцiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" у загальному обсязi продажу металобрухту чорних та кольорових металiв за перiоди 2011-2013 рр. 22. ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Дана фiнансова звiтнiсть була схвалена керiвництвом ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" i затверджена до випуску 14 квiтня 2014 року. Генеральний директор ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповський В.I. Головний бухгалтер ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Iсайко Л.С.

д/н

д/н

д/н