Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 19.04.2013
Кворум зборів** 60.25
Опис До перелiку питань, що розглядалися на чергових загальних зборах вiдноситься 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора. 4. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветмет". 6. Розгляд звiту директора ДП "Металл-сервис ПН" за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Металл-сервис ПН". 7. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 8. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р. 10. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 11. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння товариства. 12. Прийняття рiшення про лiквiдацiю ДП "Цветсервис" м. Кировоград. 13. Прийняття рiшення про лiквiдацiю ДП "Металл-сервис ПН". 14. Прийняття рiшення про лiквiдацiю ДП "Цветмет" м. Миколаїв. 15. Вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 16.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. Пропозицiй до питань порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень по закiнченню рiчних загальних зборiв; обранi голова зборiв, секретар зборiв, затверджено регламент роботи зборiв; розглянутi та затвердженi звiти директорiв ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2012 р., ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2012 р., ДП "Металл-сервис ПН" за 2012 р.; розглянутi та затвердженi звiти наглядової ради Товариства за 2012 р., ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 р., рiчний звiт товариства за 2012 р. З приводу десятого питання порядку денного прийнято рiшення збиток 852,0 тис.грн. покрити за рахунок додаткового капiталу, котрий станом на 01.01.2013 року становить 1487,0 тис. грн. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. За результатами розгляду одинадцятого питання порядку денного затверджено Кодекс корпоративного управлiння товариства. З дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого питань порядку денного дали згоду на лiквiдацiю ДП "Цветсервис" м. Кировоград" впродовж 5 рокiв, на лiквiдацiю ДП "Металл-сервис ПН" впродовж 5 рокiв, на лiквiдацiю ДП "Цветмет" м. Миколаїв" впродовж 5 рокiв. Також за результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення вiдкликати членiв ревiзiйної комiсiї товариства та за пiдсумками кумулятивного голосування ревiзiйна комiсiя товариства обрана в кiлькостi трьох осiб, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладалися з членами ревiзiйної комiсiї, встановлено, що члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi, доручено головi наглядової ради товариства товариства Перекос А.Ф. пiдписати цивiльно-правовi договора з членами ревiзiйної комiсiї товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.