Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає - 20 осiб; середня численiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає осiб. Фонд оплати працi в звiтному роцi склав 363 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 96 тис. грн. за рахунок зменшення середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не розроблялась.