Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Регран"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження д/н, Одеська область, Малиновський, м. Одеса, 65078, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №399093
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.07.2010
Міжміський код та телефон (0482)343306
Факс (0482) 343196
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис У звiтному роцi не вiдбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, д/н, м. Київ, 01001, Б.Грiнчинка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279 1078
Факс (044) 279 1078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис В звiтному роцi не вiдбувалась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "Трансаудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження д/н, Одеська область, д/н, м. Одеса, 65044, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис Змiн особи, яка здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, не вiдбувалось.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/н, м. Днiпропетровськ, 49000, вул. Ленiна, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ №483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон 8(056)373-95-94
Факс 8(056)373-95-94
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку.
Опис У звiтному роцi заключено договiр допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв з ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива", за результатом якого цiннi папери включенi до бiржового списку бiржи.