Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. ЗМIСТ 1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI ------------------------------------------------------------------------ 1 2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 3. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА--------------------------------------------------------------------------- 5 4. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI--- 14 5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ -------------------------------------------------------18 6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ --------------------------------------------18 7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА---------------------------------18 8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ ---------------------------------------------------------19 9. ОСНОВНI ЗАСОБИ ------------------------------------------------------------------------------- 19 10. КАПIТАЛ -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 11. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ -----------------------21 12. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ --------------------------------------------------------------------------21 13. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ------22 14. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ ----------------------------------------22 15. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ -----------------------------------------------------------------22 16. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"станом на 31.12.2012 року ------------------------------------------------------22 17. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк ------------23 18. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк за 2012 рiк -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 19. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк ------------25 1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI Пiсля звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв на територiї України утворилося велике скупчення лому кольорових металiв, особливо лiтакового. У зв'язку з цим рiшенням мiськвиконкому №374 вiд 11.05.46 р. територiя колишнього Рогового заводу з будовами, що знаходяться на нiй, була передана виробниче-заготiвельному пiдприємству "Вторцветмет" для заготiвлi i переробки кольорових металiв i виробництва алюмiнiєвих сплавiв. У цеху була побудована однокамерна плавильна пiч мiсткiстю ванни 5,0 т. Для розливу металу був побудований карусельний круг з виливницями, пiдставою якого служила поворотна платформа з пiд знаряддя знаменитої 411 берегової батареї, що брала участь в оборонi мiста Одеси. Обертання карусельного круга, набивання номерiв на чушках, вибивання чушок з виливниць i укладання робилися вручну. Для освоєння виробництва були притягненi фахiвцi Брянського цеху "Вторцветмет". Першу продукцiю було випущено 19 червня 1946 року. У 1963 р. з утворенням Мiнiстерства кольорової металургiї СРСР в Одесi було створено обласне управлiння "Вторцветмет". З 1 сiчня 1966 року до його складу увiйшли виробничо-заготiвельнi цехи Миколаївською (м. Миколаїв), Херсонський (м. Херсон, р. Н.-Каховка) i Кiровоградською областей ( м. Кiровоград, м. Александрiя), а з 1 сiчня 1968 року - сiм учасникiв по заготiвлi кольорових металiв, створених в Молдавiї. В умовах ринкових стосункiв, що розвиваються, враховуючи iнтереси пiдприємства, в 1994 роцi було прийнято рiшення про приватизацiю Вторцветмета i створення закритого акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство " Кольормет ", розташоване в м. Одесi, вул. Балтскоя дорога (загальна площа 1,7 га). За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. на виконання вимог Закона України "Про акцiонернi товариства" визначений тип товариства та змiнене найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет". Генеральний директор Поповський Володимир Iллiч. Виробничi площi пiдприємства складають 20000 м.кв. Потужнiсть виробництва складає 4000-5000 тн у рiк лому та вiдходiв чорних металiв; 300 тн. у рiк - лому та вiдходiв кольоровiх металiв. Одеський цех є основним цехом, в якому акумулюється велика частина заготовленого i переробленого металобрухту з iнших пiдроздiлiв - цехiв первинної обробки, розташованого в мiстах: Херсон, Нова Каховка. Усi цехи оснащенi переробним устаткуванням: пакет - пресами, алiгаторними ножицями, устаткуванням для сепарацiї стружки, постами для газополум'яного рiзання електродуги, а також ваговим господарством i пiдйомно-транспортним устаткуванням - кранами ГПК-5 i автонавантажувачами. У цехах є складськi критi примiщення загальною площею 1000 м.кв. Переробка лому i вiдходiв кольорових i чорних металiв здiйснюється вiдповiдно до ДСТУ 3211-95, ДСТУ 4121-2002 i технологiчними рекомендацiями ДонНIПIЦМ. Код ЄДРПОУ 00196865 Види дiяльностi за КВЕД-2010: 38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв 46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом 79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств 79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв 79.90 Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть Офiцiйний сайт ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet.pat.ua. E-mail ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": cvetmet@te.net.ua. Телефон: 738-08-85 Факс: 738-08-84 Мiсцезнаходження ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": 65028, м. Одеса, вул. Адмiрала Лазарева, будинок 74. Станом на 31.12.2012 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має наступнi структурнi пiдроздiли (без статусу самостiйної юридичної особи): - Одеський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Одеса, вул.. Балтська дорога, 23; - Херсонський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Херсон, Миколаївське шоссе, буд. 30-А; - Ново-Каховський Виробничо Заготiвельний Цех (ВЗЦ) - м. Нова Каховка, вул. Iндустрiальна, буд. 23-А. Заготiвля, переробка металобрухту чорних та кольорових металiв є основним видом дiяльностi i Товариство має намiр в подальшому здiйснювати даний вид дiяльностi. Товариство має наступнi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi: Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу) 1 2 3 4 5 Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв 578685 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв 578686 30.06.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України необмежений Станом на 31 грудня 2012 року долi володiння корпоративними правами ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представленi наступним чином (у вiдсотках): - Перекос Андрiй Федорович 25,0 - Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна 10,0 - Поповський Володимир Iллiч 15,6 - Бурмеха Тетяна Миколаївна 4,78 Iншi акцiонери ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" представлени фiзичними особами з частками володiння, якi не перевищують 5 вiдсоткiв (разом 44,62%). Основним ринком збуту продукцiї товариства є металургiйнi пiдприємства Украiни. 2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi. Перспективнiсть надання послуг залежiть вiд полипшення фiнансвого стану країни. Товариство має залежнiсть вiд сезонних змiн (взимку, внаслiдок несприятливих погодних умов, зменшується обсяг заготiвлi та реалiзацiї брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв). Це обумовлено тим, що переробка вiдходiв та брухту здiйснюється на вiдкритих виробничих дiлянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий перiод основними споживачами. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - Прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги. - Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства. - Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя. - Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента. - Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки. - Ризик зменшення ресурсiв, попиту на послуги. - Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством. 3. ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА 3.1 ОСНОВА ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi ЗПБО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби), якi оцiнюються за справедливою вартостю (Товариством обрано модель облiку даних класiв основних засобiв за переоцiненою вартiстю). При пiдготовцi звiтностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосованi наступнi принципи: - впевненiсть у безперервностi дiяльностi; - принцип нарахування; - неприпустимiсть взаємозалiку статей; - як мiнiмум щорiчне складання звiтностi; - надання порiвняльної iнформацiї; - послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду. Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень (з одним десятковим знаком пiсля коми). Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (надалi - Товариство) вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 7,9930 i 7,9897 на 31 грудня 2012 р. i 31 грудня 2011 р. вiдповiдно. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 10,5371 i 10,2980 на 31 грудня 2012 р. i 31 грудня 2011 р. вiдповiдно. 3.2 ОСНОВА КОНСОЛIДАЦIЇ Фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Товариства, в яку входять облiковi данi його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (без статусу самостiйної юридичної особи) за станом на 31 грудня 2012 р. Фiлiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (без статусу самостiйної юридичної особи) повнiстю консолiдуються Товариством з дати iх створення. Облiковi данi структурних пiдроздiлiв (без статусу самостiйної юридичної особи) пiдготовленi за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть Товариства на основi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх структурних пiдроздiлiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Усi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, доходи i видатки, а також прибутки та збитки, якi виникають у результатi здiйснення операцiй усерединi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" повнiстю виключенi. 3.3 СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (a) ОСНОВНI ЗАСОБИ Основнi засоби (за винятком класу машин та обладнання) вiдображаються за первiсною вартiстю, без урахування витрат на послуги, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю (за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизацiї та знецiнення). Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.ru). Витрати на замiну або проведення основного технiчного огляду капiталiзуються при виникненнi, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi зi статтею, перейдуть до Компанiї, а первiсна вартiсть статтi пiддається надiйної оцiнцi. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання таких класiв активiв: Машини та обладнання: 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); Транспортнi засоби: 5 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): 4 роки; Iншi основнi засоби: 10 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду, та при необхiдностi в них вносяться перспективнi коригування. Перевiрки на предмет знецiнення проводяться при виникненнi ознак того, що вiдшкодування балансової вартостi може бути неможливо. Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про прибутки i збитки у складi витрат. Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або витрати, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про прибутки та збитки за той рiк, в якому було припинено визнання. (b) ЗАПАСИ Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї. Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в належний стан, враховуються таким чином: Сировина та матерiали: - витрати на купiвлю за методом середньозваженої вартостi. Готова продукцiя та незавершене виробництво: - прямi витрати на матерiали i оплату працi, а також частка непрямих виробничих витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але не включаючи витрати по позиках. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продажу. (с) ЗНЕЦIНЕННЯ НЕФIНАНСОВИХ АКТИВIВ На кожну звiтну дату ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. (d) IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI КОМПАНIЇ Згiдно з методом дольової участi, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання частки чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення за своєю iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдоцтв знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вiдшкодовуваною вартiстю iнвестицiї в асоцiйовану компанiю i її балансової вартiстю, i визнає цю суму у звiтi про прибутки та збитки. (e) ФIНАНСОВI АКТИВИ Первiсне визнання та оцiнка Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi пероцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу тощо. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витратами по угодi. Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за амортизованою вартiстю. Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а також в ходi процесу амортизацiї. (f) Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально значущих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає цей актив в групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупної основi. Активи, якi окремо оцiнюються на предмет знецiнення, за яким визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. При наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Наведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартостю продовжується, 'рунтуючись на процентнiй ставцi, яка використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи (у разi їх наявностi) вiдображаються в складi iнвестицiйних доходiв у звiтi про прибутки та збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-якi подiї, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат з фiнансування в звiтi про прибутки та збитки. В цiлях сукупної оцiнки на наявнiсть ознак знецiнення фiнансовi активи розбиваються на групи на основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Товариства, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет знецiнення на сукупної основi, визначаються на основi iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам активiв групи. Iсторична iнформацiя по збитках коригується на основi поточної iнформацiї на спостережуваному ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, на яких грунтується iсторична iнформацiя щодо збиткiв, i виключення впливу умов за iсторичний перiод, якi не iснують зараз. Оцiнки змiн в майбутнiх грошових потоках вiдображають i вiдповiдають змiнам у вiдповiдної iнформацiї на спостережуваному ринку за кожен рiк (наприклад, змiни в рiвнi безробiття, цiни на нерухомiсть, цiни на товар, платiжний статус або iнших факторах, що свiдчать про понесених Товариством збитках i про їх розмiр). Методологiя i припущення, що використовуються для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв i фактичними результатами. (g) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства. (h) Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтi про фiнансий стан включають кошти в банках i в касi в нацiональнiй валютi України. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням, навведеним вище. (i) Податки Поточний податок на прибуток Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки й податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату в Українi, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування вiдносно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих перiодiв. Поточний податок на прибуток, який належить до статей, визнаним безпосередньо в капiталi або iншому сукупному доходi, визнається у складi капiталу або iншого сукупного доходу, а не у звiтi про прибутки та збитки. Керiвництво Товариства перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, вiдносно яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано, i по мiрi необхiдностi створює резерви. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, у якому актив буде реалiзований, а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (i податкового законодавства), якi за станом на звiтну дату були прийнятi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуванї компанiї i податковому органу. (j) Фiнансовi зобов'язання - первiсне визнання та подальша оцiнка Первiсне визнання та оцiнка Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. Припинення визнання фiнансових зобов'язань Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором, на iстотно вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiнено, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки. (k) Визнання виручки Виручка зiзнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв. Продаж товарiв Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. 3.4 ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ Як зазначалося вище, фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансової звiтностю Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональним загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку України). Вiдповiдно, Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає МСФЗ, якi застосовуються щодо звiтних перiодiв, що завершуються 31 грудня 2012 р. або пiсля цiєї дати, разом з порiвняльною iнформацiєю станом на 31 грудня 2011 року. Припинення визнання: Найменування складової фiнансової звiтностi Вплив на прибуток ((+) - збiльшення, (-) - зменшення, (0) - без впливу на прибуток), тис. грн. 1. До складу iнших матерiалiв вiднесено вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, спецiальних правил для облiку яких в системi МСФЗ немає. (0) 44,5 2. До складу iнших основних засобiв вiднесено вартiсть iнших матерiалiв, якi за своїми критерiями вiдповiдають критерiям визначення основних засобiв. (0) 5,3 РАЗОМ (0) Вплив застосування МСФЗ на фiнансову звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 року: Найменування складової фiнансової звiтностi Вплив на прибуток ((+) - збiльшення, (-) - зменшення, (0) - без впливу на прибуток), тис. грн. 1. Iнший додатковий капiтал. Збiльшення на суму дооцiнки основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) згiдно до норм МСБО 16 "Основнi засоби" та МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" (з урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань) (+) 239 2. Вiдображенi вiдстроченi податковi зобов'язання у зв'язку з дооцiнкою основних засобiв (+) 64 РАЗОМ (+) 303 4. СТАНДАРТИ, ЯКI БУЛИ ВИПУЩЕНI, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТI Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково: МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi: - Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту. - Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. - Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю. Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї. Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть. МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" (МСФЗ (IFRS) 11) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, замiнює МСФЗ (IAS) 31 "Участь у спiльної дiяльностi" (МСФЗ (IAS) 31) та iнтерпретацiю (SIC) 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв". Завдяки змiнам у визначеннях кiлькiсть видiв спiльної дiяльностi скоротилося до двох: спiльнi операцiї i спiльнi пiдприємства. Для спiльних пiдприємств скасовано iснуюча ранiше можливiсть облiку за методом пропорцiйної консолiдацiї. Учасники спiльного пiдприємства зобов'язанi застосовувати метод пайової участi. Очiкується, що застосування МСФЗ (IFRS) 11 не зробить iстотного впливу на фiнансовий стан або сукупний дохiд Товариства. МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї щодо участi в iнших компанiях" (МСФЗ (IFRS) 12) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, застосовується до компанiям, у яких є частки участi в дочiрнiх, асоцiйованих компанiях, спiльної дiяльностi або неконсолiдованих структурованих компанiях. Стандарт замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, якi в даний час передбачаються МСФЗ (IAS) 27 " Консолiдована й окрема фiнансова звiтнiсть" i МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". МСФЗ (IFRS) 12 вимагає розкриття iнформацiї, яка допоможе користувачам звiтностi оцiнити характер, i фiнансовi ризики наслiдки, пов'язанi з частками участi у дочiрнiх та асоцiйованих компанiях, угоди про спiльну дiяльнiсть i неконсолiдованих структурованих компанiях. Для вiдповiдностi новим вимогам компанiї повиннi розкривати наступне: суттєвi судження i допущення при визначеннi контролю, спiльного контролю або значного впливу на iншi компанiї, розгорнутi розкриття вiдносно частки, що не забезпечує контролю, в дiяльностi у грошових потоках групи, узагальнену iнформацiю про дочiрнiх компанiях з iстотними частками участi, не забезпечують контролю i детальнi розкриття iнформацiї щодо неконсолидируемых структурованих компанiй. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартость, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправка МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS) 27) (випущена в травнi 2011 року) застосовується з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, мiстить вимоги щодо облiку та розкриття iнформацiї щодо iнвестицiй у дочiрнi товариства, спiльну дiяльнiсть та асоцiйованi компанiї у випадку, коли Товариство складає окрему фiнансову звiтнiсть. Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправка МСФЗ (IAS) 28 "Облiк iнвестицiй в асоцiйованi компанiї" (МСФЗ (IAS) 28) (випущена в травнi 2011 року) застосовується з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, передбачає порядок облiку iнвестицiй в асоцiйованi компанiї й мiстить вимогу щодо застосування методу пайової участi до iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та спiльну дiяльнiсть. Очiкується, що застосування цiєї поправки не надасть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй: Поправка МСФЗ (IFRS) 1 " Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IFRS) 1) (i) роз'яснює, що компанiя при припиненнi пiдготовки звiтностi вiдповiдно до МСФЗ може або перепризначити МСФЗ (IFRS) 1 або застосувати всi МСФЗ ретроспективно, як якщо б вона нiколи не припиняла їх застосовувати, (ii) надає звiльнення вiд застосування МСФЗ (IAS) 23 "Витрати за позиками" ретроспективно при першому застосуваннi МСФЗ. Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi, якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю. Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси. Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток". Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти". В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть. 5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй валютi України). Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 р. не має. 6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 р. не має. 7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Склад дебiторської заборгованостi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ": Складова дебiторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2012 р., тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) за чистою реалiзацiйною вартiстю 105 302 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 44 10 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 82 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 182 154 Вся дебiторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2012 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2012 року не створювався. 8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ Товарно-матерiальнi запаси ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31 грудня 2012 р. представленi у сумi 710 тис. грн. та складаються з наступних складових, тис. грн.: Найменування запасiв Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Виробничi запаси 1538 710 Товари 549 - Разом 2087 710

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ Склад основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на 31.12.2012 року: Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2012 р. 153 44 46 47 290 Надходження - - - - - Вибуття 38 21 24 45 128 Дооцiнка 809 - 340 1 1150 На 31.12.2012 р. 924 23 362 3 1312 Знос та втрати вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2012 р. 95 42 24 42 203 Нарахований знос за рiк 6 1 1 1 9 Дооцiнка 534 - 312 - 846 Вибуття 30 20 23 41 114 На 31.12.2012 р. 605 23 314 2 944 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього, тис. грн. На 01.01.2012 р. 58 2 22 5 87 На 31.12.2012 р. 319 - 48 1 368 10. КАПIТАЛ Станом на 31.12.2012 року власний капiтал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складається з наступних складових: Складова власного капiталу Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Статутний капiтал 74 74 Пайовий капiтал - - Додатковий вкладений капiтал - - Iнший додатковий капiтал 1423 1487 Резервний капiтал 19 19 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 175 - 1091 Неоплачений капiтал - - Вилучений капiтал - - Разом 1341 489 Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" становить 73764,00 грн. та станом на 31.12.2012 року складається з 98352 iменних простих акцiй номiнальною вартiстю 75 копiйок кожна. Станом на 31.12.2012 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй. Сума дооцiнки окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" склала 239 тис. грн. (з урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань) та була вiднесена до складу iншого додаткового капiталу Товариства. 11. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (тис. грн.): Складова кредиторської заборгованостi Сальдо на 31.12.2011 р. Сальдо на 31.12.2012 р. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1360 1098 з бюджетом - 7 з оплати працi - 2 з учасниками 14 - Усього 1374 1107 Вся кредиторська заборгованiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", яка облiковується на балансi станом на 31.12.2012 р. має строки погашення до 12 мiсяцiв. 12. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 12.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. Станом на 31.12.2013 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї до статутного капiталу наступних юридичних осiб: - ДП "Метал-Сервiс ПН" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Одеса, вул. Балтська дорога, 23) - частка в статутному капiталi 29610,31 грн.; - ДП "Кольормет" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Миколаїв, пл. Привокзальна, 1) - частка в статутному капiталi 24894,00 грн.; - ДП "Кольорсервiс" ПАТ "ПП "Кольормет" (м. Кировоград, вул.. Котляревського, 1) - частка в статутному капiталi 22263,67 грн. На протязi звiтного року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювались iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї. 12.2. Винагорода ключового управлiнського персоналу. Управлiнський персонал ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" отримує короткострокову винагороду (заробiтну плату) за участь в органах управлiння Товариства. Згiдно з українським законодавством ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" перераховує обов'язковi внески до Пенсiйного фонду України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал. 13. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 13.1. Оподаткування. Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", станом на 31 грудня 2012 р. вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабiльним. 13.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги. Фiнансових поручительств та позовних вимог ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" станом на 31.12.2012 року не має. 14. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ Резерви майбутнiх виплат та платежiв на протязi 2012 року ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не створювало. 15. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" не здiйснювало. 16. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ"станом на 31.12.2012 року. 16.1. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв. Прирiст вартостi вiд переоцiнки основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" склав 303 тис. грн. З урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань (64 тис. грн.) до складу iншого сукупного доходу та на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до складу iншого додаткового капiталу вiднесено суму 239 тис. грн. 17. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк. 17.1. Визнання виручки Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни. 17.2. Податок на додану вартiсть. Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, в українському звiтi про фiнансовi результати вiдображаються данi про податок на додану вартiсть. Оскiльки цей податок є непрямим, данi про нього не наводяться у Звiтi про сукупний прибуток, складеному за МСФЗ. 17.3. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк (рядок 010 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнює 4485 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом вiд заготiвлi та переробки металобрухту чорних та кольорових металiв. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" на протязi 2012 року вело свою господарську дiяльнiсть на загальнiй системi оподаткування. 17.4. Iншi операцiйнi доходи ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк (рядок 060 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнюють 26 тис. грн. та є доходами вiд: - надання в оренду власного майна -12 тис. грн.; - операцiйних курсових рiзниць 4 тис. грн.; - списання кредиторської заборгованостi - 10 тис. грн. 17.5. Iншi доходи ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк (рядок 130 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнюють 310 тис. грн. та є доходами вiд: - реалiзацiї основних засобiв Товариства 34 тис. грн.; - списання основних засобiв та оприбуткування брухту чорних металiв - 197 тис. грн.; - iнших доходiв - 79 тис. грн. 17.6. Операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складаються з наступних витрат, тис. грн.:

Матерiальнi витрати 4233 Витрати на оплату працi 363 Вiдрахування на соцiальнi заходи 170 Амортизацiя 9 Iншi операцiйнi витрати 1016 Разом 5791 17.7. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв (ТОВ "АКТИВ IНВЕСТМЕНТС", вул. Осипова, буд. 33, м. Одеса, 65012; електронна адреса active-investments@yandex.ru). Прирiст вартостi вiд переоцiнки основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" склав 303 тис. грн. З урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань (64 тис. грн.) до складу iншого сукупного доходу та на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до складу iншого додаткового капiталу вiднесено суму 239 тис. грн. 17.8. Адмiнiстративнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (рядок 070 Звiту про фiнансовi результати) за 2012 рiк складаються з наступних складових (тис. грн.): Оренда офiсу 140 Витрати на оплату працi адмiнiстративного персоналу 207 Вiдрахування на соцiальнi заходи з оплати працi адмiнiстративного персоналу 77 Оренда легкового автомобiля 55 Оренда землi (м. Кировоград) 10 Податок на землю (м. Херсон) 5 Одесагаз (споживання газу) 11 Телефонний зв'язок 19 Поштовi витрати 5 Iншi адмiнiстративнi витрати 325 Разом 854 17.9. Iншi операцiйнi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (рядок 090 Звiту про фiнансовi результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 78 Визнанi штрафи, пенi, неустойки 159 Пiльговi пенсiї 28 Iншi операцiйнi витрати 74 Разом 339 17.10. Фiнансовi витрати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (рядок 140 Звiту про фiнансовi результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.: Безповоротня фiнансова допомога 2 Витрати на утримання i обiг власних цiнних паперiв 25 Разом 27 17.11. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi накладнi витрати. 17.12. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". 18. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк. Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 19. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" за 2012 рiк. 19.1. Прирiст вартостi вiд переоцiнки основних засобiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" склав 303 тис. грн. З урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань (64 тис. грн.) до складу iншого сукупного доходу та на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до складу iншого додаткового капiталу вiднесено суму 239 тис. грн. Генеральний директор ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Поповський В.I. Головний бухгалтер ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" Iсайко Л.С.