Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "Регран"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23876083
Місцезнаходження  Одеська область, Малиновський, 65078, м. Одеса, Космонавтiв,36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  №399093
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.07.2010
Міжміський код та телефон  (0482)343306
Факс  (0482) 343196
Вид діяльності  депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  У звiтному роцi вiдбулася змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, у зв"язку з переведенням випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2011 р.). Реєстратор, з яким розiрвано договiр на ведення реєстру: ТОВ "Регран" (код за ЄДРПОУ: 23876083) , договор №97-10I08 вiд 30.10.1997 р. Зберiгач, з яким укладено договiр на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах: ТОВ "Регран" (код за ЄДРПОУ 23876083), договiр 11-11I01 вiд 14 листопада 2011 р. Акт приймання-передання реєстру бIн вiд 29.11.2011р.
 
Найменування  ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Київська область, дIн, 01001, м. Київ, Б.Грiнчинка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279 1078
Факс  (044) 279 1078
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя
Опис  В звiтному роцi вiдбулась змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України в зв'язку з переведенням випуску цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну (Договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, укладений мiж ПАТ "Причорноморське пiдприємство "Кольормет" та ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" № Е-4175 вiд 02.09.2011 року).
 
Найменування  ТОВ "Трансаудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23865010
Місцезнаходження  Одеська область, дIн, 65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0661370872
Факс  (048) 7373764
Вид діяльності  дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку
Опис  Змiн особи, яка здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, не вiдбувалось.