Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 11
Первісна вартість 011 22
Накопичена амортизація 012 11
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 50587
Первісна вартість 031 1864290
Знос 032 1359203
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 9191
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 597179
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 11721538
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 0549
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 455105
первісна вартість 161 455105
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 1144
за виданими авансами 180 27882
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 122182
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 10136
у т. ч. в касі 231 00
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 00
Усього за розділом ІІ 260 21392536
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 00
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 27362715

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 7474
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 14281423
Резервний капітал 340 1919
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5-175
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 15161341
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 00
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 00
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 11921360
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 00
з бюджетом 550 00
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 30
з оплати праці 580 110
з учасниками 590 1414
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 00
Усього за розділом IV 620 12201374
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 27362715


ПІБ керівника Поповський Володимир Iллiч
ПІБ головного бухгалтера Iсайко Людмила Семенiвна
Примітки: