Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ "ПП "Кольормет" створено в процесi приватизацiї державного майна. У звiтному роцi за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011 р. на виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" визначений тип товариства та змiнене найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет".
У звiтному роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалось.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство самостiйно визначає свою органiзацiйну структуру, чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис, розробляє положення про структурнi пiдроздiли Товариства i затверджує їх вiдповiдно до Статуту Товариства. Органiзацiйну структуру Товариства складають: виробничi структурнi пiдроздiли основного та допомiжного виробництва (плавильний цех, правильно-прокатний цех, пресово-волочильний цех, прокатний цех, цех пiдготовки шихти, цех сантехарматури; ремонтний цех, iнструментально-механiчний цех, транспортний цех, лабораторiя, служба забезпечення якостi та iншi); функцiональнi структурнi пiдроздiли апарату управлiння (вiддiли, служби, бюро i т.д.); вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства; об'єкти соцiальної сфери.
Товариство має декiлька дочiрнiх пiдприємств, якi мають статус юридичної особи i дiють на пiдставi затверджених уповноваженим органом статутiв:
1. ДП "Цветсервiс"
2. ДП "Цветсервiс"
3. ДП "Метал-сервiс ПН"
4. ДП "Цветмет"
Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, фiлiй. представництв немає.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Протягом 2011 року в товариствi для забезпечення єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку була додержана така облiкова полiтика:
1)Амортизацiя основних засобiв в цiлях бухгалтерського облiку нараховувались прямолiнiйним методом з встановлення строкiв корисного використовування з дати введення в експлуатацiю.
2)Встановлено цiнову межу предметiв, якi вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
3)Запаси, придбанi для виробництва предметiв в цiлях доброчинностi або в адмiнiстративних цiлях, враховуються по собiвартостi. При вибуттi запаси оцiнюються по iдентифiкованiй собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
4)Резерви витрат не створювались.
5)Iнвентаризацiя проводиться на дату складання балансу.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства _ Причорноморське пiдприємство _Кольормет _

1. Адресат: власники цiнних паперiв, наглядова рада та правлiння емiтента

2. Вступний параграф

2.1.1. Основнi вiдомостi про емiтента

Публiчне акцiонерне товариство _Причорноморське пiдприємство _Кольормет_, код за ЄДРПОУ 00196865, мiсцезнаходження вул. Лазарева 74, м. Одеса, 65007, тел. 738-08-85; електронна пошта cvetmet@te.net.ua , маються вiдокремленi пiдроздiли в мм. Одеса, Херсон та Нова Каховка, дата первинної державної реєстрацiї (як вiдкрите акцiонерне товариство) _ 29.07.1994 р., дата реєстрацiї публiчним акцiонерним товариством _ 21.06.2011 р.

2.1.2. Опис аудиторської перевiрки (звiт щодо вимог законодавчих та нормативних актiв)

Нами вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням вiд 29.09. 2011 р. № 1360 та зареєстрованих Мiнiстерством юстицiї України 28.11. 2011 р. за № 1358I20096, проведено аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства _Причорноморське пiдприємство _Кольормет_ в складi Балансу станом на 31.12. 2011 р. та Звiту про фiнансовi результати за 2011 р., а також опису важливих аспектiв облiкової полiтики i iнших пояснювальних примiток. Концептуальною основою для складання фiнансових звiтiв товариства була облiкова полiтика (вiдповiдно до вимог статтi 1 Закону України _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть_ та Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 8 _Облiковi полiтики, змiни в облiкових полiтиках та помилки_), як сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються товариством в поточному облiку та для складання i подання фiнансової звiтностi. Її було визначено наказом по товариству вiд 30.12. 2006 р. № 183-К i з того часу вона залишалась незмiнною.

2.2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв

Управлiнський персонал акцiонерного товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2011 р. вiдповiдно до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку органiзацiю внутрiшнього контролю, яку вiн визначає доцiльним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не матиме суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або суттєвих помилок.

2.3. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Аудит здiйснено вiдповiдно до положень Мiжнародних стандартiв аудиту, якi вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум i їх розкриття i фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцiнки ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи iнших процедур при виконаннi оцiнки ризикiв аудитором дослiджуються заходи внутрiшнього контролю, пов_язанi з складанням та достовiрним поданням акцiонерним товариством фiнансової звiтностi, що надає достовiрну та справедливу iнформацiю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть виконаних управлiнським персоналом облiкових оцiнок та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

3. Модифiкована аудиторська думка щодо повного комплекту фiнансових звiтiв

3.1. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної модифiкованої думки

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Параграфом 4а Мiжнародного стандарту аудиту 501 Аудиторськi докази _ додатковi мiркування щодо вiдiбраних елементiв передбачено: якщо запаси пiдприємства є суттєвими для фiнансової звiтностi пiдприємства, аудитор повинен отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо їх наявностi i стану шляхом присутностi пiд час iнвентаризацiї. Якщо ж аудитор не має можливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо наявностi та стану запасiв, вiн вiдповiдно до п. 13 Мiжнародного стандарту аудиту 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора" не може пiдтвердити фiнансову звiтнiсть пiдприємства _ суб_єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або вiдмовитись вiд висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. Аудитором в жовтнi звiтного року було повiдомлено емiтента цiнних паперiв про потребу залучення його до участi в рiчнiй iнвентаризацiї, але вiдповiдного запрошення отримано не було.

3.1.2. Iншi факти та обставини, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi

Станом на дату складання фiнансової звiтностi не зо всiма з 24 дебiторiв та 106 кредиторiв здiйснено пiдтвердження заборгованостей актами звiряння. Це може вплинути на достовiрнiсть фiнансової звiтностi.

3.2. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться мова в попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства _Причорноморське пiдприємство _Кольормет_ та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до вимог положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансовi результати звiтного року (валюта балансу 2715 тис. грн., чистий дохiд 6554 тис. грн., чистий збиток 175 тис. грн.), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, пiдтверджуються.

4. Iнша допомiжна iнформацiя

4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства

За приписами частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. В емiтента цiнних паперiв вартiсть чистих активiв в на кiнець та початок звiтного року (вiдповiдно _ 1341 тис. грн. та 1516 тис. грн.) суттєво бiльше статутного капiталу (74 тис. грн.).

4.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв

Параграфом 1 Мiжнародного стандарту аудиту 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" встановлено вiдповiдальнiсть аудитора стосовно зазначеної iнформацiї. Аудитор ознайомлюється з нею оскiльки суттєвi невiдповiдностi мiж перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства _Причорноморське пiдприємство _Кольормет_ є складовою частиною Додатку 37 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. N 1591 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02. 2007 р. за N 97I13364. Вона також подається до органiв державної статистики.
Аудитором розглянуто зазначену iншу iнформацiю i будь-яких суттєвих невiдповiдностей не iдентифiковано.

4.3. Виконання товариством значних правочинiв

За приписами пункту 4 частини першої статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. За приписами частини першої статтi 70 того ж закону рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акцiонерного товариства можуть бути визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину. У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборiв.
Аудитом встановлено, що в звiтному роцi товариство не здiйснювало значних правочинiв

4.4. Стан корпоративного управлiння

Корпоративне управлiння це система вiдносин мiж виконавчим органом товариства, його радою, акцiонерами та iншими зацiкавленими особами. Корпоративне управлiння окреслює межi, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здiйснення монiторингу дiяльностi товариства. Наявнiсть ефективної системи корпоративного управлiння збiльшує вартiсть капiталу, компанiї заохочуються до бiльш ефективного використання ресурсiв, що створює базу для зростання. Проект нової редакцiї Принципiв корпоративного управлiння України, затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003 N 571. З огляду на вимоги Закону України _Про акцiонернi товариства_ та цих Принципiв аудитор вважає стан корпоративного управлiння в товариствi задовiльним.

4.5. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Мiжнародним стандартом аудиту 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi. За результатами зазначеного виконання в акцiонерному товариствi не iдентифiковано ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

5. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

5.1. Фiрма _Трансаудит_ у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (код за ЄДРПОУ 23865010
5.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб_єктiв аудиторської дiяльностi за N 1463 видано вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України вiд 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.)
5.3. Мiсцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб. скринька 117, м. Одеса, 65122)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, телефакс 0487-373764.
6. Дату i номер договору на проведення аудиту _ договiр вiд 21. 02. 2012 р. № 1247.
7. Дата початку та дата закiнчення аудиту _ вiдповiдно 21.02. 2012 р. _ 25.03. 2012 р.

8. Незалежний аудитор, директор фiрми _Трансаудит_ Бейгельзiмер М.Г.

(Сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 2004 р. строком дiї - 29.10. 2014 р.)

9. Дата аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) _ 25.03. 2012 р.

М.П.

Змiстовна частина аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства _ Причорноморське пiдприємств0 _Кольормет_

1. Стан бухгалтерського облiку у товариствi

Товариством здiйснювався бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральному вимiрi та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов_язаного їх вiдображення. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй були первинна документацiя, всi данi, що зафiксованi в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського облiку шляхом подвiйного запису. Стан первинних документiв та облiкових реєстрiв в цiлому добрий. Отже, є аналiтична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлiнських рiшень та формування фiнансової, податкової та статистичної звiтностi.
Аудитором вiдповiдно до приписiв Мiжнародного стандарту аудиту № 510 _Перше завдання _ залишки на початок перiоду_ пiдтверджено достовiрнiсть початкових залишкiв по рахунках звiтностi за 2012 р.
Складання i надавання користувачам фiнансової звiтностi робилось своєчасно. Звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України - гривнi, при цьому данi в звiтностi наведенi iз заокругленням до цiлих тисяч гривень.
Показники в рiчних звiтних формах товариства узгодженi вiдповiдно до Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi фiнансових звiтiв, затверджених наказом МФУ вiд 22.12.2008 р. N 1524 зi змiнами, внесеними наказами Мiнфiну вiд 29.12. 2009 р. N 1572, вiд 15.02.2010 р. № 72, 12.01. 2011 р. № 10 та 15.06. 2011 р. № 722
У аудитора маються пiдстави стверджувати, що поточний бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть товариства були повними, вiдповiдали приписам Закону України _Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi_, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, встановленiй товариством облiковiй полiтицi.

2. Аудит нематерiальних активiв

На рахунках балансу вiдображено такi нематерiальнi активи (НМА):

Рахунок (субрахунок)
Сальдо по Дт на 01.01. 2011 р. (грн.) (первiсна вартiсть)
Сальдо по Дт на 31.12. 2011 р. (грн.) (первiсна вартiсть)
127
1501,38
1501,38

Сума НМА станом на 31.12.2011 р. становилаь 1501,38 грн.., залишкова вартiсть 1501,38 грн. Амортизацiя НМА нараховується, з огляду на строкiв корисного використання НМА, а саме 25 рокiв
Визнання i оцiнка нематерiальних активiв здiйснювалось вiдповiдно до П(С)БО 8 _Нематерiальнi активи_

3. Аудит основних засобiв

За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 р. на балансi вiдображено основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi:

Рахунок
Сальдо по Дт на 01.01.2011 р. (грн.) (первiсна вартiсть)
Сальдо по Дт на 31.12.2011 р. (грн.) (первiсна вартiсть)
Номер
Назва

10
Основнi засоби
1864000.00
290000.00
101
Земельнi дiлянки
нє має
нє має
103
Будинки та споруди
707000,00
-
104
Машини та обладнання
262000,00
153000,00
105
Транспортнi засоби
706000,00
44000,00
106
Iнструменти, прилади та iнвентар
111000,00
46000,00
109
Iншi основнi засоби
78000,00
47000,00
11
Iншi необоротнi матерiальнi активи
нє має
нє має
112
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
нє має
нє має
117
Iншi необоротнi матерiальнi активи
нє має
нє має

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2011 р. склала 203000 грн., залишкова вартiсть 87000 грн. Накопичена амортизацiя дорiвнює 70% первiсної вартостi основних засобiв. Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось податковим методом. В 2011 р. iнвентаризацiю основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв проводено станом на 01 .11. 2011 р. згiдно з наказом Про проведення iнвентаризацiї вiд 01 .11. 2011 р. № 14.. Розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об_єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв виявлено не було.
Вбачається, що данi фiнансової звiтностi товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудиторам. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 _Основнi засоби_ .

4. Аудит довгострокових бiологiчних активiв

Довгострокових бiологiчних активiв не малось

5. Аудит довгострокових фiнансових iнвестицiй

Достовiрно розкрито iнформацiю (рядок 040 балансу) про довгогостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi.

Назва пiдприємства
Частка в статутному фондi, %
Сума. тис. грн.


за рiк
На кiнець року
ДП_Металл-Сервiс_
100
0 29,6
ДП _Цветмет_ м. Миколаїв
100
0 24,9
ФДП_Цветсервiс_ м. Кiровоград
100
0 22,3
ДП_Цветсервiс_ м. Александрiя
100
0 14,2

6. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, сировини, матерiалiв, палива та правильнiсть їх списання

Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:

Група
Номер рахунка (субрахунка)
На кiнець року, тис. грн.
1) Виробничi запаси:


- сировина та матерiали;
201
1438
- купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби;


- паливо;
203
8
- тара i тарнi матерiали;


- будiвельнi матерiали;
209
36
- запаснi частини;
207
11
- матерiали сiльськогосподарського призначення;


- малоцiннi та швидкозношуванi предмети
22
45
2) Тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi


3) Незавершене виробництво


4) Готова продукцiя


5) Товари
281
549
РАЗОМ

2087,00


В балансi (облiкова) вартiсть запасiв вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО 9 _Запаси_.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами Пiдприємства та затвердженi в установленому порядку. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється методом ФIФО. Вибуття матерiалiв та малоцiнних та швидкозношуваних предметiвпроводилося згiдно затверджених актiв списання матерiальних запасiв

7. Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторську заборгованiсть оцiнено в балансi реально, простроченої немає, резерву сумнiвних боргiв немає. Вся дебiторська заборгованiсть складає 16,3% загального обсягу обiгових коштiв. Резерв сумнiвних боргiв не формувався.
Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:

Термiн непогашення
На кiнець року, тис. грн.
На кiнець року, %
До 90 днiв
33
18,1
91-365 днiв
51,3
28,2
Бiльше нiж 1 рiк
97,7
53,7
Всього
182
100,0

Загальна кiлькiсть дебiторiв по всiм видам заборгованостi 24 особи, з них пiдтверджено актами звiряння 5. В складi залишку по рядку 170 балансу розкрито бюджетну заборгованiсть.
Аудитом пiдтверджується достовiрнiсть розмiру заборгованостi, а також повнота розкриття iнформацiї про неї вiдповiдно до П(С)БО 10 _Дебiторська заборгованiсть_.

8. Аудит грошових коштiв

Нижче наведено данi про залишки коштiв на банкiвських рахунках товариства

Тип рахунку у головнiй книзi
Назва
Назва банку та номер рахунку банку
Сальдо на 31.12. 2011 р., грн.
3114
Поточний в гривнi
26008301418 в ФАБ Пiвдений
35238,46
3110
Поточний в гривнi
2600322843300 в Приватбанк
360,53

Середньомiсячна кiлькiсть платiжних доручень: власних 97 та стороннiх 25. Загальний прикiнцевий залишок грошових коштiв _ 36 тис. грн. пiдтверджується даними касової книги, банкiвськими витягами, даними в формах звiтностi 3 i 5 та актами узгодження з банками.

9. Аудит витрат майбутнiх перiодiв

Витрат майбутнiх перiодiв не малось

10. Аудит зобов_язань

Виконаний аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки: iнформацiя про зобов_язання, тобто теперiшню заборгованiсть товариства, яка виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої, за очiкуванням, спричинить вибуття ресурсiв, котрi втiлюють в собi майбутнi економiчнi вигоди, розкрита вiдповiдно до вимог П(С)БО 11 _Зобов_язання_.
Протягом року товариство не формувало забезпечення наступних виплат вiдпусток персоналу, не мало довгострокових зобов_язань не малась.
Є реальними, легальними та чинними розмiр поточних зобов_язань у фiнансовiй звiтностi товариства, тобто зобов_язань, що будуть погашенi протягом операцiйного циклу або мають бути погашеними протягом 2012 р

Аналiтику кредиторської заборгованостi (рядки 530-580 звiтного балансу) наведено нижче

Номер рахунку у головнiй книзi
Опис або призначення рахунку
Сальдо на 31.12. 2011 р., грн.
631
Розрахунки з постачальниками поставщиками
976,6
685
Розрахунки з iншими кредиторами
314,3
3771
Розрахунки з iншими дебiторами
69,1
671
Розрахунки понарахованим дiвiдентам
14,0

Загальна сума кредиторської заборгованостi 1374000,00 грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 106 осiб, з них пiдтверджено актами узгодження 5.

11. Аудит власного капiталу

Нижче наведенi складовi власного капiталу

Елемент капiталу
Сальдо на 31.12. 2011 р
Статутний капiтал
73764
Пайовий капiтал
-
Додатковий вкладений капiтал
-
Iнший додатковий капiтал
1423000
Резервний капiтал
18500,00
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
-175
Неоплачений капiтал
-
Вилучений капiтал
-

Здiйснений аудит дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки: iнформацiю формування та розмiр власного капiталу, тобто залишкової частки в активах товариства пiсля вирахування всiх його зобов_язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв Ради КМСБО, достовiрно та справедливо.
Станом на 31.12. 2011 р. заявлений статутний капiтал сплачено в повному обсязi в встановленi законодавством термiни. Неоплаченого або вилученого капiталу немає. Привiлейованих акцiй, акцiй на пред_явника та облiгацiй товариством не випускалось. Форма iснування цiнних паперiв _ бездокументарна.

12. Аудит результатiв фiнансово-господарської дiяльностi

Аудиторська перевiрка дає об'рунтовану пiдставу для висловлення думки щодо справедливостi та достовiрностi вiдображених результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв П(С)БО 14 _Доходи_. Аудитом пiдтверджується, що данi стосовно доходу, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Тому достовiрними є значення доходу (виручки) вiд реалiзацiї (товарiв, робiт, послуг) _ 6591 тис. грн., iнших операцiйних доходiв (вiд надання основних засобiв в оренду) _ 153 тис. грн. iнших фiнансових доходiв - 1 (вiдсоткiв вiд банку) та iнших доходiв (вiд реалiзацiї необоротних активiв) - 966 тис. грн.
За результатами аудиту встановлено, що данi стосовно витрат, наведенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають записам в первинних документах та облiкових реєстрах. Це твердження пiдтверджується зокрема, вибiрковою перевiркою нарахування заробiтної плати та внескiв до фондiв соцiального страхування.
Структура операцiйних витрат була такою

№ пIп
Назва складових
Номер рахунку
Сума, тис. грн.
1
Адмiнiстративнi витрати
92
1907
2
Витрати на збут
93
2
3
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
94
56
4
Iншi фiнансовi витрати
95
97
5
Ссобiвартiсть реалiзованих необоротних активiв
97
429
6
Податок на прибуток
98
52
7
Iншi витратиВ цiлому вiдображення витрат в облiку здiйснено вiдповiдно до приписiв П(С)БО 15 _Витрати_.

13. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi

Аналiз показникiв фiнансового стану наведено нижче, при цьому показники лiквiдностi та платоспроможностi обчислено станом на 31.12. 2011 р., а показники рентабельностi - за 2011 р.

Показники та формули їх розрахунку
Значення на 31.12. 2011 р. (за 2011 р.)
Оптима-льне зна-чення
1.Коефiцiєнти лiквiдностi:
1.1. Поточної лiквiдностi або покриття
Пiдсумок II роздiлу активу + рядок 270
К1.1= -------------------------------------------------
IV роздiл пасиву + рядок 630

1.2. Термiнової або швидкої лiквiдностi
Пiдсумок II роздiлу активу _ рядки 100-140 + рядок 270
К1.2= ----------------------------------------------
Пiдсумок IV роздiлу пасиву + рядок 630

1.3. Абсолютної або критичної лiквiдностi
Грошовi кошти (коди рядкiв 220-240)
К1.3= ------------------------------------------------------------
Пiдсумок IV роздiлу пасиву1,98


0,33
0,03бiльше 2,0

1,0-2,0
0,25 _ 0,5
2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi або фiнансування
( покриття зобов_язань власним капiталом)
II + III + IV+ V роздiли пасиву
К2= ---------------------------------------------------
Пiдсумок I роздiлу пасиву
1,02
менше 1,0

3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)
I роздiл пасиву балансу
К3= -----------------------------------
Всього за активами балансу0,490.25-0,5

4. Рентабельнiсть собiвартостi
чистий прибуток (код рядку 220 ф. 2)
К4= ----------------------------------------------------- х 100%
(код рядку 040 ф. 2)-3,30

5. Рентабельнiсть реалiзацiї
чистий прибуток (код рядку 220 ф. 2)
К5= ----------------------------------------------------х 100%
(код рядку 035 ф. 2-м)


-1,09

5. Рентабельнiсть активiв
чистий прибуток (код рядку 220 ф. 2)
К5= -----------------------------------------------------------х 100%
ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) I 2)


-6,42


бiльше 0


З iнформацiї таблицi вбачається, що фiнансовий стан товариства в звiтному роцi був задовiльним. Данi фiнансової звiтностi реально вiдображають фактичний фiнансовий стан товариства.
Протягом звiтного року не вiдбувалось дiй, якi могли суттєво вплинути на фiнанси-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. Маються всi пiдстави для висловлення думки про можливiсть безупинного функцiонування Приватного акцiонерного товариства _Професiонал_ як суб_єкта господарювання.

Директор фiрми Трансаудит_, Бейгельзiмер М.Г.
незалежний аудитор
(сертифiкат АПУ серiї А № 000501 вiд 29.10. 2004 р. строком дiї до 29.10. 2014 р.)

25.03. 2012 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основна продукцiя, яку реалiзує ПАТ ПП Кольормет - брухт та вiдходи кольорових та чорних металiв, якi утворюються на пiдприємствах України (амортизацiйний брухт, залишки виробництва i обробки металiв, деталi списаного обладнання i т.iн.)
Дiяльнiсть товариства залежить вiд сезонних змiн. У зимовий перiод об_єми заготiвлi та переробки брухту та вiдходiв чорних та кольорових металiв рiзко знижуються. Це обумовлено тим, що переробка вiдходiв та брухту здiйснюється на вiдкритих виробничих дiлянках, а також з зниженням попиту на брухт у зимовий перiод основними споживачами.
Основним ринком збуту продукцiї товариства є металургiйнi пiдприємства Украiни.
Основнi клиєнти: ПАТ Втормет, ПП Промислова-торгiвельна фiрма Надiя три, ТОВ Вторметюг, ТОВ ПП Днiпропетровський кольормет, ДП Техноскрап ТОВ Скрап.
Брухт та вiдходи кольорових та чорних металiв реалiзуються у полному обсязi на внутрiшньому ринку.
Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.
Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї та послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.
Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:
1) системне вивчення кон'юнктури ринку;
2) рацiональна цiнова полiтика;
3) реклама, тощо.
Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi з дилерами i споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо. Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.
Продукцiя товариства реалiзується на пiдставi укладених iз замовниками договорiв. Оплата в безготiвкому порядку. Продукцiя реалiзується iнколи iз 100% предоплатою, а iнколи по факту постачання, в залежностi вiд укладених договорiв.
Основними каналами збуту є пiдприємства України, якi займаються переробкою брухту та вiдходiв чорних та кольорових металiв.
Методи продажу на пiдприємствi це оптова торгiвля брухту та вiдходiв чорних та кольорових металiв.
про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн:
Джерелами сировини є пiдприємства України на яких утворюється амортизацiйний брухт, остатки виробництва i обробки металiв, деталi списаного обладнання, проводиться переобладнання або модернiзацiя виробництва, при якiй необхiдно проводити демонтаж застарiлого устаткування i т.п.).
Цiни на сировину залежать вiд таких чинникiв, як попит i потреба в сировинi українських металургiйних комбiнатiв, попит i потреба в сировинi зарубiжних металургiйних комбiнатiв, квот виданих експортерам, митних зборiв, а так само коливаннями цiн на свiтових бiржах металiв, таких як Лондонська Бiржа Металiв. Протягом звiтного року товариство закуповувало метали за наступними цiнами:
01.01.2011 р. 01.01.2012
цiна за тону (тис. грн.)
алюмiнiй - 10,6 11,53
медь - 53,0 53,06
латунь - 21,6 31,12
свинець - 9,5 12,75
вiдходи черних металiв - 2,2 2,43
iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента:
Найголовнiшими конкурентами на ринку брухту та вiдходiв кольорових та чорних металiв є крупнi спецiалiзованi брухтозаготiвельнi та брухтопереробнi пiдприємства України:
- ТОВ Метiнвест-Ресурс;
-ТОВ Втормет-Пiвдень;
-ТОВ Ферко;
-ТОВ Укр-Метал
Основною особливiстю є необхiднiсть постiйного нарощування обьемов закупiвель, для того щоб мати можливiсть набувати сировину за конкурентними цiнами, оскiльки у зв'язку iз створенням крупних брухтопереробних компанiй, якi вiдвантажують на металургiйнi комбiнати великi обьеми продукцiї, i вiдповiдно у них вигiднiшi умови контрактiв, то вони можуть купувати сировину за вищими цiнами.
Так само необхiдно вiдзначити зменшення запасiв у брухтообразующих пiдприємств-постачальникiв, що безпосередньо пов'язане iз спадом виробництва, а так само iз зменшенням кiлькостi пiдприємств важкого машинобудування, в яких традицiйно утворювалися запаси вiдходiв виробництва (стружка, шлаки, шлами, знiмання i т.щ.).
iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
ПАТ ПП Кольормет у основному виробництвi використовує спецiалiзоване брухтопереробне обладнання, за допомогою якого виробляється оброблення, сортування, порiзка, пакетування i роздiлення брухту i вiдходiв кольорових i чорних металiв по видах, пiдвидах, класах i групах. Фахiвцi i працiвники пiдприємства регулярно проходять вчення i пiдвищують свою квалiфiкацiю.
ПАТ ПП Кольормет отримало усi необхiднi лiцензiї i дозвiли та має спецiальне технологiчне брухтопереробне та вантажопiдйомне обладнання, вагове господарство, складськi примiщення, квалiфiкований персонал, забезпечуює згiдно з законодавством протипожежну, екологiчну та радiацiйну безпеку i контроль хiмiчного складу металобрухту.
В зв"язку iз вiдсутнiстю вiльних обiгових коштiв товариство немає можливостi впроваджувати новi технологiї та новi види продукцiї. Становище на ринку не є монопольним. Кiлькiсть пiдприємств, маючих лiцензiї на провадження операцiй з брухтом та вiдходами кольорових та чорних металiв, лише по Одеськiй областi бiльш нiж 100. А пiдприємств на ринку металобрухту в Одеської областi об'єм реалiзацiї яких вище нiж у ПАТ ПП Кольормет - бiльше 15.
Невизначенiсть та нестабiльнiсть в економiцi, неготовнiсть багатьох клiєнтiв до довгострокових вiдносин не дають можливiсть планувати щось на довгострокову та середньострокову перспективу.
Постачальниками обсяг яких складає бiльш нiж 10% в загальному обсязi постачання є два пiдприємства України (м. Одеса).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством придбано основних засобiв на суму 832,0 тис. грн., вiдчужено основних засобiв за залишковою вартiстю 1225,0 тис. грн.
Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби облiковуються на балансi товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 290 тис. грн., знос - 203 тис. грн., залишкова вартiсть - 87 тис. грн.
У звiтному роцi пiдприємство не виконувало капiтальних ремонтiв основних засобiв.
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основнi засоби розташованi за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 23.
Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання: виробничi потужностi складають 17 одиниць, ступiнь використання обладнання - 83,5%. Змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi вiдбулись за рахунок вiдчуждження основних засобiв на загальну суму 1 574,00 тис.грн.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.
Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби".
Нарахування зносу по основним засобам проводиться за прямолiнiйним методом.
Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.
Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Екологiчнi фактори не впливають на основнi засоби товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень На фiнансово-господарську дiяльнiсть негативно впливають:
- пiдвищення цiн на енергоносiї;
- нестабiльнiсть податкового законодавства;
- погiршення конкурентного клiмату;
- труднощi в технiчному переозброєннi пiдприємства через високий рiвень цiн на нове та вiдновлене обладнання.
Зберiгається i залежнiсть господарської дiяльностi пiдприємства вiд законодавчих факторiв. Не виключається вплив природно-клiматичних умов, так званих форс-мажорних обставин.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному роцi до товариства застосованi штрафнi санкцiї у сумi 12,8 тис. грн. за порушення податкового законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Пiдприємство самостiйно фiнансує всi напрямки своїх витрат вiдповiдно до виробничих планiв, розпоряджається наявними фiнансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукцiї з метою одержання прибутку. Протягом звiтного перiоду Товариство використовувало власнi джерела фiнансування. Основним джерелом фiнансування є прибуток (фiнансовi кошти) вiд господарської дiяльностi. За рахунок самофiнансування покриваються податки та обов'язковi платежi, проценти за кредитами, вiдновлюються i розширюються основнi фонди та нематерiальнi активи, поповнюються обiговi кошти, виконуються соцiальнi програми та iнше. Для формування програми дiяльностi та одержання прибутку пiдприємством розроблена маркетингова стратегiя та механiзм хеджування. Загальними кiнцевими показниками комплексної оцiнки фiнансового становища пiдприємства є його дохiднiсть i рентабельнiсть. У 2011 роцi чистий збиток товариства склав 175 тис. грн. Робочий капiтал Товариства на кiнець 2011 року склав 184,57 тис.грн., що свiдчить про платоспроможнiсть пiдприємства i достатнiсть робочого капiталу для задовлення поточних потреб. Шляхи покращення лiквiдностi: бiльш рацiональне використання запасiв, основних фондiв та виробничих потужностей; зменшення собiвартостi продукцiї; визначення причинно-наслiдкових зв'язкiв мiж показниками виробничої, комерцiйної та фiнансової дiяльностi для змiцнення фiнансового стану пiдприємства; дотримання фiнансової, розрахункової i кредитної дисциплiни; прогнозування можливих фiнансових результатiв, економiчної рентабельностi; оцiнка фiнансової незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел, платоспроможностi пiдприємства та грошового потоку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента спрямована на збiльшення обсягу постачання, зниження собiвартостi продукцiї, пiдвищення ефективностi виробництва. Плани пiдприємства у 2012 роцi спрямованi на збiльшення обсягiв продукцiї з нижчою собiвартiстю, удосконалення технологiчних процесiв та пiдвищення якостi продукцiї; подальша реконструкцiя та модернiзацiя обладнання. Фактори впливу на дiяльнiсть Товариства в майбутньому розкритi у роздiлi "Iнформацiя щодо проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента".
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Грошовi кошти на дослiдження та розробки у звiтному роцi не спрямовувались.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Вiдносно товариства таIабо посадових осiб товариства судовi справи не ведуться.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, може бути отримана в товариствi, на сайтi товариства - http:IIwww.cvetmet.pat.ua, на сайтi НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua