Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет" за ЄДРПОУ 00196865
Територія   за КОАТУУ 5110137300
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Відновлення відсортованих відходів за КВЕД 38.32
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4485 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4485 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 4416 0
Валовий:
прибуток 050 69 0
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 26 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 854 0
Витрати на збут 080 231 0
Інші операційні витрати 090 339 0
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 1329 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 549 0
Фінансові витрати 140 27 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 30 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 837 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 15 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 852 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 852 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4233 0
Витрати на оплату праці 240 363 0
Відрахування на соціальні заходи 250 170 0
Амортизація 260 9 0
Інші операційні витрати 270 1016 0
Разом 280 5791 0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 98352 98352
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 98352 98352
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -8.66276 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -8.66276 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Вiдповiдно до абз.10 роз'яснення "Щодо особливостей формату та змiсту аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) за результатами аудиту рiчної за 2012 рiк фiнансової звiтностi при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, за умови обрання емiтентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.", яке затверджено рiшенням Аудиторської палати України вiд 04.04.2013 р. № 266/15, у разi якщо пiдприємство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р., його перша фiнансова звiтнiсть за звiтнi перiоди 2012 року є попередньою фiнансовою звiтнiстю, i в нiй не наводиться порiвняльна iнформацiя за 2011 рiк.


Керівник

 

(підпис)

Поповський Володимир Iллiч

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Iсайко Людмила Семенiвна