Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Поповський Володимир Iллiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "ПП "Кольормет", начальник Одеського цеху.
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв генерального директора належить: -розробка проектiв бюджетiв, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства; -розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань товариства та забезпечення їх реалiзацiї; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв товариства; -призначення керiвникiв фiлiй, структурних пiдроздiлiв та представництв товариства, та визначення умов їх оплати; -розробка та затвердження положень про фiлiї та представництва, структурнi пiдроздiли; -органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; -укладення тв виконання колективного договору; -без довiреностi представляти iнтереси товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти вiд iменi товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної статутуом, рiшенням загальних зборiв та наглядової ради i т.iн. Розмiр виплаченої винагороди в звiтному роцi склав 18906,99 грн. Винагорода у натуральнiй формi не сплачувалась. Змiн в персональному складi щодо посадової особи в звiтному роцi не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 12 р. Попереднi посади: начальник цеху. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Перекос Андрiй Федорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", керiвник вiддiлу техничного забезпечення
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв голови наглядової ради разом з iншими членами наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборiв та iнш.повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (протокол № 20 вiд 06.04.2012 р.) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 7 р. Попереднi посади: головний iнженер, керiвник вiддiлу техничного забезпечення Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чекановська Лiлiя Пантелеймонiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник вiддiлу кадрiв
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборiв та iнш.повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (протокол № 20 вiд 06.04.2012 р.) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 8 р. Попереднi посади: начальник вiддiлу кадрiв, юрисконсульт. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурмеха Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** середня-технiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", начальник вiддiлу заготiвлi та виробництва
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборiв та iнш.повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (протокол № 20 вiд 06.04.2012 р.) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 6 р. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Член наглядової ради-головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iсайко Людмила Семенiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1964
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ПП "Кольормет", бухгалтер.
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборiв та iнш.повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Компетенцiя головного бухгалтера визначається посадовою iнструкцiєю та дiючим законодавством. До повноважень та обов"язкiв головного бухгалтера вiдноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Посадова особа, як член Наглядової ради винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа, як Головний бухгалтер за звiтнiй рiк отримала 16944,54 грн., при цьому винагороду у натуральнiй формi не отримувала. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (протокол № 20 вiд 06.04.2012 р.) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 16 р. Попереднi посади: бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.1.1. Посада Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матерной Олександр Валерiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КМ, 150327, 20.05.2003, Хмельницьким ВМ Малиноського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** База вiдпочинку "Металург", директор
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв члена наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; -прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту та дiючого законодавства; -прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; -прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; -прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; -затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiючим законодавством; -призначення генерального директора та припинення його повноважень; -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiючим законодавством; -визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; -прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виносится на розгляд загальних зборiв та iнш.повноваження вiдповiдно до Статуту товариства. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" (протокол № 20 вiд 06.04.2012 р.) у зв'язку iз переобрання кiлькiсного складу наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи складає 3 р. Попереднi посади: директор. Посадова особа є Фiзичною особою пiдприємцем.


6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучер Сергiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КЕ, 177474, 23.02.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Рулада", водiй.
6.1.8. Опис До повноважень та обов"язкiв голови ревiзiйної належить: -перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; -перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; -перевiрка своєчасностi i правильностi вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; -перевiрка дотримання генеральним директором товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi товариства; -перевсвоєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; -зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; -використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; -правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв i т. iн. Посадова особа винагороду, у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн в персональному складi щодо посадової особи в звiтному роцi не вiдбувалось. Стажа керiвної роботи складає 1 рiк. Попереднi посади: водiй. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорПоповський Володимир IллiчКМ, 076873, 19.11.2002, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi06.12.20111539815.6560110615398000
Голова наглядової радиПерекос Андрiй ФедоровичКЕ, 112784, 25.12.1995, Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл.06.12.20112461425.0264356624614000
Член наглядової радиЧекановська Лiлiя ПантелеймонiвнаКК, 087207, 04.09.1998, Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.06.12.2011995810.124857659958000
Член наглядової радиБурмеха Тетяна МиколаївнаКК, 955963, 24.05.2002, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.06.12.201146974.77570364697000
Член наглядової ради-головний бухгалтерIсайко Людмила СеменiвнаКЕ, 840737, 12.11.1997, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.06.12.201118161.846429151816000
Голова ревiзiйної комiсiїКучер Сергiй ВiкторовичКЕ, 177474, 23.02.1996, Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi06.12.20114000.40670246400000
Усього 56883 57.83613958 56883 0 0 0