Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" за ЄДРПОУ 00196865
Територія   за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4294 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 115 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (3756) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (306) (0)
Витрат на відрядження 110 (1) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (9) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (45) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (168) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (42) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (79) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 3 0
Залишок коштів на початок року 410 36 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 39 36

Примітки: Вiдповiдно до абз.10 роз'яснення "Щодо особливостей формату та змiсту аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) за результатами аудиту рiчної за 2012 рiк фiнансової звiтностi при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, за умови обрання емiтентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.", яке затверджено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.04.2013 р. № 266/15, у разi якщо пiдприємство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., його перша фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2012 року є попередньою фiнансовою звiтнiстю, i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк.


Керівник

 

(підпис)

Поповський Володимир Iллiч

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Iсайко Людмила Семенiвна