Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026)
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України д/н
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет", код за ЄДРПОУ 00196865, місцезнаходження вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007, тел. 738-08-85; електронна пошта cvetmet@te.net.ua , маються три ідокремлених підрозділа: в мм. Одеса, Херсон та Нова Каховка, дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 29.07.1994 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 21.06.2011 р., кількість акціонерів - 1008, кількість працівників - 12 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2013 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р., Звіт про власний капітал за 2013 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності. Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства була облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки"), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності. Вона була визначена наказом по товариству від 30.13. 2006 р. № 183-к та протягом 2007-2013 р. залишалась незмінною. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства є відповідальним за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне використання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від них в примітках до фінансової звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в жовтні звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання фінансової звітності з 22 дебіторів здійснено підтвердження заборгованостей актами звіряння лише з 5. Це може вплинути на достовірність фінансової звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 950 тис. грн., чистий дохід 4374 тис. грн., чистий збиток 293 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів в на кінець та початок звітного року (відповідно - 196 тис. грн. та 489 тис. грн.) більше статутного капіталу (74 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надається до органів державної статистики та державному реєстратору. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" можна сформулювати судження щодо: відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту; відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.13.2013 р. за N 2180/24712. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дату і номер договору на проведення аудиту - договір від 03. 03. 2014 р. № 14039. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 03.03. 2014 р. - 03.04. 2014 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 03.04. 2014 р. М.П. Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Причорноморське підприємство "Кольормет" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Товариством здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Матеріальною основою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки по історичній вартості, яку було прийнято за фактичну вартість на дату переходу на МСФЗ. Товариство здійснювало бухгалтерській облік за П(С)БО, що вони відрізняються від МСФЗ. У зв'язку з цим у фінансову звітність, яка була підготовлена відповідно до вимог П(С)БО, були внесені коригування, що вони були необхідні для надання даної звітності у відповідності до МСФЗ. Аудитором досліджені питання, сформульовані Міжнародним стандартом аудиту 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2012 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння значень рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2013 р.) залишки по рахунках товариства можна вважати достовірними. Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04.2013р. №476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.2013р. та від 30.12.2013р. №1192 Маються підстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства в цілому були повними, відповідали приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним Міжнародним стандартам фінансової звітності(МСФЗ) Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. 2. Аудит нематеріальних активів На рахунках балансу відображено такі нематеріальні активи (НМА): Рахунок (субрахунок) Сальдо по Дт на 01.01. 2013 р. (грн.) (первісна вартість) Сальдо по Дт на 31.12. 2013 р. (грн.) (первісна вартість) 127 1501,38 1501,38 Сума НМА станом на 31.12.2013 р. становила 1501,38 грн. залишкова вартість 750,69 грн. Амортизація НМА нараховується, з огляду на строки корисного використання НМА, а саме 25 років Визнання і оцінка нематеріальних активів відповідають вимогам МСБО 38 "Нематеріальні активи" 3. Аудит основних засобів В балансі станом на 31.12.2013 р. відображено основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, дані щодо первісної вартості яких наведені в таблиці (тис. грн.): Рахунок Сальдо по Дт на 01.01.2013 р. Сальдо по Дт на 31.12.2013 р. Номер Назва 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 924,0 927,0 105 Транспортні засоби 23,0 - 106 Інструменти, прилади та інвентар 362,0 351,0 109 Інші основні засоби 3,0 - 11 Інші необоротні матеріальні активи 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 117 Інші необоротні матеріальні активи Сума накопиченої амортизації основних засобів станом 31.12.2013 р. склала 1022,0 тис. грн., залишкова вартість 290,0 тис. грн. Накопичена амортизація дорівнює 77,9% первісної вартості основних засобів. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Річну інвентаризацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів проведено станом на 01.11. 2013 р. згідно з наказом "Про проведення інвентаризації" від 31.10. 3р. № 16. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів виявлено не було. Незавершених капітальних інвестицій та інвестиційної нерухомості не малось. На думку аудиторів, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Аудитом підтверджується склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації про них. 4. Аудит довгострокових біологічних активів Довгострокових біологічних активів не малось 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій Достовірно розкрито інформацію (рядок 1030 балансу) про довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі. Назва підприємства Частка в статутному фонді, % Сума, тис. грн. за рік На кінець року ДП "Металл-Сервіс ПН" 100 0 29610,31 ДП "Кольормет" м. Миколаїв 100 0 24894,00 ФДП "Цветсервіс" м. Кіровоград 100 0 22263,67 6. Аудит бухгалтерського обліку запасів та правильності їх списання Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп: Група Номер рахунка (субрахунка) На кінець року. 1) Виробничі запаси: - сировина та матеріали; 201 135,5 - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; - паливо; - тара і тарні матеріали; - будівельні матеріали; 209 8,0 - запасні частини; 207 4,9 - матеріали сільськогосподарського призначення; - малоцінні та швидкозношувані предмети. 22 7,6 2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі 3) Незавершене виробництво 4) Готова продукція 5) Товари 281 РАЗОМ 156,0 Відповідно до вимог МСБО 2 товарно-матеріальні запаси (незавершене виробництва) оцінювались за найменшою з двох величин: собівартості або можливої чистої ціни реалізації.. Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість незавершенного виробництва і готової продукції включається вартість придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на оплату праці, а також розподілену частина постійних і змінних виробничих накладних витрат. Сировина обліковувалась за вартістю придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Чиста ціна реалізації - це передбачувана ціну реалізації за виняткомвсіх можливих витрат на приведення запасів у товарний вигляд, а також очікуваних комерційних витрат. Вибуття запасів оцінювалось методом середньозваженої собівартості. Резерв на зниження вартості товарно-матеріальних запасів протягом 2013 р. не створювався. 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість оцінено в балансі реально, простроченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Вся дебіторська заборгованість складає 65,8% загального обсягу обігових коштів. Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), класифіковані за термінами непогашення: Термін непогашення На кінець року, тис. грн. На кінець року, % До 90 днів 18,8 14,0 91-365 днів 24,9 18,6 Більше ніж 1 рік 90,3 67,4 Всього 134,0 100,0 Резерв сумнівних боргів не формувався, хоча на заборгованість більше 1 року його доцільне було створити. Аудитом підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації про неї". 8. Аудит грошових коштів Нижче наведено дані про залишки коштів на банківському рахунку товариства (грн.) № рахунку у головній книзі Валюта рахунку Назва банку та номер рахунку банку Сальдо на 31.12. 2013 р. грн. 3114 гривня 26008301418 в ФАБ Південний 43410,78 Середньомісячна кількість платіжних доручень: власних 85 та сторонніх 90. Загальний прикінцевий залишок грошових коштів тис. грн. підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банком. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Витрат майбутніх періодів та інших оборотних активів не малось 10. Аудит зобов'язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію про зобов'язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито достовірно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат відпусток персоналу, не мало довгострокових зобов'язань. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2014 р Аналітику поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядок 1615 балансу) наведено нижче (грн.) Номер рахунку у головній книзі Опис або призначення рахунку Сальдо на 31.12. 2013 р. 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 236731,42 685 Розрахунки з іншими кредиторами 375993,94 3771 Розрахунки з іншими дебиторами 21173,58 361 Розрахунки з вітчізняними покупцями 62582,97 11. Аудит власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу Сальдо на 31.12. 2013 р Зареєстрований капітал 73764,00 Капітал у дооцінках Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал 396000,0 Резервний капітал 18500,0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -293000,0 Неоплачений капітал Вилучений капітал Здійснений аудит дозволяє для висловлювати думки: інформацію формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО, достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2013 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Привілейованих акцій, акцій на пред'явника та облігацій товариством не випускалось. Форма існування цінних паперів - без документарна. 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000 Звіту про фінансові результати) дорівнював 4374 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом від заготівлі та переробки металобрухту чорних та кольорових металiв. Мався також дохід від надання в оренду власного майна (рядок 2120 Звіту про фінансові результати) -6 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування. Структура операційних витрат була такою ( грн.) № Назва складових Номер рахунку Сума 1 Адміністративні витрати 92 349000,0 2 Інші витрати операційної діяльності 94 93000,0 3 Витрати на збут 93 211000,0 4 5 Інші витрати 97 В цілому відображення витрат в обліку здійснено достовірно. 13. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2013 р., а показники рентабельності - за 2013 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2013р. (за 2013 р.) Оптима-льне зна-чення .Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок ІІ розділу активу + ІII розділ активу К1.1= ------------------------------------------------- ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок ІІ розділу активу + ІII розділ активу - рядки 1100-1110 К1.2= ---------------------------------------------- ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (код рядку 1165) К1.3= ------------------------------------------------------------ ІII розділ пасиву + ІV розділу пасиву 0,83 0,61 0,06 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 3,85 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,21 0.25-0,5 4. Рентабельність операційних витрат чистий прибуток (код рядку 2355 ф.2) К4= ------------------------------------------------ х 100% (код рядку 2050 ф. 2) -6,33 5. Рентабельність реалізації чистий прибуток (код рядку 2355 ф.2 ) К5= --------------------------------------------х 100% (код рядку 2000 ф. 2)- -6,70 5. Рентабельність активів чистий прибуток (код рядку 2355 ф.2 ) К5= ---------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 1300 (стовпець 3) + ряд. 1300 (стовпець 4)) / 2) -11,23 більше 0 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім (внаслідок збитковості). Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та бути платоспроможним в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Директор фірми Трансаудит", Бейгельзімер М.Г. незалежний аудитор (сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) 03.04. 2014 р. МП
д/н
д/н
д/н