Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ "ПП "Кольормет" створено в процесi приватизацiї державного майна. У 2011 роцi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. на виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" визначений тип товариства та змiнене найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет". У звiтному роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис, розробляє положення про структурнi пiдроздiли Товариства i затверджує їх вiдповiдно до Статуту Товариства. Органiзацiйну структуру Товариства складають: виробничi структурнi пiдроздiли основного та допомiжного виробництва цех первичной переработки лома; функцiональнi структурнi пiдроздiли апарату управлiння -вiддiли-коммерческий. Товариство має декiлька дочiрнiх пiдприємств, якi мають статус юридичної особи i дiють на пiдставi затверджених уповноваженим органом статутiв: - ДП "Цветсервис" м. Кировоград , вул.Котляревського, б. 1 - ДП "Металл-сервис ПН" м. Одеса, вул.Балтська дорога, б.23 - ДП "Цветмет" м. Миколаїв, пл.Привокзальна, б.1. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв немає. Дiяльнiсть пiдприємства та дочiрнiх пiдприємств спрямована на виробництво продукцiї високої якостi. Найбiльш перспективним напрямком дiяльностi товариства є виробництво лому та вiдходiв чорних та кольорових металiв. В зв"язку з вiдсутнiстю фiнансування товариство немає можливостi розвивати цей напрямок дiяльностi. Вiдносно попереднього звiтного перiоду змiн в органiзацiйної структурi не вiдбулося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" складало фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi ЗПБО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ", пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби), якi оцiнюються за справедливою вартостю (Товариством обрано модель облiку даних класiв основних засобiв за переоцiненою вартiстю). При пiдготовцi звiтностi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" були застосованi наступнi принципи: - впевненiсть у безперервностi дiяльностi; - принцип нарахування; - неприпустимiсть взаємозалiку статей; - як мiнiмум щорiчне складання звiтностi; - надання порiвняльної iнформацiї; - послiдовне використання найменувань i угруповань статей вiд перiоду до перiоду. Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень (з одним десятковим знаком пiсля коми). Керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (надалi - Товариство) вважає, що гривня України є бiльш зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства. Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 7,9930 i 7,9897 на 31 грудня 2012 р. i 31 грудня 2011 р. вiдповiдно. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив 10,5371 i 10,2980 на 31 грудня 2012 р. i 31 грудня 2011 р. вiдповiдно. Фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Товариства, в яку входять облiковi данi його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (без статусу самостiйної юридичної особи) за станом на 31 грудня 2012 р. Фiлiї ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" (без статусу самостiйної юридичної особи) повнiстю консолiдуються Товариством з дати iх створення. Облiковi данi структурних пiдроздiлiв (без статусу самостiйної юридичної особи) пiдготовленi за той самий звiтний перiод, що i звiтнiсть Товариства на основi послiдовного застосування облiкової полiтики для всiх структурних пiдроздiлiв ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ". Усi внутрiшньогруповi залишки, операцiї, доходи i видатки, а також прибутки та збитки, якi виникають у результатi здiйснення операцiй усерединi ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" повнiстю виключенi. Основнi засоби (за винятком класу машин та обладнання) вiдображаються за первiсною вартiстю, без урахування витрат на послуги, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення. ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" вибрано модель облiку окремих класiв основних засобiв (машини та обладнання; iнструменти, прилади, iнвентар; iншi основнi засоби) за переоцiненою вартiстю (за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизацiї та знецiнення). Для визначення справедливої вартостi цих необоротних активiв керiвництво ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" залучало незалежних професiйних оцiнювачiв. Витрати на замiну або проведення основного технiчного огляду капiталiзуються при виникненнi, якщо iснує велика ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi зi статтею, перейдуть до Компанiї, а первiсна вартiсть статтi пiддається надiйної оцiнцi. Амортизацiя нараховується лiнiйним методом протягом строку корисного використання таких класiв активiв: Машини та обладнання: 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); Транспортнi засоби: 5 рокiв; Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): 4 роки; Iншi основнi засоби: 10 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду, та при необхiдностi в них вносяться перспективнi коригування. Перевiрки на предмет знецiнення проводяться при виникненнi ознак того, що вiдшкодування балансової вартостi може бути неможливо. Збитки вiд знецiнення визнаються у звiтi про прибутки i збитки у складi витрат. Припинення визнання об'єкта основних засобiв здiйснюється при його вибуттi, або якщо вiд його використання або вибуття бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигод. Дохiд або витрати, що виникають в результатi припинення визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистою виручкою вiд реалiзацiї i балансовою вартiстю активу), визнаються у звiтi про прибутки та збитки за той рiк, в якому було припинено визнання. Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартостi придбання i чистої вартостi реалiзацiї. Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в належний стан, враховуються таким чином: Сировина та матерiали: - витрати на купiвлю за методом середньозваженої вартостi. Готова продукцiя та незавершене виробництво: - прямi витрати на матерiали i оплату працi, а також частка непрямих виробничих витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але не включаючи витрати по позиках. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продажу. На кожну звiтну дату ПАТ "ПРИЧОРНОМОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "КОЛЬОРМЕТ" визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце, або якщо потрiбно проведення щорiчної перевiрки активу на знецiнення, Товариство проводить оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовуєма вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу. Вiдшкодовуєма вартiсть визначається для окремого активу, за винятком випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi, в основному, є незалежними вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу або справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, перевищує його вiдшкодовуєму вартiсть, актив вважається знецiненимi списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються до своєї приведеної вартостi по ставцi дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавнi ринковi угоди (якщо такi мали мiсце). При їх вiдсутностi застосовується вiдповiдна модель оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або iншими доступними показниками справедливої вартостi. Збитки вiд знецiнення поточної дiяльностi визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або скоротилися. Якщо така ознака є, Товариство розраховує вiдшкодовуваєму вартiсть активу або справедливу вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються лише в тому випадку, якщо мало мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення. Вiдновлення обмежено таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує його вiдшкодовуваної вартостi, а також не може перевищувати балансову вартiсть, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд знецiнення. Таке вiдновлення вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. У останньому випадку вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки. Згiдно з методом дольової участi, iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання частки чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення за своєю iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдоцтв знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вiдшкодовуваною вартiстю iнвестицiї в асоцiйовану компанiю i її балансової вартiстю, i визнає цю суму у звiтi про прибутки та збитки. Фiнансовi активи, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, якi пероцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити й дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу тощо. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. Фiнансовi активи, за винятком фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною на безпосередньо пов'язанi з ними витратами по угодi. Класифiкацiя залежить вiд мети придбання або створення iнвестицiй. Фiнансовi активи класифiкуються як тi, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо документально оформлена iнвестицiйна стратегiя Товариства полягає в управлiннi фiнансовими iнвестицiями на пiдставi справедливої вартостi, оскiльки управлiння вiдповiдними зобов'язаннями також здiйснюється на цiєї пiдставi. Категорiї фiнансових активiв, наявних для продажу, та фiнансових активiв, утримуваних до погашення, використовуються у тих випадках, коли вiдповiдне зобов'язання (включаючи кошти акцiонерiв) знаходиться в пасивному управлiннi i/або враховується за амортизованою вартiстю. Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують постачання активiв у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгiвля на "стандартних умовах") визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Iнвестицiї такого роду спочатку вiдображаються за первiсною вартiстю, яка представляє собою справедливу вартiсть винагороди, сплаченої за придбання цiєї iнвестицiї. Всi витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з придбанням, також включаються в первiсну вартiсть iнвестицiї. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконту або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки. Доходи i витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припинення визнання або знецiненнi даних iнвестицiй, а також в ходi процесу амортизацiї. На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення у результатi однiєї або бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу (наступ "випадку понесення збитку"), якi надали пiддається надiйної оцiнки вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки з фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Свiдоцтва знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв мають iстотнi фiнансовi труднощi, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправне здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також вiрогiднiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, зокрема, такi, як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, якi перебувають у певною взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв. Щодо фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Товариство спочатку проводить оцiнку iснування об'єктивних свiдоцтв знецiнення iндивiдуально значущих фiнансових активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значущими. Якщо Товариство визначає, що об'єктивнi свiдоцтва знецiнення iндивiдуально оцiнюваного фiнансового активу вiдсутнi, незалежно вiд його значущостi, вона включає цей актив в групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, а потiм розглядає цi активи на предмет знецiнення на сукупної основi. Активи, якi окремо оцiнюються на предмет знецiнення, за яким визнається або продовжує визнаватися збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення. При наявностi об'єктивного свiдоцтва понесення збитку вiд знецiнення активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (без урахування майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Наведена вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою по фiнансовому активу. Якщо процентна ставка за позикою є змiнною, ставка дисконтування для оцiнки збитку вiд знецiнення являє собою поточну ефективну ставку вiдсотка. Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою балансовою вартостю продовжується, 'рунтуючись на процентнiй ставцi, яка використовується для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. Процентнi доходи (у разi їх наявностi) вiдображаються в складi iнвестицiйних доходiв у звiтi про прибутки та збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами списуються з балансу, якщо вiдсутня реальна перспектива їх вiдшкодування у майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується через будь-якi подiї, що вiдбулася пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат з фiнансування в звiтi про прибутки та збитки. В цiлях сукупної оцiнки на наявнiсть ознак знецiнення фiнансовi активи розбиваються на групи на основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Товариства, з урахуванням характеристик кредитного ризику, таких як вид активу, галузь, географiчне розташування, вид забезпечення, своєчаснiсть платежiв та iншi фактори. Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет знецiнення на сукупної основi, визначаються на основi iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за активами, характеристики кредитного ризику за якими аналогiчнi характеристикам активiв групи. Iсторична iнформацiя по збитках коригується на основi поточної iнформацiї на спостережуваному ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, на яких грунтується iсторична iнформацiя щодо збиткiв, i виключення впливу умов за iсторичний перiод, якi не iснують зараз. Оцiнки змiн в майбутнiх грошових потоках вiдображають i вiдповiдають змiнам у вiдповiдної iнформацiї на спостережуваному ринку за кожен рiк (наприклад, змiни в рiвнi безробiття, цiни на нерухомiсть, цiни на товар, платiжний статус або iнших факторах, що свiдчать про понесених Товариством збитках i про їх розмiр). Методологiя i припущення, що використовуються для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, регулярно переглядаються з тим, щоб скоротити розбiжностi мiж оцiнками збиткiв i фактичними результатами. Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням нетто-суми у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тодi, i тiльки тодi, коли iснує юридично закрiплене право провести взаємозалiк визнаних сум i намiр провести розрахунки на нетто-основi, або реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Взаємозалiк доходiв i витрат у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки не провадиться, якщо тiльки це не потрiбно або дозволяється стандартами бухгалтерського облiку або iнтерпретацiєю, iнформацiя про що окремо розкривається при опису облiкової полiтики Товариства. Грошовi кошти та їх еквiваленти у звiтi про фiнансий стан включають кошти в банках i в касi в нацiональнiй валютi України. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти складаються з грошових коштiв, згiдно з визначенням, навведеним вище. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки й податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це ставки i законодавство, прийнятi на звiтну дату в Українi, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток також включають в себе коригування вiдносно податкiв, сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих перiодiв. Поточний податок на прибуток, який належить до статей, визнаним безпосередньо в капiталi або iншому сукупному доходi, визнається у складi капiталу або iншого сукупного доходу, а не у звiтi про прибутки та збитки. Керiвництво Товариства перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, вiдносно яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретовано, i по мiрi необхiдностi створює резерви. Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi на звiтну дату. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як передбачається, будуть застосовуватися в тому звiтному роцi, у якому актив буде реалiзований, а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (i податкового законодавства), якi за станом на звiтну дату були прийнятi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуванї компанiї i податковому органу. Всi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську заборгованiсть, позики, кредиторську заборгованiсть за заробiтною платою, зi страхування тощо. Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором, на iстотно вiдмiнних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiнено, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки. Виручка зiзнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв або зборiв. Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товару, коли iстотнi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет", яка складена вiдповiдно до МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р. 1. Адресат: власники цiнних паперiв, наглядова рада та правлiння емiтента 2. Вступний параграф 2.1.1. Основнi вiдомостi про емiтента Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет", код за ЄДРПОУ 00196865, мiсцезнаходження вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007, тел. 738-08-85; електронна пошта cvetmet@te.net.ua , маються вiдокремленi пiдроздiли в мм. Одеса, Херсон та Нова Каховка, дата первинної державної реєстрацiї (як закрите акцiонерне товариство) - 29.07.1994 р., дата реєстрацiї публiчним акцiонерним товариством - 21.06.2011 р. 2.1.2. Опис аудиторської перевiрки (звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв) Нами згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням вiд 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України 28.11. 2011 р. за № 1358/20096, проведено аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" в складi Балансу станом на 31.12.2012 р., Звiту про фiнансовi результати за 2012 р., Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р., Звiт про власний капiтал за 2012 р., а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включно iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть"). Концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включно розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом стосовно стандартiв та iнтерпретацiй, що вони, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, що вони, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв. 2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв Управлiнський персонал товариства є вiдповiдальним за: - вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i їх послiдовне використання; - застосування об'рунтованих облiкових оцiнок i розрахункiв; - дотримання вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ) або розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд них в примiтках до фiнансової звiтностi товариства; - пiдготовку фiнансової звiтностi згiдно з приписами МСФЗ, з огляду на припущення, що товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в досяжному майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення не буде правомiрним; - облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування або розкриття; - розкриття всiх претензiй у зв'язку з судовими позовами, якi були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому; - достовiрне розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї про всi наданi кредити або гарантiї вiд iменi керiвництва; - розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної системи внутрiшнього контролю в товариствi; - вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для захисту активiв товариства; - виявлення та запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань. 2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит здiйснено вiдповiдно до положень Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття i фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцiнки ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи iнших процедур при виконаннi оцiнки ризикiв аудитором дослiджуються заходи внутрiшнього контролю, пов'язанi з складанням та достовiрним поданням акцiонерним товариством фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу iнформацiю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть виконаних управлiнським персоналом облiкових оцiнок та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 3. Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансових звiтiв 3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної модифiкованої думки 3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Параграфом 4а Мiжнародного стандарту аудиту 501 "Аудиторськi докази - додатковi мiркування щодо вiдiбраних елементiв" передбачено: якщо запаси пiдприємства є суттєвими для фiнансової звiтностi пiдприємства, аудитор повинен отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо їх наявностi i стану шляхом присутностi пiд час iнвентаризацiї. Якщо ж аудитор не має можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо наявностi та стану запасiв, вiн вiдповiдно до п. 13 Мiжнародного стандарту аудиту 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" не може пiдтвердити фiнансову звiтнiсть пiдприємства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або вiдмовитись вiд висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Аудитором в листопадi звiтного року було повiдомлено емiтента цiнних паперiв про потребу залучення його до участi в рiчнiй iнвентаризацiї, але вiдповiдного запрошення отримано не було. 3.1.2. Iншi факти та обставини, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi Станом на дату складання фiнансової звiтностi зi 121 кредитора здiйснено пiдтвердження заборгованостей актами звiряння лише з 5. Це може вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi. 3.2. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попереднiх параграфах, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансовi результати звiтного року (валюта балансу 1660 тис. грн., чистий дохiд 4485 тис. грн., чистий збиток 852 тис. грн.), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються. 4. Iнша допомiжна iнформацiя 4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства За приписами частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. В емiтента цiнних паперiв вартiсть чистих активiв в на кiнець та початок звiтного року (вiдповiдно - 489 тис. грн. та 1341 тис. грн.) суттєво бiльше статутного капiталу (74 тис. грн.). 4.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв Параграфом 1 Мiжнародного стандарту аудиту 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" є складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02. 2007 р. за N 97/13364. Вона також подається до органiв державної статистики. Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i будь-яких суттєвих невiдповiдностей не iдентифiковано. 4.3. Виконання товариством значних правочинiв За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини першої статтi 70 того ж закону рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв. Аудитом встановлено, що в звiтному роцi товариство не здiйснювало значних правочинiв 4.4. Стан корпоративного управлiння Корпоративне управлiння це система вiдносин мiж виконавчим органом товариства, його радою, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Корпоративне управлiння окреслює межi, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу, компанiї заохочуються до бiльш ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання. Нову редакцiю Принципiв корпоративного управлiння України, затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.01. 2008 р. N 52. З огляду на вимоги цих Принципiв аудитор визначає стан корпоративного управлiння в товариствi як задовiльний. 4.5. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Мiжнародним стандартом аудиту 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в акцiонерному товариствi не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. 5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 5.1. Фiрма "Трансаудит" у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄДРПОУ 23865010 5.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi за N 1463 видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) 5.3. Мiсцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 10, м. Одеса, 65026) 5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua. 6. Дату i номер договору на проведення аудиту - договiр вiд 07. 03. 2013 р. № 1368. 7. Дата початку та дата закiнчення аудиту - вiдповiдно 07.03. 2013 р. - 07.04. 2013 р. 8. Незалежний аудитор, директор фiрми "Трансаудит" Бейгельзiмер М.Г. (Сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 2004 р. строком дiї - 29.10. 2014 р.) 9. Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) - 07.04. 2013 р. Змiстовна частина аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства " Причорноморське пiдприємство "Кольормет" 1. Стан бухгалтерського облiку у товариствi Товариством здiйснювався бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральному вимiрi та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення. Матерiальною основою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первиннi документи, всi данi, що зафiксованi в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку шляхом подвiйного запису. Стан первинних документiв та облiкових реєстрiв добрий. Отже, є аналiтична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлiнських рiшень та формування фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу оцiнки по iсторичнiй вартостi за винятком оцiнки основних засобiв по справедливiй вартостi, яка була прийнята в якостi фактичної вартостi на дату переходу на МСФЗ. Товариство здiйснювало бухгалтерськiй облiк за П(С)БО, що вони вiдрiзняються вiд МСФЗ. У зв'язку з цим у фiнансову звiтнiсть, яка була пiдготовлена вiдповiдно до вимог П(С)БО, були внесенi коригування, якi були необхiднi для надання даної звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. Застосовувались такi стандарти облiку (звiтностi): МСФЗ 1 Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi МСБО 2 Запаси МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду МСБО 16 Основнi засоби МСБО 17 Оренда МСБО 18 Доход МСБО 19 Виплати працiвникам МСБО 36 Зменшення корисностi активiв МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи МСБО 38 Нематерiальнi активи МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть Аудитором вiдповiдно до приписiв Мiжнародного стандарту аудиту № 510 "Перше завдання - залишки на початок перiоду" пiдтверджено достовiрнiсть початкових залишкiв по рахунках звiтностi за 2012 р. з урахуванням переоцiнки основних засобiв, здiйсненої станом на 31.12. 2011 р. Складання i надавання користувачам фiнансової звiтностi робилось своєчасно. Звiтнiсть складено в нацiональнiй валютi України - гривнi, при цьому данi в звiтностi наведенi iз заокругленням до тисяч гривень. . 2. Аудит нематерiальних активiв На рахунках балансу вiдображено такi нематерiальнi активи (НМА): Рахунок (субрахунок) Сальдо по Дт на 01.01. 2012 р. (грн.) (первiсна вартiсть) Сальдо по Дт на 31.12. 2012 р. (грн.) (первiсна вартiсть) 127 1501,38 1501,38 Сума НМА станом на 31.12.2012 р. становила 1501,38 грн.., залишкова вартiсть 1501,38 грн. Амортизацiя НМА нараховується, з огляду на строки корисного використання НМА, а саме 25 рокiв Визнання i оцiнка нематерiальних активiв здiйснювалось вiдповiдно до МБО 38 "Нематерiальнi активи" 3. Аудит основних засобiв Станом на 31.12. 2012 р. для першого застосування МСФЗ товариство здiйснило переоцiнку основних засобiв iз залученням незалежного експерта-оцiнувача. Станом на 31.12. 2011 р. та 31.12. 2012 р. склад основних засобiв був таким (тис. грн.): Первiсна вартiсть: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього На 01.01.2012 р. 153 44 46 47 290 Надходження - - - - - Вибуття 38 21 24 45 128 Дооцiнка 809 - 340 1 1150 На 31.12.2012 р. 924 23 362 3 1312 Знос та втрати вiд зменшення корисностi: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього На 01.01.2012 р. 95 42 24 42 203 Нараховано знос за рiк 6 1 1 1 9 Дооцiнка 534 - 312 - 846 Вибуття 30 20 23 41 114 На 31.12.2012 р. 605 23 314 2 944 Залишкова вартiсть: Клас основних засобiв Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Усього На 01.01.2012 р. 58 2 22 5 87 На 31.12.2012 р. 319 - 48 1 368 Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2012 р. склала 944228 грн., залишкова вартiсть 368382 грн. Накопичена амортизацiя дорiвнює 71,94% первiсної вартостi основних засобiв. Амортизацiя нараховувалась лiнiйним методом протягом строку корисного використання за класами активiв: машини та обладнання: 5 рокiв (у тому разi комп'ютерне обладнання - 2 роки); транспортнi засоби: 5 рокiв; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): 4 роки; iншi основнi засоби: 10 рокiв. Рiчну iнвентаризацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводено станом на 31.10. 2012 р. згiдно з наказом "Про проведення iнвентаризацiї" вiд 31.10. 2012 р. № 14. Розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв виявлено не було. Iнвестицiйної нерухомостi не малось. На думку аудиторiв, данi фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Аудитом пiдтверджується склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї про них. 4. Аудит довгострокових бiологiчних активiв Довгострокових бiологiчних активiв не малось 5. Аудит довгострокових фiнансових iнвестицiй Достовiрно розкрито iнформацiю (рядок 040 балансу) про довгогостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi. Назва пiдприємства Частка в статутному фондi, % Сума, тис. грн. за рiк На кiнець року ДП "Металл-Сервiс ПН" 100 0 29610,31 ДП "Кольормет" м. Миколаїв 100 0 24894,00 ФДП "Цветсервiс" м. Кiровоград 100 0 22263,67 6. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп: Група Номер рахунка (субрахунка) На кiнець року, тис. грн. 1) Виробничi запаси: - сировина та матерiали; 201 690,0 - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби; - - - паливо; - - - тара i тарнi матерiали; - - - будiвельнi матерiали; 209 6,0 - запаснi частини; 207 5,0 - матерiали сiльськогосподарського призначення; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети. 22 8,0 2) Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 3) Незавершене виробництво 4) Готова продукцiя - - 5) Товари 281 РАЗОМ 709,0 Вiдповiдно до вимог МСБО 2 товарно-матерiальнi запаси (незавершене виробництва) оцiнювались за найменшою з двох величин: собiвартостi або можливої чистої цiни реалiзацiї. Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва i готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини i витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частина постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина облiковується за вартiстю придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку. Чиста цiна реалiзацiї - це передбачувана цiну реалiзацiї за виняткомвсiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат. Вибуття запасiв оцiнювалось методом середньозваженої собiвартостi. Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв протягом 2012 р. не створювався. 7. Аудит дебiторської заборгованостi Дебiторську заборгованiсть оцiнено в балансi реально, простроченої немає, резерву сумнiвних боргiв немає. Вся дебiторська заборгованiсть складає 38,8% загального обсягу обiгових коштiв. Резерв сумнiвних боргiв не формувався. Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення: Термiн непогашення На кiнець року, тис. грн. На кiнець року, % До 90 днiв 44,1 28,6 91-365 днiв 109,9 71,4 Бiльше нiж 1 рiк Всього 154,0 100,0 В складi залишку по рядку 170 балансу розкрито бюджетну заборгованiсть. Аудитом пiдтверджується достовiрнiсть розмiру заборгованостi, а також повнота розкриття iнформацiї про неї". 8. Аудит грошових коштiв Нижче наведено данi про залишки коштiв на банкiвських рахунках товариства (грн.) № рахунку у головнiй книзi Валюта рахунку Назва банку та номер рахунку банку Сальдо на 31.12. 2012 р. грн. 3114 грiвня 26008301418 в ФАБ Пiвдений 38768,01 Середньомiсячна кiлькiсть платiжних доручень: власних 55 та стороннiх 10. Загальний прикiнцевий залишок грошових коштiв - 38,8 тис. грн. пiдтверджується даними касової книги, банкiвськими витягами, даними в формi звiтностi 3 та актами узгодження з банком. 9. Аудит витрат майбутнiх перiодiв Витрат майбутнiх перiодiв не малось 10. Аудит зобов'язань Виконаний аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки: iнформацiю про зобов'язання, тобто теперiшню заборгованiсть товариства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, за очiкуванням, спричинить вибуття ресурсiв, котрi втiлюють в собi майбутнi економiчнi вигоди, розкрито достовiрно. Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат вiдпусток персоналу, не мало довгострокових зобов'язань. Є реальними, легальними та чинними розмiр поточних зобов'язань у фiнансовiй звiтностi товариства, тобто зобов'язань, що будуть погашенi протягом операцiйного циклу або мають бути погашеними протягом 2012 р Аналiтику кредиторської заборгованостi (рядки 530-580 звiтного балансу) наведено нижче (грн.) Номер рахунку у головнiй книзi Опис або призначення рахунку Сальдо на 31.12. 2012 р., грн. 631 Розрахунки з постачальниками 731613,00 685 Розрахунки з iншими кредиторами 326468,00 3771 Розрахунки з iншими дебiторами 38623,00 Загальна сума кредиторської заборгованостi 1374000,00 грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 106 осiб, з них пiдтверджено актами узгодження 5. 11. Аудит власного капiталу Нижче наведенi складовi власного капiталу (грн.) Елемент капiталу Сальдо на 31.12. 2012 р Статутний капiтал 73764 Пайовий капiтал - Додатковий вкладений капiтал - Iнший додатковий капiтал 1487589 Резервний капiтал 18500 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -1091025 Неоплачений капiтал Вилучений капiтал Здiйснений аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки: iнформацiю формування та розмiр власного капiталу, тобто залишкової частки в активах товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв Ради КМСБО, достовiрно та справедливо. Станом на 31.12. 2012 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Привiлейованих акцiй, акцiй на пред'явника та облiгацiй товариством не випускалось. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. З урахуванням суми нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань (64 тис. грн.) до складу iншого сукупного доходу та на збiльшення фонду переоцiнки активiв, що входить до складу iншого додаткового капiталу вiднесено суму 239 тис. грн. 12. Аудит результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Аудиторська перевiрка дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки щодо справедливостi та достовiрностi вiдображених результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (рядок 010 Звiту про фiнансовi результати) дорiвнювала 4485 тис. грн. (без урахування ПДВ) та є доходом вiд заготiвлi та переробки металобрухту чорних та кольорових металiв. - iншi операцiйнi доходи за рiк дорiвнювали 26 тис. грн. та були доходами вiд: - надання в оренду власного майна -12 тис. грн.; - операцiйних курсових рiзниць 4 тис. грн.; - списання кредиторської заборгованостi - 10 тис. грн. Iншi доходи дорiвнювали 310 тис. грн. та утворились вiд: - реалiзацiї основних засобiв Товариства 34 тис. грн.; - списання основних засобiв та оприбуткування брухту чорних металiв - 197 тис. грн.; - iнших джерел - 79 тис. грн. За результатами аудиту встановлено, що данi стосовно витрат, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Це твердження пiдтверджується зокрема, вибiрковою перевiркою нарахування заробiтної плати та внескiв до фондiв соцiального страхування. Структура операцiйних витрат була такою № п/п Назва складових Номер рахунку Сума, тис. грн. 1 Адмiнiстративнi витрати 92 854,0 2 Витрати на збут 93 231,0 3 Iншi витрати операцiйної дiяльностi 94 339,0 4 5 Iншi витрати 97 57,0 В цiлому вiдображення витрат в облiку здiйснено достовiрно. 13. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Аналiз показникiв фiнансового стану наведено нижче, при цьому показники лiквiдностi та платоспроможностi обчислено станом на 31.12. 2012 р., а показники рентабельностi - за 2012 р. Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2012 р. (за 2012 р.) Оптима-льне зна-чення 1.Коефiцiєнти лiквiдностi: 1.1. Поточної лiквiдностi або покриття Пiдсумок II роздiлу активу + рядок 270 К1.1= ------------------------------------------------- IV роздiл пасиву + рядок 630 1.2. Термiнової або швидкої лiквiдностi Пiдсумок II роздiлу активу - рядки 100-140 + рядок 270 К1.2= ---------------------------------------------- Пiдсумок IV роздiлу пасиву + рядок 630 1.3. Абсолютної або критичної лiквiдностi Грошовi кошти (коди рядкiв 220-240) К1.3= ------------------------------------------------------------ Пiдсумок IV роздiлу пасиву 1,10 0,46 0,04 бiльше 2,0 1,0-2,0 0,25 - 0,5 2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або фiнансування ( покриття зобов'язань власним капiталом) II + III + IV+ V роздiли пасиву К2= --------------------------------------------------- Пiдсумок I роздiлу пасиву 2,40 менше 1,0 3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) I роздiл пасиву балансу К3= ----------------------------------- Всього за активами балансу 0,29 0.25-0,5 4. Рентабельнiсть собiвартостi чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К4= ----------------------------------------------------- х 100% (код рядку 040 ф. 2) -19,29 5. Рентабельнiсть реалiзацiї чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К5= ----------------------------------------------------х 100% (код рядку 035 ф. 2-м) -19,00 5. Рентабельнiсть активiв чистий збиток (код рядку 225 ф. 2) К5= -------------------------------------------------------х 100% ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2) -38,95 бiльше 0 З iнформацiї таблицi вбачається, що фiнансовий стан товариства в звiтному роцi був посереднiм (внаслiдок збитковостi). Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний фiнансовий стан товариства. Протягом звiтного року не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнанси-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть". Директор фiрми Трансаудит", Бейгельзiмер М.Г. незалежний аудитор (сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 2004 р. строком дiї до 29.10. 2014 р.) 07.04. 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основна продукцiя, яку реалiзує ПАТ "ПП "Кольормет" - брухт та вiдходи кольорових та чорних металiв, якi утворюються на пiдприємствах України (амортизацiйний брухт, залишки виробництва i обробки металiв, деталi списаного обладнання i т.iн.). Найбiльш перспективним видом продукцiї є лом та вiдходи чорних та кольорових металiв. Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн. У зимовий перiод об_єми заготiвлi та переробки брухту та вiдходiв чорних та кольорових металiв рiзко знижуються. Це обумовлено тим, що переробка вiдходiв та брухту здiйснюється на вiдкритих виробничих дiлянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий перiод основними споживачами. Основним ринком збуту продукцiї товариства є металургiйнi пiдприємства Украiни. Брухт та вiдходи кольорових та чорних металiв реалiзуються у полному обсязi на внутрiшньому ринку. Основнi клиєнти: ПАТ "Втормет", ТОВ "Вторметюг", ТОВ "ПП Днiпропетровський кольормет". Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, свiтова фiнансова криза, рiзке падiння цiн на лом та вiдходи чорних i кольорових металiв, зниження кiлькостi джерел сировини тощо. Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) рацiональна цiнова полiтика; 3) реклама, тощо. Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, зростання дебiторської заборгованостi, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з дилерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi. Продукцiя товариства реалiзується на пiдставi укладених iз замовниками договорiв. Оплата в безготiвкому порядку. Продукцiя реалiзується iнколи iз 100% предоплатою, а iнколи по факту постачання, в залежностi вiд укладених договорiв. Основними каналами збуту є пiдприємства України, якi займаються переробкою брухту та вiдходiв чорних та кольорових металiв. Методи продажу на пiдприємствi це оптова торгiвля лому та вiдходiв чорних та кольорових металiв. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: джерелами сировини є пiдприємства України на яких утворюється амортизацiйний брухт, остатки виробництва i обробки металiв, деталi списаного обладнання, проводиться переобладнання або модернiзацiя виробництва, при якiй необхiдно проводити демонтаж застарiлого устаткування i т.п.). Цiни на сировину залежать вiд таких чинникiв, як попит i потреба в сировинi українських металургiйних комбiнатiв, попит i потреба в сировинi зарубiжних металургiйних комбiнатiв, квот виданих експортерам, митних зборiв, а так само коливаннями цiн на свiтових бiржах металiв, таких як Лондонська Бiржа Металiв. Протягом звiтного року товариство закуповувало метали за наступними цiнами (за тону в тис. грн.): 01.01.2012 01.01.2013 алюмiнiй - 11,53 9,5 медь - 53,06 52,2 латунь - 31,12 12,02 свинець - 12,75 8,38 вiдходи черних металiв - 2,43 2,05 Перспективи галузi визначаються її становищем на ринках металопродукцiї. Змiни цiн на метал на свiтовому ринку мають хвилеподiбний характер. Перiоди коливань цiн на продукцiю чорної так кольорової металургiї зазвичай становлять два-три роки. До того ж падiння цiн, як правило, триває вдвiчi менше, нiж їх зростання. З позицiї iнтересiв країни необхiдно створювати й розвивати конкурентне середовище в цiй пiдгалузi промисловостi, наслiдком чого будуть стабiлiзацiя та зниження цiн на сировину й металопродукцiю на внутрiшньому ринку. Сьогоднi держава фактично самоусунулася вiд регулятивних функцiй у цiй сферi. Однiєю з основних особливiстю розвитку галузi є необхiднiсть постiйного нарощування об'емiв закупiвель, для того щоб мати можливiсть набувати сировину за конкурентними цiнами, оскiльки у зв'язку iз створенням крупних брухтопереробних компанiй, якi вiдвантажують на металургiйнi комбiнати великi обьеми продукцiї, i вiдповiдно у них вигiднiшi умови контрактiв, то вони можуть купувати сировину за вищими цiнами. Так само необхiдно вiдзначити зменшення запасiв у брухтообразующих пiдприємств-постачальникiв, що безпосередньо пов'язане iз спадом виробництва, а так само iз зменшенням кiлькостi пiдприємств важкого машинобудування, в яких традицiйно утворювалися запаси вiдходiв виробництва (стружка, шлаки, шлами, знiмання i т.щ.). В зв"язку iз вiдсутнiстю вiльних обiгових коштiв товариство немає можливостi впроваджувати новi технологiї та новi види продукцiї. Становище на ринку не є монопольним. Кiлькiсть пiдприємств, маючих лiцензiї на провадження операцiй з брухтом та вiдходами кольорових та чорних металiв, лише по Одеськiй областi бiльш нiж 100. Найголовнiшими конкурентами на ринку брухту та вiдходiв кольорових та чорних металiв є крупнi спецiалiзованi брухтозаготiвельнi та брухтопереробнi пiдприємства України: ТОВ "Метiнвест-Ресурс", ТОВ "Втормет-Пiвдень", ТОВ "Ферко", ТОВ "Укр-Метал". ПАТ "ПП "Кольормет" у основному виробництвi використовує спецiалiзоване брухтопереробне обладнання, за допомогою якого виробляється оброблення, сортування, порiзка, пакетування i роздiлення брухту i вiдходiв кольорових i чорних металiв по видах, пiдвидах, класах i групах. Фахiвцi i працiвники пiдприємства регулярно проходять вчення i пiдвищують свою квалiфiкацiю. ПАТ "ПП "Кольормет" отримало усi необхiднi лiцензiї i дозвiли та має спецiальне технологiчне брухтопереробне та вантажопiдйомне обладнання, вагове господарство, складськi примiщення, квалiфiкований персонал, забезпечуює згiдно з законодавством протипожежну, екологiчну та радiацiйну безпеку i контроль хiмiчного складу металобрухту. На перспективу Товариство має намiр провести модернiзацiю пiдприємства в напрямку нарощування експортного потенцiалу та розширення обсягiв виробництва продукцiї високого ступеня переробки й вищої якостi. Одними з головних орiєнтирiв докорiнних змiн у функцiонуваннi пiдприємства на перспективу є екологiчнiсть його розвитку. Однак, у зв'язку з вiдсутнiстю достатнього фiнансування модернiзацiя обладнання на пiдприємствi вiдкладається. Постачальниками обсяг яких складає бiльш нiж 10% в загальному обсязi постачання є два пiдприємства України (м. Одеса).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбано основних засобiв на суму 143 тис. грн., вiдчужено основних засобiв на суму 2365 тис. грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби облiковуються на балансi товариства, знаходяться в задовiльному станi. Орендованих основних засобiв в акцiонерному товариствi не значиться. Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. складає 1312,00 тис. грн., знос - 944,00 тис. грн., залишкова вартiсть - 368,00 тис. грн. Вiдбулись змiни в первiснiй вартостi основних засобiв на суму 1017,00 тис.грн. за рахунок переоцiнки основних засобiв. Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: виробничi потужностi складають 10 одиниць, ступiнь використання обладнання - 84,7%. Утримання активiв здiйснюється господарським способом: активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби розташованi за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 23. Екологiчнi фактори не впливають на основнi засоби товариства. У звiтному роцi пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На дiяльнiсть товариства iстотно впливають наступнi проблеми: - значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; - вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва; - постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; - вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi; - труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання; - складнiсть отримання банкiвських кредитiв; - велика кiлькiсть контролюючих органiв та перевiрок; - рiзке падiння цiн на виготовляєму продукцiю; - збiльшення кiлькостi конкурентiв в галузi; - свiтова фiнансова криза; Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин. Пiдприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на полiтичне та економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть пiдприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному роцi до товариства застосованi штрафнi санкцiї у сумi 65002,00 грн. за порушення податкового законодавства: податкове повiдомлення-рiшення №0007142301 вiд 22.03.2012 р. Згiдно акту перевiрки "Державної податкової Iнспекцiї у Малиновському р-нi" №38/22-213/00196865/113 вiд 07.03.2012 р. (податок на прибуток -65002,00 грн.).
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Власний капiтал пiдприємства протягом 2012 року зменшився на 1091 тис. грн. до 250 тис. грн. на кiнець року. Робочий капiтал емiтента наприкiнцi 2012 р. складає 108 тис.грн. - таким чином оборотнi активи пiдприємства перевищують його короткостроковi зобов'язання. Наявнiсть робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство здатне сплатити власнi поточнi борги та має фiнансовi ресурси для розширення дiяльностi та iнвестування. За оцiнками фахiвцiв емiтента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в: 1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї; 2) вiдмовi вiд зайвих витрат; 3) змiнi цiнової полiтики; 4) придiленнi вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi; 5) пошуку резервiв зниження витрат виробництва(що призведе до зменшення собiвартостi продукцiї, i як наслiдок збiльшення обсягiв реалiзацiї); 6) управлiннi дебiторською заборгованiстю та iнш.; 7) бiльш рацiональне використання запасiв; 8) зменшення собiвартостi продукцiї та iнш.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Договори укладаються безпосередньо з клiєнтами, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з чорними та кольоровими металами на довгострокову перспективу. Виконання цих договорiв залежить вiд утворення на пiдприємствах-виробниках лому та вiдходiв чорних та кольорових металiв. За рахунок цiєї особливостi за цими договорами не має можливостi порахувати очiкуванi прибутки.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) В 2013 р. стратегiя подальшої дiяльностi ПАТ "ПП "Кольормет" спрямована на збiльшення обсягу постачання, зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi виробництва. Плани пiдприємства у 2013 роцi спрямованi на збiльшення обсягiв продукцiї з нижчою собiвартiстю, удосконалення технологiчних процесiв та пiдвищення якостi продукцiї; подальша реконструкцiя та модернiзацiя обладнання. Планує здiйснювати тiж самi види дiяльностi, при цьому не планує вiдновлювати виробницва у зв'язку iз нестабiльним економiчним та полiтичним становищем в країнi. Для розширення i реконструкцiї виробництва, закупiвлi нового обладнання пiдприємству необхiднi додатковi кошти, яких на пiдприємствi немає. Необхiднi знайти новi джерела фiнансування та провести модернiзацiю пiдприємства, так як iснуюче обладнання морально застарiле i неефективне в ви користуваннi. Полiпщення фiнансового стану планується за допомогою: 1) виходу на новi ринки; 2) управлiння дебiторською заборгованiстю та iнш. В майбутньому на дiяльнiсть товариства можуть вплинути наступнi iстотнi фактори: -змiна податкового законодавства; -змiна законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств на ринку цiнних паперiв; -девальвацiя нацiональної валюти; -недоступнiсть кредитних ресурсiв; -стабiлiзацiя фiнансового стану замовникiв; -вiдродження промислової галузi. -значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво; -постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск; Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Грошовi кошти на дослiдження та розробки у звiтному роцi не спрямовувались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Вiдносно товариства та/або посадових осiб товариства судовi справи не ведуться.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, може бути отримана в товариствi, на сайтi товариства - http://www.cvetmet.pat.ua, на сайтi НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua