Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поповський Володимир Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ПП "Кольормет", начальник Одеського цеху.
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.06.2011, безстроково
9) опис До повноважень та обов"язків генерального директора належить: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників товариства; -призначення керівників філій, структурних підрозділів та представництв товариства, та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про філії та представництва, структурні підрозділи; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -укладення тв виконання колективного договору; -без довіреності представляти інтереси товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутуом, рішенням загальних зборів та наглядової ради і т.ін. Розмір виплаченої винагороди в звітному році склав 21638,40 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 13 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПП Кольормет" Генеральний директор. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Перекос Андрiй Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", керівник відділу техничного забезпечення
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.04.2012, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків голови наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 8 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПП Кольормет" Головний інженер. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник відділу кадрів
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.04.2012, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 9 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПП Кольормет" Директор комерційний. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурмеха Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження** 1960
5) освіта** середня-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник відділу заготівлі та виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.04.2012, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 7 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПП Кольормет" Начальник комерційного відділу. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член наглядової ради-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iсайко Людмила Семенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.04.2012, 3 роки. Як Головний бухгалтер - дата призначення 10.07.1998 р., термін - безстроково
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Компетенцiя головного бухгалтера визначається посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством. До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Посадова особа, як член Наглядової ради винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа, як Головний бухгалтер за звітній рік отримала 18975,49 грн., при цьому винагороду у натуральній формі не отримувала. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 17 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ "ПП Кольормет" Головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матерной Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 150327, 20.05.2003, Хмельницьким ВМ Малиноського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** База відпочинку "Металург", директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 06.04.2012, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; -прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; -визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; -прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборів та інш.повноваження відповідно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Змін в персональному складі щодо посадової особи в звітному році не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи складає 4 р. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: приватний підприємець. Посадова особа є Фізичною особою підприємцем.


1) посада Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучер Сергій Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 177474, 23.02.1996, Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області
4) рік народження** 1960
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Рулада", водій.
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків голови ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа призначена на посаду відповідно до рішення загальних зборів акціонерноготовариства (протокол №20 від 19.04.2013 р.). Стажа керівної роботи складає 2 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПАТ банк "Форум" водій. Посадова особа не обіймає поссаду водія в банку ПАТ "Форум", місцезнаходження м.Одесса, вул. Канатна, 97.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пунько Валерiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ГП порт "Южний", Зам.керівника автобази
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа призначена на посаду Члена ревізійної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №20 вiд 19.04.2013р.). Стажа керівної роботи складає 24 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ГП порт "Южний", Зам.керівника автобази. Обіймає посаду Зам.начальника автобази на ГП порт "Южний", місцезнаходження Одеська обл. м.Южне.


1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голюк Сергій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 796773, 22.09.1997, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Руланда" водій
8) дата обрання та термін, на який обрано 19.04.2013, 3 роки
9) опис До повноважень та обов"язків члена ревізійної належить: -перевірка достовірності даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; -перевірка відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; -перевірка своєчасності і правильності відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; -перевірка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені товариства; -перевсвоєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; -зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; -використання коштів резервного та інших фондів Товариства; -правильність нарахування та виплати дивідендів і т. ін. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа призначена на посаду Члена ревізійної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №20 вiд 19.04.2013р.). Стажа керівної роботи відсутній. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: водій. Особа обіймає посаду водія на підприємстві ТОВ "Руланда", місцезнаходження м.Одеса, вул.Героїв Прикордонників 7,оф.2.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорПоповський Володимир IллiчКМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi1539815.6560110615398000
Голова наглядової радиПерекос Андрiй ФедоровичКЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.2461425.0264356624614000
Член наглядової радиЧекановська Лiлiя ПантелеймонiвнаКК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.995810.124857659958000
Член наглядової радиБурмеха Тетяна МиколаївнаКК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.46974.77570364697000
Член наглядової ради-головний бухгалтерIсайко Людмила СеменiвнаКЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.18161.846429151816000
Голова ревiзiйної комiсiїКучер Сергiй ВiкторовичКЕ, 177474, 23.02.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi4000.40670246400000
Член ревiзiйної комiсiїПунько Валерiй МихайловичКЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.5280.53684724528000
Усього 57411 58.37298682 57411 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.