Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Особлива інформація на 19.04.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЧлен ревiзiйної комiсiїАбразумова Наталя ОлександрiвнаКЕ, 108570, 21.11.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi1.3
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Абразумова Наталя Олександрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 108570 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi вiд 21.11.1995 року) звiльнена 19.04.2013 року. Звiльнення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 19.04.2013 р.) за власним бажанням посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки.
д/нПризначеноЧлен ревiзiйної комiсiїПунько Валерiй МихайловичКЕ, 141003, 14.02.1996, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в одеськiй областi0.54
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Пунько Валерiй Михайлович (паспорт: серiя КЕ номер 141003 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi вiд 14.02.1996 року) призначена 19.04.2013 року. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №20 вiд 19.04.2013р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,5369 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу - не визначено. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - зам. начальника автобази. Розмiр пакета акцiй емiтента: 528 iменних простих штук.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )