Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 92 368 0 0 92 368
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 58 319 0 0 58 319
транспортні засоби 2 0 0 0 2 0
інші 32 49 0 0 32 49
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 92 368 0 0 92 368
Опис Станом на 31.12.2012 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 1312,00 тис. грн., знос - 944,00 тис. грн. (71,95%), залишкова вартiсть - 368,00 тис. грн. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Термiн експлуатацiї: 1. Будiвлi та споруди: вiдсутнi; 2. Машини та обладнання: 36 роки; 3. Транспортнi засоби: вiдсутнi; 4. Iншi: 21 рiк. Ступiнь використання основних засобiв складає 78,6%. Вiдбулись змiни в первiснiй вартостi основних засобiв на суму 1017,00 тис.грн. за рахунок переоцiнки основних засобiв. Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 489 1341
Статутний капітал (тис.грн.) 74 74
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 74 74
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(489.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(74.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.