Публічне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Особлива інформація на 26.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

126.04.201720000.000570.0003508.772
Зміст інформації:
Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2017 р. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але меньша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 570 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 3508,77%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61536 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 58792 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 58792 шт. та "проти" прийняття рiшення - немає.