Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2011
62.3900000
1. Затвердження регламенту зборiв та обрання робочих органiв зборiв.
2. Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010рiк.
3. Звiт директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi ДП за 2010 рiк.
4. Звiт директора ДП "Цветсервис" м. Олександрiя про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi ДП за 2010 рiк.
5. Звiт директора ДП "Металл-сервисПН" м. Одеса про пiдсумки фiнансово-господарської
дiяльностi ДП за 2010 рiк.
6. Звiт директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ДП за 2010 рiк.
7. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк.
8. Звiт та висновки спостережної ради товариства за 2010 рiк.
9. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк. Затвердження порядку
покриття збиткiв товариства за 2010 рiк.
10. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi дочiрних пiдприємств за 2010 рiк.
11.Про прийняття рiшення про лiквiдацiю ДП "Цветсервис" м. Олександрiя та затвердження
складу лiквiдацiйної комiсiї ДП "Цветсервис" м. Олександрiя.
12. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя).
13. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв
товариства.
14. Про обрання зберiгача, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй
випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем.
15. Про визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру.
16. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
17. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про
дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй.
18. Про визначення типу та змiну найменування товариства.
19. Про внесення змiн та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новiй
редакцiї.
20. Вибори голови правлiння товариства.

Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення щодо затвердження регламенту зборiв та обрання робочих органiв зборiв, затвердженi:Звiт голови правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, Звiт директора ДП "Цветсервис" м. Кировоград про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ДП за 2010 рiк, Звiт директора ДП "Цветсервис" м. Олександрiя про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ДП за 2010 рiк, Звiт директора ДП "Металл-сервис ПН" м. Одеса про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ДП за 2010 рiк, Звiт директора ДП "Цветмет" м. Миколаїв про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ДП за 2010 рiк, Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк, Звiт та висновки спостережної ради товариства за 2010 рiк, Рiчна фiнансова звiтнiсть товариства за 2010 рiк, Порядок покриття збиткiв товариства за 2010 рiк, Рiчна фiнансова звiтнiсть дочiрних пiдприємств за 2010 рiк,
Прийняте рiшення про лiквiдацiю ДП "Цветсервис" м. Олександрiя та затверджений склад лiквiдацiйної комiсiї ДП "Цветсервис" м. Олександрiя.Прийняте рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя). Обранi депозитарiй, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердженi умови договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства, зберiгач, який буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердженi умов договору зi зберiгачем. Визначена дата припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
товариства, дiї договору з реєстратором, припинення операцiй в системi реєстру.
Затверджений протокол рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. Визначений порядок повiдомлення акцiонерiв товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй та порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй. Визначений тип та змiнене найменування товариства. Внесенi змiни та доповнення до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.Обраний керiвник виконавчого органу товариства. Пропозицiй до питань порядку денного загальних зборiв вiд акцiонерiв не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.