Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ПП "Кольормет"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 65028
3.1.5. Область, район Одеська область, д/н
3.1.6. Населений пункт м. Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок Адмiрала Лазарева, б.74

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва серiя ААБ №152431
3.2.2. Дата державної реєстрації 29.07.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво виконком Одеської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 73764
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 73764

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АБ "Пiвденний"
3.3.2. МФО банку 328964
3.3.3. Поточний рахунок 26008301418
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
фiлiя АБ "Пiвденний"
3.3.5. МФО банку 328964
3.3.6. Поточний рахунок 26007302418001

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
38.32 ВIДНОВЛЕННЯ ВIДСОРТОВАНИХ ВIДХОДIВ 
46.77 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ ВIДХОДАМИ ТА БРУХТОМ 
д/в д/в

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв57868630.06.2011Мiнiстерство промислової полiтики Українинеобмежений
Опис:
Заготiвля, переробка металобрухту кольорових металiв є основним видом дiяльностi i товариство має намiр в подальшому здiйснювати даний вид дiяльностi.
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв57868530.06.2011Мiнiстерство промислової полiтики Українинеобмежений
Опис:
Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв є основним видом дiяльностi i товариство має намiр в подальшому здiйснювати даний вид дiяльностi.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Український науково-виробничий концерн "Укркольормет"49000 м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 1
Об'єднання займається: - захистом економiчних та соцiальних iнтересiв суб'єктiв господарювання; - координацiєю їх дiй у сферi економiчних та соцiально-трудових вiдносин; - представництвом iнтересiв учасникiв концерну у вiдносинах з органами влади, iншими пiдприємствами та органiзацiями; - маркетинговими дослiдженнями, консультацiями; - бере участь у розробцi державних програм розвитку кольорової металургiї. ПАТ "ПП "Кольормет" бере участь у розробцi програм розвитку кольорової металургiї, вирiшеннi питань матерiально-технiчного та iнформацiйного забезпечення, науково-технiчного розвитку з метою задоволення своїх виробничих потреб i досягнення найбiльшої ефективностi господарювання. Участь у концернi здiйснюється шляхом централiзованого вирiшення визначених учасниками концерну окремих функцiй. Товариство стало учасником вiдповiдного об'єднання в 2000 р. Товариство приймає участь у концернi на добровiльнiй основi. Товариство зберiгає свою юридичну самостiйнiсть. Концерн не має права втручатись у господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство може бути учасником iнших видiв об'єднань.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента