Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

127.04.201820000.000879.0002275.313
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 27.04.2018 р. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв (правочини, якi будуть пов'язанi з господарською дiяльнiстю Товариства згiдно iз статутом; надання фiнансової допомоги, позик, застав (iпотеки), порук, гарантiй, в тому числi за третiх осiб; отримання фiнансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, за якими ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв або становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтостi Товариства. Сукупна вартiсть правочинiв не повинна перевищувати 20 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 879 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 275,3129 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 61546 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 58752 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 58752 шт., "проти" прийняття рiшення - 0 шт.