Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 23.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Після звільнення України від німецько-фашистських загарбників на території України утворилося велике скупчення лому кольорових металів, особливо літакового. У зв'язку з цим рішенням міськвиконкому №374 від 11.05.1946 р. територія колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на ній, була передана виробниче-заготівельному підприємству "Вторцветмет" для заготівлі і переробки кольорових металів і виробництва алюмінієвих сплавів. У цеху була побудована однокамерна плавильна піч місткістю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, підставою якого служила поворотна платформа з під знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в обороні міста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерів на чушках, вибивання чушок з виливниць і укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягнені фахівці Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцію було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Міністерства кольорової металургії СРСР в Одесі було створено обласне управління "Вторцветмет". З 1 січня 1966 року до його складу увійшли виробничо-заготівельні цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) і Кіровоградською областей ( м. Кіровоград, м. Александрія), а з 1 січня 1968 року - сім учасників по заготівлі кольорових металів, створених в Молдавії. В умовах ринкових стосунків, що розвиваються, враховуючи інтереси підприємства, в 1994 році було прийнято рішення про приватизацію Вторцветмета і створення закритого акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет". 29 квітня 2011 року було прийняте рішення про визначення типа товариства - публічне акціонерне товариство, найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", затверджені зміни та доповнення до статуту шляхом викладення його в новій редакції. 21 червня 2011 року зареєстровано нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис, розробляє положення про структурнi пiдроздiли Товариства i затверджує їх вiдповiдно до Статуту Товариства. Органiзацiйну структуру Товариства складають: - виробничi структурнi пiдроздiли основного та допомiжного виробництва; - цех первісної перероботки лома; - функцiональнi структурнi пiдроздiли апарату управлiння; - комерційний відділ. Товариство має декілька дочірніх підприємств, якi мають статус юридичної особи i дiють на пiдставi затверджених уповноваженим органом статутів: - ДП "Цветсервис" м. Кировоград , вул.Котляревського, б. 1 - ДП "Металл-сервис ПН" м. Одеса, вул.Балтська дорога, б.23 - ДП "Цветмет" м. Миколаїв, пл.Привокзальна, б.1. Органами управління та контролю Товариства є: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова Рада; - виконавчий орган - генеральний директор; - ревiзiйна комiсiя. Товариство, разом зі всіма структурними підрозділами, розташовано за адресою: Україна, 65029, Одеська обл., м.Одеса, Малиновський р-н., вулиця Адмірала Лазарева, буд. 74 Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на досягнення мети товариства: отримання прибутку та задоволення потреб клієнтів через виробництво продукції високої якості. Планується полiпшення фiнансового стану товариства, розщирення ринку збуту. Найбільш перспективним напрямком діяльності товариства є виробництво лому та відходів чорних та кольорових металів. В зв"язку з відсутністю фінансування товариство немає можливості розвивати цей напрямок діяльності. Дочiрнi пiдприiмства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не проводились. Товариство не планує змiнювати органiзацiйну структуру.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; В звітному році: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 12 осіб; позаштатні працівники на Товаристві відсутні; особи, які працюють за сумісництвом відсутні; працівникі, які працюють на умовах неповного робочого часу 12 осіб В звітному році фонд оплати праці складає 275,0 тис.грн. Спостерігається зменшення фонду оплати праці на 88,0 тис.грн. відносно попереднього року, що обувлено зменшенням середньоблікової чисельності штатних працівників в Товаристві, а також скороченням робочого часу. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась. Але протягом звітного періоду фахівці і працівники підприємства регулярно проходили вчення і підвищували свою кваліфікацію.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емітент належить до об'єднання Український науково-виробничий концерн "Укркольормет". Місцезнаходження об'єднання: Україна, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 1. Об'єднання займається: - захистом економiчних та соцiальних iнтересiв суб'єктiв господарювання; - координацiєю їх дiй у сферi економiчних та соцiально-трудових вiдносин; - представництвом iнтересiв учасникiв концерну у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями; - маркетинговими дослiдженнями, консультацiями; - бере участь у розробцi державних програм розвитку кольорової металургiї. ПАТ "ПП "Кольормет" бере участь у розробцi програм розвитку кольорової металургiї, вирiшеннi питань матерiально-технiчного та iнформацiйного забезпечення, науково-технiчного розвитку з метою задоволення своїх виробничих потреб i досягнення найбiльшої ефективностi господарювання. Участь у концернi здiйснюється шляхом централiзованого вирiшення визначених учасниками концерну окремих функцiй. Товариство стало учасником відповідного об'єднання в 2000 р. (граничний термін перебування у об'єднанні не визначено). Товариство приймає участь у концернi на добровiльнiй основi. Товариство зберiгає свою юридичну самостiйнiсть. Концерн не має права втручатись у господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство може бути учасником iнших видiв об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емітент в звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фінансова звітність ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" підготовлена відповідно до Міжнародних стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Товариство веде бухгалтерський облік і складає фінансову звітність у відповідності з законодавчими актами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні (П(С)БУ). Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком основних засобів, які оцінюються за справедливою вартістю (Товариством обрано модель обліку основних засобів за переоціненою вартістю). При підготовці звітності ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосовані наступні принципи: - впевненість у безперервності діяльності; - принцип нарахування; - неприпустимість взаємозаліку статей; - як мінімум щорічне складання звітності; - надання порівняльної інформації; - послідовне використання найменувань і угруповань статей від періоду до періоду. Дана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень. Керівництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що гривня України є більш зручною валютою подання для користувачів фінансової звітності Товариства. Офіційний курс обміну гривні до долару США, що встановлюється Національним банком України, становив 7,9930 на 31 грудня 2013 р. і 31 грудня 2012 р. Офіційний курс обміну гривні до євро, що встановлюється Національним банком України, становив 11,0415 і 10,5372 на 31 грудня 2013 р. і 31 грудня 2012 р. відповідно. 4.2 СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ Актив (зобов'язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi активи (зобов'язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. (b) ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель обліку окремих класів основних засобів (машини та обладнання; інструменти, прилади, інвентар; інші основні засоби) за переоціненою вартістю (за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизації та знецінення). Для визначення справедливої вартості цих необоротних активів керівництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 року залучало незалежних професійних оцінювачів (ТОВ "АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.ru). Витрати на заміну або проведення основного технічного огляду капіталізуються при виникненні, якщо існує велика ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані зі статтею, перейдуть до Компанії, а первісна вартість статті піддається надійної оцінці. Амортизація нараховується лінійним методом протягом строку корисного використання таких класів активів: Машини та обладнання: 5 років (у тому разі комп'ютерне обладнання - 2 роки); Інструменти, прилади, інвентар (меблі): 4 роки; Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду, та при необхідності в них вносяться перспективні коригування. Перевірки на предмет знецінення проводяться при виникненні ознак того, що відшкодування балансової вартості може бути неможливо. Збитки від знецінення визнаються у звіті про прибутки і збитки у складі витрат. Припинення визнання об'єкта основних засобів здійснюється при його вибутті, або якщо від його використання або вибуття більше не очікується отримання майбутніх економічних вигод. Дохід або витрати, що виникають в результаті припинення визнання активу (розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю активу), визнаються у звіті про прибутки та збитки за той рік, в якому було припинено визнання. (d) НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ Нематеріальні активи Товариства, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи Товариства обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення (у разі їх наявності). Строк корисного використання нематеріальних активів може бути обмеженим, або невизначеним. Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки даного знецінення нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного терміну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, укладених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим терміном корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів. Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: - Програмне забезпечення 5-8 років. (f) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ На кожну звітну дату ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібно проведення щорічної перевірки активу на знецінення, Товариство проводить оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовуєма вартість активу - це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовуєма вартість визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які, в основному, є незалежними від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його відшкодовуєму вартість, актив вважається знеціненимі списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються до своєї приведеної вартості по ставці дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості. Збитки від знецінення поточної діяльності визнаються у звіті про прибутки та збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу. На кожну звітну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує відшкодовуваєму вартість активу або справедливу вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються лише в тому випадку, якщо мало місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежено таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його відшкодовуваної вартості, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, за якою цей актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. У останньому випадку відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки. (g) ЗАПАСИ Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартості придбання і чистої вартості реалізації. Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість незавершенного виробництва і готової продукції включається вартість придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на оплату праці, а також розподілену частину постійних і змінних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартості придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Вибуття запасів оцінюється за методом ФІФО (метод заснований на припущенні, що собівартість запасів, придбаних у першу чергу, повинна бути віднесена до запасів, проданих в першу чергу). Чиста ціна реалізації являє собою передбачувану ціну реалізації за вирахуванням всіх можливих витрат на приведення запасів у товарний вигляд, а також очікуваних комерційних витрат. (h) ФІНАНСОВІ АКТИВИ Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що перебувають у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; кредити й дебіторська заборгованість. Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною на безпосередньо пов'язані з ними витратами по угоді. Класифікація залежить від мети придбання або створення інвестицій. Фінансові активи класифікуються як ті, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена інвестиційна стратегія Товариства полягає в управлінні фінансовими інвестиціями на підставі справедливої вартості, оскільки управління відповідними зобов'язаннями також здійснюється на цієї підставі. Категорії фінансових активів, наявних для продажу, та фінансових активів, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли відповідне зобов'язання (включаючи кошти акціонерів) знаходиться в пасивному управлінні і/або враховується за амортизованою вартістю. Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, які потребують постачання активів у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фінансові активи Товариства включають грошові кошти в національній валюті України, торгову та іншу дебіторську заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Інвестиції такого роду спочатку відображаються за первісною вартістю, яка представляє собою справедливу вартість винагороди, сплаченої за придбання цієї інвестиції. Всі витрати по угоді, безпосередньо пов'язані з придбанням, також включаються в первісну вартість інвестиції. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається до складу доходів від фінансування у звіті про прибутки та збитки. Доходи і витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки при припинення визнання або знеціненні даних інвестицій, а також в ході процесу амортизації. (i) ІНВЕСТИЦІЇ В АСОЦІЙОВАНІ КОМПАНІЇ Згідно з методом дольової участі, інвестиції в асоційовані компанії обліковуються у звіті про фінансовий стан за первісною вартістю плюс зміни, що виникли після придбання частки чистих активів асоційованої компанії, що належить Товариству. Після застосування методу дольової участі Товариство визначає необхідність визнання додаткового збитку від знецінення за своєю інвестиції в асоційовані компанії. На кожну звітну дату Товариство встановлює наявність об'єктивних свідоцтв знецінення інвестицій в асоційовані компанії. У разі наявності таких свідоцтв Товариство розраховує суму знецінення як різницю між відшкодовуваною вартістю інвестиції в асоційовану компанію і її балансової вартістю, і визнає цю суму у звіті про прибутки та збитки. (j) ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Грошові кошти та їх еквіваленти у звіті про фінансий стан включають кошти в банках і в касі в національній валюті України. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти складаються з грошових коштів, згідно з визначенням, навведеним вище. (k) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення у результаті однієї або більше подій, що сталися після первісного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), які надали піддається надійної оцінки вплив на очікувані майбутні грошові потоки з фінансового активу або групи фінансових активів. Свідоцтва знецінення можуть включати в себе вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні фінансові труднощі, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправне здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також вірогідність того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації іншого роду. Крім того, до таких свідчень відносяться спостережувані дані, які вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, зокрема, такі, як зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, які перебувають у певною взаємозв'язку з відмовами від виконання зобов'язань з виплати боргів. Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю Щодо фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Товариство спочатку проводить оцінку існування об'єктивних свідоцтв знецінення індивідуально значущих фінансових активів, або сукупно за фінансовими активами, що не є індивідуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивні свідоцтва знецінення індивідуально оцінюваного фінансового активу відсутні, незалежно від його значущості, вона включає цей актив в групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на предмет знецінення на сукупної основі. Активи, які окремо оцінюються на предмет знецінення, за яким визнається або продовжує визнаватися збиток від знецінення, не включаються до сукупної оцінки на предмет знецінення. При наявності об'єктивного свідоцтва понесення збитку від знецінення активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, сума збитку оцінюється як різниця між балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без урахування майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). Наведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується за первісною ефективною процентною ставкою по фінансовому активу. Якщо процентна ставка за позикою є змінною, ставка дисконтування для оцінки збитку від знецінення являє собою поточну ефективну ставку відсотка. Балансова вартість активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звіті про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартостю продовжується, ґрунтуючись на процентній ставці, яка використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи (у разі їх наявності) відображаються в складі інвестиційних доходів у звіті про прибутки та збитки. Позики разом з відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реальна перспектива їх відшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується або зменшується через будь-які події, що відбулася після визнання знецінення, сума раніше визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартості фінансового інструмента згодом відновлюється, сума відновлення визнається як зменшення витрат з фінансування в звіті про прибутки та збитки. В цілях сукупної оцінки на наявність ознак знецінення фінансові активи розбиваються на групи на основі внутрішньої системи кредитних рейтингів Товариства, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географічне розташування, вид забезпечення, своєчасність платежів та інші фактори. Майбутні грошові потоки за групою фінансових активів, які оцінюються на предмет знецінення на сукупної основі, визначаються на основі історичної інформації щодо збитків за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогічні характеристикам активів групи. Історична інформація по збитках коригується на основі поточної інформації на спостережуваному ринку з метою відображення впливу існуючих умов, на яких грунтується історична інформація щодо збитків, і виключення впливу умов за історичний період, які не існують зараз. Оцінки змін в майбутніх грошових потоках відображають і відповідають змінам у відповідної інформації на спостережуваному ринку за кожен рік (наприклад, зміни в рівні безробіття, ціни на нерухомість, ціни на товар, платіжний статус або інших факторах, що свідчать про понесених Товариством збитках і про їх розмір). Методологія і припущення, що використовуються для оцінки майбутніх грошових потоків, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбіжності між оцінками збитків і фактичними результатами. Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості визначається за методом обліку рахунків за термінами сплати. У відповідності з цим методом рахунки до отримання групуються за термінами оплати. Якщо споживач послуг пропустив строк платежу, то можливо рахунок не буде оплачений. Чим більше прострочення, тим вище ймовірність несплати за рахунком. Кожен рахунок до одержання класифікується за групами в залежності від величини прострочення. Для кожної групи визначається передбачуваний відсоток сумнівних боргів виходячи з досвіду минулих років: Групи рахунків Процент сумнівних боргів Термін сплати не настав 1 Прострочення від 1 до 30 днів 2 Прострочення від 31 до 60 днів 10 Прострочення від 61 до 90 днів 30 Прострочення понад 90 днів 50 Різниця між передбачуваною резервованою сумою рахунку "Резерви по сумнівним боргам" і фактичним залишком цього рахунку складає величину витрат за сумнівними боргами за рік. (l) ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Всі фінансові зобов'язання Товариства спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною в разі позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. Фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість, позики, кредиторську заборгованість за заробітною платою, зі страхування тощо. (m) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Фiнансовi активи Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо: - минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу; - Товариство передало свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за "транзитною" угодою; або (a) товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) товариство не передало, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом. Фiнансовi зобов'язання Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнанням нового зобов'язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у прибутках та збитках. (n) Взаємозалік фінансових інструментів Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням нетто-суми у консолідованому звіті про фінансовий стан здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум і намір провести розрахунки на нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалік доходів і витрат у консолідованому звіті про прибутки і збитки не провадиться, якщо тільки це не потрібно або дозволяється стандартами бухгалтерського обліку або інтерпретацією, інформація про що окремо розкривається при опису облікової політики Товариства. (о) ПОДАТКИ Поточний податок на прибуток Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток був розрахований шляхом застосування 19% ставки до суми оподатковуваного доходу в Україні. Відстрочений податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що Товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; - стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов'язанi з iнвестицiями в асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i товариство матиме оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату. Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Виникнення і зменшення тимчасових різниць переважно пов'язано з фактором нарахування амортизації по основних засобів у розмірі, що перевищує амортизацію, нараховану для цілей оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу. Податок на додану вартість ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не є платником податку на додану вартість та не має наміру змінювати свій статус платника ПДВ у обачному майбутньому. (р) ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариством оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої або що підлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків або зборів. (q) ОРЕНДА Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку дії договору Товариством встановлюється, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. Товариство в якості орендодавця Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладення договору операційної оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом строку оренди на тій же основі, що дохід від оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. (r) УМОВНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Товариства, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. (s) ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Товариства. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Товариства, якщо вони є суттєвими.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види продукції, що реалізує емітент ПАТ «ПП «Кольормет» - брухт та відходи кольорових та чорних металів, які утворюються на підприємствах України (амортизаційний брухт, залишки виробництва і обробки металів, деталі списаного обладнання і т.ін.). В звітному році діяльність емітента була збитковою, тому інформація щодо того, за рахунок чого емітент отримав більше 10% доходу відсутня. Обсяги реалізації металолома складає: у натуральному виразі: чорний - 1743,4 т. кольоровий - 45,4 т. у грошовому виразі: чорний - 3598,1 тис.грн. кольоровий - 781,7 тис.грн. Середньореалізаційні ціни: чорний металолом - 2063,84 грн. за 1 т. кольоровичй - 17218,06 грн. за 1 т. Загальна сума виручки за 2013 рік складає 4374,0 тис.грн., що нижче ніж сума виручки за 2012 рік на 111,0 тис.грн., тобто зменшилась на 2,47%. Протягом звітного періоду Товариство не займалося експортом продукції, тому частка експорту в загальному обсязі продаж відсутня. Найбільш перспективним видом продукції є продаж лому та відходів чорних та кольорових металів. Діяльність товариства залежить від сезонних змін. У зимовий період об’єми заготівлі та переробки брухту та відходів чорних та кольорових металів різко знижуються. Це обумовлено тим, що переробка відходів та брухту здійснюється на відкритих виробничих ділянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий період основними споживачами. Основним ринком збуту продукції товариства є металургійні підприємства Украіни. Брухт та відходи кольорових та чорних металів реалізуються у полному обсязі на внутрішньому ринку. Основні клиєнти: ПАТ «Втормет», ТОВ «Вторметюг», ТОВ «ПП Дніпропетровський кольормет». Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, світова фінансова криза, різке падіння цін на лом та відходи чорних і кольорових металів, зниження кількості джерел сировини тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) рацiональна цiнова полiтика; 3) реклама, тощо. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, зростання дебіторської заборгованості, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з дилерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Продукція товариства реалізується на підставі укладених із замовниками договорів. Оплата в безготівкому порядку. Продукція реалізується інколи із 100% предоплатою, а інколи по факту постачання, в залежності від укладених договорів. Основними каналами збуту є підприємства України, які займаються переробкою брухту та відходів чорних та кольорових металів. Методи продажу на підприємстві - це оптова торгівля лому та відходів чорних та кольорових металів. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами сировини є підприємства України на яких утворюється амортизаційний брухт, остатки виробництва і обробки металів, деталі списаного обладнання, проводиться переобладнання або модернізація виробництва, при якій необхідно проводити демонтаж застарілого устаткування і т.п. Ціни на сировину залежать від таких чинників, як попит і потреба в сировині українських металургійних комбінатів, попит і потреба в сировині зарубіжних металургійних комбінатів, квот виданих експортерам, митних зборів, а так само коливаннями цін на світових біржах металів, таких як Лондонська Біржа Металів. Протягом звітного року товариство закуповувало метали за наступними цінами (за тону в тис. грн.): 01.01.2013 01.01.2014 алюміній - 9,5 9,763 медь - 52,2 43,573 латунь - 12,02 20,418 свинець - 8,38 7,272 відходи черних металів - 2,05 1,979 Інформація про особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює емітент діяльність: перспективи галузі визначаються її становищем на ринках металопродукції. Зміни цін на метал на світовому ринку мають хвилеподібний характер. Періоди коливань цін на продукцію чорної так кольорової металургії зазвичай становлять два-три роки. До того ж падіння цін, як правило, триває вдвічі менше, ніж їх зростання. З позиції інтересів країни необхідно створювати й розвивати конкурентне середовище в цій підгалузі промисловості, наслідком чого будуть стабілізація та зниження цін на сировину й металопродукцію на внутрішньому ринку. Сьогодні держава фактично самоусунулася від регулятивних функцій у цій сфері. Однією з основних особливістю розвитку галузі є необхідність постійного нарощування об'емів закупівель, для того щоб мати можливість набувати сировину за конкурентними цінами, оскільки у зв'язку із створенням крупних брухтопереробних компаній, які відвантажують на металургійні комбінати великі обьеми продукції, і відповідно у них вигідніші умови контрактів, то вони можуть купувати сировину за вищими цінами. Так само необхідно відзначити зменшення запасів у брухтообразующих підприємств-постачальників, що безпосередньо пов'язане із спадом виробництва, а так само із зменшенням кількості підприємств важкого машинобудування, в яких традиційно утворювалися запаси відходів виробництва (стружка, шлаки, шлами, знімання і т.щ.). В зв"язку із відсутністю вільних обігових коштів товариство немає можливості впроваджувати нові технології та нові види продукції. Становище на ринку не є монопольним. Кількість підприємств, маючих ліцензії на провадження операцій з брухтом та відходами кольорових та чорних металів, лише по Одеській області більш ніж 100. Найголовнiшими конкурентами на ринку брухту та відходів кольорових та чорних металів є крупні спеціалізовані брухтозаготівельні та брухтопереробні пiдприємства України: ТОВ «Метінвест-Ресурс», ТОВ «Втормет-Південь», ТОВ «Ферко», ТОВ «Укр-Метал». ПАТ «ПП «Кольормет» у основному виробництві використовує спеціалізоване брухтопереробне обладнання, за допомогою якого виробляється оброблення, сортування, порізка, пакетування і розділення брухту і відходів кольорових і чорних металів по видах, підвидах, класах і групах. Фахівці і працівники підприємства регулярно проходять вчення і підвищують свою кваліфікацію. ПАТ «ПП «Кольормет» отримало усі необхідні ліцензії і дозвіли та має спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечуює згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль хімічного складу металобрухту. На перспективу Товариство має намір провести модернізацію підприємства в напрямку нарощування експортного потенціалу та розширення обсягів виробництва продукції високого ступеня переробки й вищої якості. Одними з головних орієнтирів докорінних змін у функціонуванні підприємства на перспективу є екологічність його розвитку. Однак, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування модернізація обладнання на підприємстві відкладається. Постачальниками обсяг яких складає більш ніж 10% в загальному обсязі постачання є одне підприємство України (м. Одеса). Емітент здійснює свою діяльність тільки на територі ї України, тому інфомація про країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітній рік (окрім України) відсутня.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні п'ять років товариством придбано основних засобів на суму 121,6 тис. грн., відчужено основних засобів на суму 1144,6 тис. грн. В 2013 році не відбувалось ні придбання, ні відчудження основних засобів Товариства. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; В звітному році правочини, укладені між емітентом або його дочірніми підприємствами з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства, знаходяться в задовiльному станi. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2013 р. складає 1312,0 тис. грн., знос - 1022,0 тис. грн. (77,90%), залишкова вартість - 290,00 тис. грн. В поточному році не відбулась зміна первісної вартості основних засобів, таким чином значні правочини емітента щодо них відсутні. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: виробничі потужності складають 10 одиниць, ступінь використання обладнання - 84,7%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом: активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 23. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. У звітному році підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi; - труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв; - велика кількість контролюючих органів та перевірок; - різке падіння цін на виготовляєму продукцію; - збільшення кількості конкурентів в галузі; - світова фінансова криза; Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин. Підприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змiнами в законодавчому та економiчному середовищi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У звітному році до товариства застосовані штрафні санкції у сумі 28449,00 грн. за порушення податкового законодавства (податок на прибуток), нарахова пеня склала 3551,84 грн.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Власний капiтал підприємства протягом 2013 року зменшився на 291,0 тис. грн. до 196,0 тис. грн. на кiнець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2013 р. відсутній - таким чином оборотні активи підприємства не перевищують його короткострокові зобов'язання. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в: 1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї; 2) вiдмові вiд зайвих витрат; 3) змiні цiнової полiтики; 4) придiленні вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi; 5) пошуку резервiв зниження витрат виробництва(що призведе до зменшення собівартості продукції, і як наслідок збільшення обсягів реалізації); 6) управлінні дебіторською заборгованістю та інш.; 7) бiльш рацiональне використання запасiв; 8) зменшення собiвартостi продукцiї та інш.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Договори укладаються безпосередньо з клієнтами, які здійснюють свою діяльність з чорними та кольоровими металами на довгострокову перспективу. Виконання цих договорів залежить від утворення на підприємствах-виробниках лому та відходів чорних та кольорових металів. За рахунок цієї особливості за цими договорами не має можливості порахувати очікувані прибутки.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); В 2014 р. стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "ПП "Кольормет" спрямована на збiльшення обсягу постачання, зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi виробництва. Плани пiдприємства у 2014 роцi спрямованi на збiльшення обсягiв продукцiї з нижчою собiвартiстю, удосконалення технологiчних процесiв та пiдвищення якостi продукцiї; подальша реконструкцiя та модернiзацiя обладнання. Для розширення і реконструкції виробництва, закупівлі нового обладнання підприємству необхідні додаткові кошти, яких на підприємстві немає. Необхідні знайти нові джерела фінансування та провести модернізацію підприємства, так як існуюче обладнання морально застаріле і неефективне в ви користуванні. Поліпщення фінансового стану планується за допомогою: 1) виходу на нові ринки; 2) управління дебіторською заборгованістю та інш. В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні істотні фактори: -зміна податкового законодавства; -зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; -девальвація національної валюти; -недоступність кредитних ресурсів; -стабілізація фінансового стану замовників; -відродження промислової галузі. -значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; -постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Грошові кошти на дослідження та розробки у звітному році не спрямовувались.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Відносно товариства та/або посадових осіб товариства судові справи не ведуться.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, може бути отримана в товаристві, на сайті товариства - http://www.cvetmet.pat.ua, на сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua Аналіз господарювання за три останніх роки 2011 рік 2012 рік 2013 рік Чистий дохід від реалізації послуг (тис.грн.) 6354,0 4485,0 4374,0 Собівартість реалізованих послуг (тис.грн.) 5306,0 4416,0 4011,0 Чистий прибуток(збиток) (тис.грн.) (175) (1091) (293)