Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 06.04.2012
Кворум зборів** 62.94
Опис До перелiку питань, що розглядалися на чергових загальних зборах вiдноситься 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту генерального директора за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора 4. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 5. Розгляд звiту директора ДП "Цветсервис" м. Миколаїв за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Цветсервис". 6. Розгляд звiту директора ДП "Металл-сервис ПН" за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора ДП "Металл-сервис ПН". 7. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 8. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 р. 10. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2011 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 11. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. За результатами розгляду питань порядку денного прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень по закiнченню рiчних загальних зборiв; обранi голова зборiв, секретар зборiв, затверджено регламент роботи зборiв; затвердженi звiти директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград за 2011 р., директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв за 2011 р., директора ДП "Металл-сервис ПН" за 2011 р., наглядової ради Товариства за 2011 р., ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 р., рiчний звiт товариства за 2011 р. З приводу десятого питання порядку денного прийнято рiшення чистий прибуток за звiтний перiод не розподiляти до наступних загальних зборiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Прийнято рiшення вiдкликати членiв наглядової ради та за пiдсумками кумулятивного голосування наглядова рада товариства обрана в кiлькостi п"яти осiб, затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладалися з членами наглядової ради, встановлено, що члени наглядової ради виконують свої обов"язки на безоплатнiй основi, доручено генеральному директору товариства Поповському В.I. пiдписати цивiльно-правовi договора з членами наглядової ради. Пропозицiй до питань порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались.