Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Поповський Володимир Iллiч
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет"
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00196865
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Одеська область
     Район дIн
     Поштовий індекс 65028
     Населений пункт м. Одеса
     Вулиця, будинок Адмiрала Лазарева, б.74
     Міжміський код, телефон та факс (048) 7380884, (048) 7380884
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
    Річна інформація опублікована у Вiдомостi ДКЦПФР дIн
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.сvetmet.раt.ua
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)