Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет", яка складена відповідно до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2012р. 1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента 2. Вступний параграф 2.1.1. Основні відомості про емітента Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет", код за ЄДРПОУ 00196865, місцезнаходження вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007, тел. 738-08-85; електронна пошта cvetmet@te.net.ua , маються відокремлені підрозділи в мм. Одеса, Херсон та Нова Каховка, дата первинної державної реєстрації (як закрите акціонерне товариство) - 29.07.1994 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 21.06.2011 р. 2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів) Нами згідно Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням від 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" в складі Балансу станом на 31.12.2012 р., Звіту про фінансові результати за 2012 р., Звіту про рух грошових коштів за 2012 р., Звіт про власний капітал за 2012 р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включно інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність"). Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включно розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом стосовно стандартів та інтерпретацій, що вони, як очікується, наберуть чинності, і політик, що вони, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів. 2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів Управлінський персонал товариства є відповідальним за: - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне використання; - застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; - дотримання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від них в примітках до фінансової звітності товариства; - підготовку фінансової звітності згідно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним; - облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття; - розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва; - розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві; - вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства; - виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших зловживань. 2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. 3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів 3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Міжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор повинен отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом присутності під час інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 Міжнародного стандарту аудиту 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність підприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в листопаді звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, але відповідного запрошення отримано не було. 3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності Станом на дату складання фінансової звітності зі 121 кредитора здійснено підтвердження заборгованостей актами звіряння лише з 5. Це може вплинути на достовірність фінансової звітності. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансові результати звітного року (валюта балансу 1660 тис. грн., чистий дохід 4485 тис. грн., чистий збиток 852 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються. 4. Інша допоміжна інформація 4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів в на кінець та початок звітного року (відповідно - 489 тис. грн. та 1341 тис. грн.) суттєво більше статутного капіталу (74 тис. грн.). 4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів Параграфом 1 Міжнародного стандарту аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Причорноморське підприємство "Кольормет" є складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до органів державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей не ідентифіковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинів За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів. Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів 4.4. Стан корпоративного управління Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання. Нову редакцію Принципів корпоративного управління України, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.01. 2008 р. N 52. З огляду на вимоги цих Принципів аудитор визначає стан корпоративного управління в товаристві як задовільний. 4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 5. Основні відомості про аудиторську фірму 5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дату і номер договору на проведення аудиту - договір від 07. 03. 2013 р. № 1368. 7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 07.03. 2013 р. - 07.04. 2013 р. 8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" Бейгельзімер М.Г. (Сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 07.04. 2013 р. Змістовна частина аудиторського звіту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства " Причорноморське підприємство "Кольормет" 1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві Товариством здійснювався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Матеріальною основою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності. Фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки по історичній вартості за винятком оцінки основних засобів по справедливій вартості, яка була прийнята в якості фактичної вартості на дату переходу на МСФЗ. Товариство здійснювало бухгалтерській облік за П(С)БО, що вони відрізняються від МСФЗ. У зв'язку з цим у фінансову звітність, яка була підготовлена відповідно до вимог П(С)БО, були внесені коригування, які були необхідні для надання даної звітності у відповідності до МСФЗ. Застосовувались такі стандарти обліку (звітності): МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ 9 Фінансові інструменти МСБО 1 Подання фінансової звітності МСБО 2 Запаси МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки МСБО 10 Події після звітного періоду МСБО 16 Основні засоби МСБО 17 Оренда МСБО 18 Доход МСБО 19 Виплати працівникам МСБО 36 Зменшення корисності активів МСБО 37 Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи МСБО 38 Нематеріальні активи МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка МСБО 40 Інвестиційна нерухомість Аудитором відповідно до приписів Міжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду" підтверджено достовірність початкових залишків по рахунках звітності за 2012 р. з урахуванням переоцінки основних засобів, здійсненої станом на 31.12. 2011 р. Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до тисяч гривень. . 2. Аудит нематеріальних активів На рахунках балансу відображено такі нематеріальні активи (НМА): Рахунок (субрахунок) Сальдо по Дт на 01.01. 2012 р. (грн.) (первісна вартість) Сальдо по Дт на 31.12. 2012 р. (грн.) (первісна вартість) 127 1501,38 1501,38 Сума НМА станом на 31.12.2012 р. становила 1501,38 грн.., залишкова вартість 1501,38 грн. Амортизація НМА нараховується, з огляду на строки корисного використання НМА, а саме 25 років Визнання і оцінка нематеріальних активів здійснювалось відповідно до МБО 38 "Нематеріальні активи" 3. Аудит основних засобів Станом на 31.12. 2012 р. для першого застосування МСФЗ товариство здійснило переоцінку основних засобів із залученням незалежного експерта-оцінувача. Станом на 31.12. 2011 р. та 31.12. 2012 р. склад основних засобів був таким (тис. грн.): Первісна вартість: Клас основних засобів Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Усього На 01.01.2012 р. 153 44 46 47 290 Надходження - - - - - Вибуття 38 21 24 45 128 Дооцінка 809 - 340 1 1150 На 31.12.2012 р. 924 23 362 3 1312 Знос та втрати від зменшення корисності: Клас основних засобів Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Усього На 01.01.2012 р. 95 42 24 42 203 Нараховано знос за рік 6 1 1 1 9 Дооцінка 534 - 312 - 846 Вибуття 30 20 23 41 114 На 31.12.2012 р. 605 23 314 2 944 Залишкова вартість: Клас основних засобів Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби Усього На 01.01.2012 р. 58 2 22 5 87 На 31.12.2012 р. 319 - 48 1 368 Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2012 р. склала 944228 грн., залишкова вартість 368382 грн. Накопичена амортизація дорівнює 71,94% первісної вартості основних засобів. Амортизація нараховувалась лінійним методом протягом строку корисного використання за класами активів: машини та обладнання: 5 років (у тому разі комп'ютерне обладнання - 2 роки); транспортні засоби: 5 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі): 4 роки; інші основні засоби: 10 років. Річну інвентаризацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів проводено станом на 31.10. 2012 р. згідно з наказом "Про проведення інвентаризації" від 31.10. 2012 р. № 14. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів виявлено не було. Інвестиційної нерухомості не малось. На думку аудиторів, дані фінансової звітності товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Аудитом підтверджується склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації про них. 4. Аудит довгострокових біологічних активів Довгострокових біологічних активів не малось 5. Аудит довгострокових фінансових інвестицій Достовірно розкрито інформацію (рядок 040 балансу) про довгогострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі. Назва підприємства Частка в статутному фонді, % Сума, тис. грн. за рік На кінець року ДП "Металл-Сервіс ПН" 100 0 29610,31 ДП "Кольормет" м. Миколаїв 100 0 24894,00 ФДП "Цветсервіс" м. Кіровоград 100 0 22263,67 6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп: Група Номер рахунка (субрахунка) На кінець року, тис. грн. 1) Виробничі запаси: - сировина та матеріали; 201 690,0 - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби; - - - паливо; - - - тара і тарні матеріали; - - - будівельні матеріали; 209 6,0 - запасні частини; 207 5,0 - матеріали сільськогосподарського призначення; - малоцінні та швидкозношувані предмети. 22 8,0 2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі 3) Незавершене виробництво 4) Готова продукція - - 5) Товари 281 РАЗОМ 709,0 Відповідно до вимог МСБО 2 товарно-матеріальні запаси (незавершене виробництва) оцінювались за найменшою з двох величин: собівартості або можливої чистої ціни реалізації. Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці і накладні виробничі витрати. У вартість незавершенного виробництва і готової продукції включається вартість придбання сировини і витрати на переробку, такі як прямі витрати на оплату праці, а також розподілену частина постійних і змінних виробничих накладних витрат. Сировина обліковується за вартістю придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Чиста ціна реалізації - це передбачувана ціну реалізації за виняткомвсіх можливих витрат на приведення запасів у товарний вигляд, а також очікуваних комерційних витрат. Вибуття запасів оцінювалось методом середньозваженої собівартості. Резерв на зниження вартості товарно-матеріальних запасів протягом 2012 р. не створювався. 7. Аудит дебіторської заборгованості Дебіторську заборгованість оцінено в балансі реально, простроченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Вся дебіторська заборгованість складає 38,8% загального обсягу обігових коштів. Резерв сумнівних боргів не формувався. Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) в розрізі її класифікації за термінами непогашення: Термін непогашення На кінець року, тис. грн. На кінець року, % До 90 днів 44,1 28,6 91-365 днів 109,9 71,4 Більше ніж 1 рік Всього 154,0 100,0 В складі залишку по рядку 170 балансу розкрито бюджетну заборгованість. Аудитом підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації про неї". 8. Аудит грошових коштів Нижче наведено дані про залишки коштів на банківських рахунках товариства (грн.) № рахунку у головній книзі Валюта рахунку Назва банку та номер рахунку банку Сальдо на 31.12. 2012 р. грн. 3114 грівня 26008301418 в ФАБ Південий 38768,01 Середньомісячна кількість платіжних доручень: власних 55 та сторонніх 10. Загальний прикінцевий залишок грошових коштів - 38,8 тис. грн. підтверджується даними касової книги, банківськими витягами, даними в формі звітності 3 та актами узгодження з банком. 9. Аудит витрат майбутніх періодів Витрат майбутніх періодів не малось 10. Аудит зобов'язань Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію про зобов'язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрито достовірно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат відпусток персоналу, не мало довгострокових зобов'язань. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов'язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2012 р Аналітику кредиторської заборгованості (рядки 530-580 звітного балансу) наведено нижче (грн.) Номер рахунку у головній книзі Опис або призначення рахунку Сальдо на 31.12. 2012 р., грн. 631 Розрахунки з постачальниками 731613,00 685 Розрахунки з іншими кредиторами 326468,00 3771 Розрахунки з іншими дебіторами 38623,00 Загальна сума кредиторської заборгованості 1374000,00 грн. Загальна кількість кредиторів 106 осіб, з них підтверджено актами узгодження 5. 11. Аудит власного капіталу Нижче наведені складові власного капіталу (грн.) Елемент капіталу Сальдо на 31.12. 2012 р Статутний капітал 73764 Пайовий капітал - Додатковий вкладений капітал - Інший додатковий капітал 1487589 Резервний капітал 18500 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1091025 Неоплачений капітал Вилучений капітал Здійснений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО, достовірно та справедливо. Станом на 31.12. 2012 р. заявлений статутний капітал сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни. Неоплаченого або вилученого капіталу немає. Привілейованих акцій, акцій на пред'явника та облігацій товариством не випускалось. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. З урахуванням суми нарахованих відстрочених податкових зобов'язань (64 тис. грн.) до складу іншого сукупного доходу та на збільшення фонду переоцінки активів, що входить до складу іншого додаткового капіталу віднесено суму 239 тис. грн. 12. Аудит результатів фінансово-господарської діяльності Аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 010 Звіту про фінансові результати) дорівнювала 4485 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом від заготівлі та переробки металобрухту чорних та кольорових металiв. - інші операційні доходи за рік дорівнювали 26 тис. грн. та були доходами від: - надання в оренду власного майна -12 тис. грн.; - операційних курсових різниць 4 тис. грн.; - списання кредиторської заборгованості - 10 тис. грн. Інші доходи дорівнювали 310 тис. грн. та утворились від: - реалізації основних засобів Товариства 34 тис. грн.; - списання основних засобів та оприбуткування брухту чорних металів - 197 тис. грн.; - інших джерел - 79 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування. Структура операційних витрат була такою № п/п Назва складових Номер рахунку Сума, тис. грн. 1 Адміністративні витрати 92 854,0 2 Витрати на збут 93 231,0 3 Інші витрати операційної діяльності 94 339,0 4 5 Інші витрати 97 57,0 В цілому відображення витрат в обліку здійснено достовірно. 13. Аналіз показників фінансової звітності Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2012 р., а показники рентабельності - за 2012 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2012 р. (за 2012 р.) Оптима-льне зна-чення 1.Коефіцієнти ліквідності: 1.1. Поточної ліквідності або покриття Підсумок ІІ розділу активу + рядок 270 К1.1= ------------------------------------------------- ІV розділ пасиву + рядок 630 1.2. Термінової або швидкої ліквідності Підсумок ІІ розділу активу - рядки 100-140 + рядок 270 К1.2= ---------------------------------------------- Підсумок ІV розділу пасиву + рядок 630 1.3. Абсолютної або критичної ліквідності Грошові кошти (коди рядків 220-240) К1.3= ------------------------------------------------------------ Підсумок IV розділу пасиву 1,10 0,46 0,04 більше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування ( покриття зобов'язань власним капіталом) ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву К2= --------------------------------------------------- Підсумок І розділу пасиву 2,40 менше 1,0 3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) І розділ пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,29 0.25-0,5 4. Рентабельність собівартості чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К4= ----------------------------------------------------- х 100% (код рядку 040 ф. 2) -19,29 5. Рентабельність реалізації чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К5= ----------------------------------------------------х 100% (код рядку 035 ф. 2-м) -19,00 5. Рентабельність активів чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К5= -------------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2) -38,95 більше 0 З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був посереднім (внаслідок збитковості). Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства. Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 "Безперервність". Директор фірми Трансаудит", Бейгельзімер М.Г. незалежний аудитор (сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.) 07.04. 2013 р.