Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  505.000  87.000   0.000  0.000  505.000   87.000
  - будівлі та споруди  328.000  0.000  0.000  0.000  328.000   0.000
  - машини та обладнання  27.000  30.000  0.000  0.000  27.000  30.000
  - транспортні засоби  40.000  2.000  0.000  0.000  40.000  2.000
  - інші  110.000  55.000  0.000  0.000  110.000  55.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  505.000  87.000  0.000  0.000  505.000  87.000
Опис:  Станом на 31.12.2011 р. за даними бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв складає 290 тис. грн.,у тому числi: машини та обладнання - 153 тис. грн., транспортнi засоби - 44 тис. грн., iншi основнi засоби - 93 тис. грн.
Знос основних засобiв складає 203 тис. грн.(70,00%), у тому числi за групами основних засобiв: машини та обладнання - 123 тис. грн.(80,39%), транспортнi засоби - 42 тис. грн. (95,45%), iншi основнi засоби - 38 тис. грн. (40,86%).
Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.
Термiн експлуатацiї:
1. Будiвлi та споруди: 40 рокiв;
2. Машини та обладнання: 35 роки;
3. Транспортнi засоби: 30 рокiв;
4. Iншi: 20 рокiв.
Ступiнь використання основних засобiв складає 78,6%.
Змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi вiдбулись за рахунок вiдчуждження основних засобiв на загальну суму 1 574,00 тис.грн.
Обмежень щодо використання основних засобiв не iснує.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
1341.000 1516.000
74.000 74.000
74.000 74.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1341.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(74.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.