Приватне акціонерне товариство "Причорноморське підприємство "Кольормет"

Код за ЄДРПОУ: 00196865
Телефон: 7723845
e-mail: cvetmet@te.net.ua
Юридична адреса: 65007 Одеська область, м. Одеса, вул. Лазарева, буд. 74
 

Особлива інформація на 27.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Поповський Володимир Iллiч

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Причорноморське пiдприємство "Кольормет"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 65028, м. Одеса, вул. Лазарева, 74
4. Код за ЄДРПОУ 00196865
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 738-08-84, (048) 738-08-84
6. Електронна поштова адреса cvetmet@te.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

28.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.cvetmet.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}